งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.พระราชอำนาจทั่วไป 2.พระราชอำนาจตามอัธยาศัย 3. พระราชอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด 4. พระราชอำนาจในฐานะที่เป็นที่มาแห่งเกียรติยศ พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.พระราชอำนาจทั่วไป 2.พระราชอำนาจตามอัธยาศัย 3. พระราชอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด 4. พระราชอำนาจในฐานะที่เป็นที่มาแห่งเกียรติยศ พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1.พระราชอำนาจทั่วไป 2.พระราชอำนาจตามอัธยาศัย 3. พระราชอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด 4. พระราชอำนาจในฐานะที่เป็นที่มาแห่งเกียรติยศ พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ หมายความว่า ทรงใช้อำนาจตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเท่านั้น หลักการเกี่ยวกับพระราชอำนาจ แบ่งได้ 4 ลักษณะ คือ พระมหากษัตริย์

3 มี  ประการ  คือ พระราชอำนาจที่จะ ทรงรับการปรึกษา ทรงสนับสนุน ทรงตักเตือน 1. พระราชอำนาจทั่วไป

4       ซ        2. พระราชอำนาจตามอัธยาศัย   

5 3. พระราชอำนาจในการปกครอง ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด “ พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจทาง....     ”

6          4.พระราชอำนาจในฐานะที่ทรงเป็นที่มา แห่งเกียรติยศและความยุติธรรม

7 ฐานะและพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ 1. ฐานะของพระมหากษัตริย์ - ทรงเป็นประมุข - ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้อง พระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้ - ทรงเป็นพุทธมามกะ

8 2.พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ 1.การสถาปนาฐานันดรศักดิ์ และ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2.การแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ 3.การลงพระปรมภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญ และร่างกฎหมายต่างๆ 5.การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 4.การแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และ ประธานและรองประธานวุฒิสภา

9  ต  ง   ฐธ  น  ญ  พ  ชบ  ญญ  ต   พ  ชก  นด  พ  ช ก  ฎ  ก       ต  ท  ฐธ  น  ญก  นด  ป  นผ  งน  

10                     ง   

11                  ค  งก  ต  “  ”  “  ”

12  ท  ง  พ  จ  ญ


ดาวน์โหลด ppt 1.พระราชอำนาจทั่วไป 2.พระราชอำนาจตามอัธยาศัย 3. พระราชอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด 4. พระราชอำนาจในฐานะที่เป็นที่มาแห่งเกียรติยศ พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google