งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิของข้าราชการทหาร เมื่อ ออกจากราชการ เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ( กบข.) เงินบำเหน็จดำรงชีพ เฉพาะผู้รับ บำนาญ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิของข้าราชการทหาร เมื่อ ออกจากราชการ เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ( กบข.) เงินบำเหน็จดำรงชีพ เฉพาะผู้รับ บำนาญ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สิทธิของข้าราชการทหาร เมื่อ ออกจากราชการ เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ( กบข.) เงินบำเหน็จดำรงชีพ เฉพาะผู้รับ บำนาญ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษา บุตร และ การรักษาพยาบาล เงินบำเหน็จตกทอดค้ำประกัน

3 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแต่กรณีของ แต่ละบุคคล เกณฑ์การคำนวณเบี้ยหวัด 1. มีเวลาราชการตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี ได้ 15 ของ เงินเดือนเดือนสุดท้าย 50 2. มีเวลาราชการตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี ได้ 25 ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 50 3. มีเวลาราชการตั้งแต่ 25 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี ได้ 30 ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 50 4. มีเวลาราชการตั้งแต่ 30 ปี แต่ไม่ถึง 35 ปี ได้ 35 ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 50 5. มีเวลาราชการตั้งแต่ 35 ปี แต่ไม่ถึง 40 ปี ได้ 40 ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย 50 6. มีเวลาราชการเกินกว่า 40 ปี ขึ้นไปได้ เวลาราชการ X เงินเดือนเดือนสุดท้าย 50 เบี้ยหวัด ให้จำกัดจำนวนอย่างสูง ไม่เกินเงินเดือนเดือน สุดท้าย

4 หลักเกณฑ์การมีสิทธิรับเบี้ยหวัด ของนายทหารสัญญาบัตร 1. มีเวลาราชการไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์ ( รวมวัน ทวีคูณ ) 2. ออกจากราชการเป็นนายทหาร กองหนุน โดยมีอายุกองหนุนตามยศ ดังนี้ การย้ายประเภทจากกองหนุนตามชั้นยศจะ ย้ายประเภทมาเป็นนอกราชการในวันที่ 1 ของปีถัดจากปีที่มีอายุครบตามเกณฑ์ กำหนด ยศกองหนุนอายุไม่ เกิน ร. ต. – ร. อ. 45 ปี พ. ต. – พ. ท. 50 ปี พ. อ. – นายพล 55 ปี

5 วิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญ การคำนวนบำเหน็จบำนาญ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ผู้ที่เป็นสมาชิก กบข. และผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. ดังนี้ บำเหน็จบำนาญ สมาชิก กบข. บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ ( เศษเดือนเศษวันเป็นจุดทศนิยม ) บำนาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน x เวลาราชการ ( เศษเดือนเศษวันเป็นจุดทศนิยม ) 50 ทั้งนี้ บำนาญ ต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

6 บำเหน็จบำนาญ ผู้ที่ไม่ได้ เป็นสมาชิก กบข. บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จำนวนปีเวลาราชการ ( ไม่จำกัดจำนวน ) บำนาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จำนวนปีเวลาราชการ 50 ( บำนาญอย่างสูงไม่เกินเงินเดือน เดือนสุดท้าย )

7 กำลังพล นขต. บก. ทท. สบ. ทหาร โดย กปบ. สบ. ทหาร กรมบัญชีกลาง กปบ. สบ. ทหาร กบน. กง. ทหาร ผู้รับเบี้ย หวัด บำเหน็จ บำนาญ ขั้นตอนการขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

8 กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ สิทธิประโยชน์ผู้รับ บำนาญ ผู้รับเบี้ย หวัด ผู้รับบำเหน็จ เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม ( เป็น ข้าราชการก่อน 27 มี. ค.40) เงินผลประโยชน์ตอบ แทน          

9 ขั้นตอนการขอรับเงิน กบข. กำลังพล นขต. บก. ทท. สบ. ทหาร โดย กปบ. สบ. ทหาร กองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ ( กบข.) โอนเงินเข้าบัญชี ผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ พร้อมส่งหนังสือ สั่งจ่ายให้ทราบ

10 เงินบำเหน็จดำรงชีพ เงินบำเหน็จดำรงชีพ = 15 เท่าของบำนาญรายเดือน และรับ 2 งวด แต่ไม่เกิน 400,000 บาท ผู้รับบำนาญอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ รับบำเหน็จดำรงชีพได้ ไม่เกิน 200,000 บาท ขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ผู้รับบำนาญ อายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รับบำเหน็จดำรงชีพได้ส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 400,000 บาท

11 ตัวอย่าง บำนาญ 27,000 X 15 เท่า 405,000 บาท บำนาญ 13,000 X 15 เท่า 195,000 บาท การคำนวณเงินบำเหน็จดำรง ชีพ ไม่ให้นำ ช. ค. บ. มารวมคำนวณ ด้วย

12 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร และ ค่ารักษาพยาบาล

13 เงินบำเหน็จตกทอดค้ำ ประกัน การกู้เงินกับธน าคารโดย ใช้บำเหน็จตก ทอดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน 1. กรอกแบบคำร้องขอหนังสือรับรอง สิทธิในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้ เงิน 2. หนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับ บำเหน็จตกทอด 3. กรอกทะเบียนประวัติ ตนเอง บุคคล ในครอบครัว พร้อม หลักฐาน ดังนี้

14 ใช้หลักฐานประกอบ ดังนี้ ตนเอง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียน บ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส / การหย่า ( หาก เสียชีวิต ใช้สำเนาใบมรณบัตร ) คู่สมรส สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบสำคัญการสมรส / การหย่า ( หาก เสียชีวิตใช้สำเนาใบมรณบัตร ) บุตร สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูติบัตร สำเนา ทะเบียนบ้าน ( กรณีจดทะเบียนรับรองบุตร หรือ บุตรบุญ ธรรม ให้ใช้สำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือ ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม )

15 เกณฑ์การคำนวณ บำนาญ + ช. ค. บ.( ถ้ามี ) X 30 เท่า หัก บำเหน็จดำรงชีพ ( ส่วนที่ขอรับ ไปแล้ว ) ตัวอย่าง บำนาญ 30,000 X 30 = 900,000 – 200,000 = 700,000

16 โทรศัพท์ 02-575- 6365 โทรทหาร 583-1442 ข้อมูลเพิ่มเติม สอบถาม กบน. กง. ทหาร


ดาวน์โหลด ppt สิทธิของข้าราชการทหาร เมื่อ ออกจากราชการ เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ( กบข.) เงินบำเหน็จดำรงชีพ เฉพาะผู้รับ บำนาญ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google