งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อ ๕ ก.ย.๕๕ , ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม สธน.ทหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อ ๕ ก.ย.๕๕ , ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม สธน.ทหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมื่อ ๕ ก.ย.๕๕ , ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม สธน.ทหาร
การสัมมนา เรื่อง ความจำเป็นในการร่างระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ พ.ศ. .... เมื่อ ๕ ก.ย.๕๕ , ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม สธน.ทหาร

2 ฟ้องศาลยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ (ม.5) มิใช่ปฏิบัติหน้าที่ (ม.6)
แผนผังการดำเนินการพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 :กรณีเจ้าหน้าที่ละเมิดต่อเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ (ม.5) มิใช่ปฏิบัติหน้าที่ (ม.6) ใช้อำนาจ ทางปกครอง ออกกฎ คำสั่ง ละเลยต่อหน้าที่ ล่าช้าเกินสมควร การกระทำทาง กายภาพ ร้องขอต่อหน่วยงาน (ม.11) เจ้าหน้าที่รับผิดเฉพาะตัว ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ - ฟ้องหน่วยงานไม่ได้ หน่วยงานต้องรับผิดชอบ หน่วยงานไม่พิจารณาคำขอภายใน 180 วัน หรือไม่ขอขยายระยะเวลาต่อรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 180 วัน หากเจ้าหน้าที่ไม่ได้สังกัดหน่วยงานใด ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงาน - ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงาน - ฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ฟ้องศาลยุติธรรม ใช้อำนาจ ทางปกครอง ออกกฎ คำสั่ง ละเลยต่อหน้าที่ ล่าช้าเกินสมควร การกระทำทาง กายภาพ ใช้อำนาจที่ไม่ใช่ ทางปกครอง ฟ้องศาลปกครอง(ม.9 พรบ.ศาลปกครอง) ฟ้องศาลยุติธรรม(ม.218 รธน.) คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรม ไม่ต้องให้ใช้เต็มจำนวนก็ได้ (ม.8 วรรคสอง) หน่วยงานไม่ต้องรับผิด หน่วยงานรับผิด (ม. 8) กรณีละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงาน ให้หักส่วนความรับผิดออก(ม.8 วรรคสาม) กรณีประมาทธรรมดา ไล่เบี้ยไม่ได้ จงใจ/ประมาทร้ายแรง หน่วยงานไล่เบี้ยได้ (ม.8,12) อายุความ 1 ปี นับแต่ วันที่หน่วยงานชดใช้ (ม.9) กรณีละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน ต้องรับผิดเฉพาะส่วนของตน มิให้ใช้หลักลูกหนี้ร่วม(ม.8 วรรคสี่) หมายเหตุ : ม. ... = มาตรา...แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 , ม. ... พรบ.ศาลปกครอง = มาตรา...แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542,ม....รธน.=มาตรา...แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

3 จงใจ/ประมาทร้ายแรง ปฏิบัติหน้าที่ (ม.10) มิใช่ปฏิบัติหน้าที่ (ม.10)
แผนผังการดำเนินการพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 :กรณีเจ้าหน้าที่ละเมิดต่อหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ (ม.10) มิใช่ปฏิบัติหน้าที่ (ม.10) บังคับตาม ปพพ. เจ้าหน้าที่รับผิดเฉพาะตัว กรณีประมาทธรรมดา ไล่เบี้ยไม่ได้ จงใจ/ประมาทร้ายแรง ฟ้องศาลยุติธรรม - หน่วยงานมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (ม. 8 , 12) - อายุความ 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานรู้ หากหน่วยงานเห็นว่าไม่ต้องรับผิด แต่ กค.เห้นว่าต้องรับผิด ให้มีอายุความ 1 ปีนับแต่หน่วยงานมีคำสั่งตามความเห็น กค.(ม.10 วรรคสอง) คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรม ไม่ต้องให้ใช้เต็มจำนวนก็ได้ (ม.8 วรรคสอง) กรณีละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงาน ให้หักส่วนความรับผิดออก(ม.8 วรรคสาม) กรณีละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน ต้องรับผิดเฉพาะส่วนของตน มิให้ใช้หลักลูกหนี้ร่วม(ม.8 วรรคสี่)

4 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้ร่างระเบียบ
ความจำเป็นในการร่างระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทยว่าด้วยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ พ.ศ. .... หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้ร่างระเบียบ โครงสร้างหรือสาระสำคัญของร่างระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทยว่าด้วยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ พ.ศ. ....

5 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักทั่วไปมาตรการบังคับทางปกครอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้ใดชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน

6 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้มีอำนาจสั่งยึด อายัด ขายทอดตลาด พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕๗ วรรคสอง “...ส่วนผู้มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” กฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๒) ข้อ ๑. การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง..ให้เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๒) อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม...

7 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินการกรณีมีผู้ขัดขวาง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๖๐ วรรคสอง ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจใช้กำลังเข้าดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้แต่ต้องกระทำโดยสมควรแก่เหตุ ในกรณีจำเป็นเจ้าหน้าที่อาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตำรวจได้

8 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕๗ วรรคสอง “วิธีการยึด การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม...”

9 การยึดอสังหาริมทรัพย์ มาตรา ๓๐๔ การยึดเอกสาร สังหาริมทรัพย์ มาตรา ๓๐๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ที่นำมาใช้ได้ โดยไม่ขัดต่อ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ การยึดอสังหาริมทรัพย์ มาตรา ๓๐๔ การยึดเอกสาร สังหาริมทรัพย์ มาตรา ๓๐๓ อายุความการบังคับคดี มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๑ ถ้าคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี (ลูกหนี้ตามคำพิพากษา)มิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะ (เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษา หรือคำสั่งนั้นได้ภายในสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยอาศัยและตามคำบังคับที่ออกตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น

10 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ที่นำมาใช้ไม่ได้ เพราะขัดต่อ พรบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ที่นำมาใช้ไม่ได้ เพราะขัดต่อ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ หมายบังคับคดี คำบังคับ อำนาจเจ้าพนักงานบังคับคดีตามที่ระบุในมาตรา ๒๗๘ (ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งภาคนี้ว่าด้วยอำนาจและหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดี นับแต่วันที่ได้ส่งหมายบังคับคดีให้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือถ้าหมายนั้นมิได้ส่งนับแต่วันออกหมายนั้นเป็นต้นไป ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจในฐานเป็นผู้แทนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในอันที่จะรับชำระหนี้หรือทรัพย์สินที่ลูกหนี้นำมาวางและออกใบรับให้กับมีอำนาจที่จะยึดหรืออายัดและยึดถือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้ และมีอำนาจที่จะเอาทรัพย์สินเช่นว่านี้ออกขายทอดตลาด ทั้งมีอำนาจที่จะจำหน่ายทรัพย์สินหรือเงินรายได้จากการนั้นและดำเนินวิธีการบังคับทั่ว ๆ ไปตามที่ศาลได้กำหนดไว้ในหมายบังคับคดี รวมทั้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีได้โดยให้ถือเสมือนเป็นเจ้าพนักงานศาล)

11 การมอบอำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดีให้บุคคลอื่นดำเนินการ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ที่นำมาใช้ไม่ได้ เพราะขัดต่อ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ การมอบอำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดีให้บุคคลอื่นดำเนินการ การดำเนินการบังคับคดี กรณีมีผู้ขัดขวางตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม เพราะ พรบ.วิธีปฏิบัติ มาตรา ๖๐ วรรคสองกำหนดไว้แล้ว ขั้นตอน ระยะเวลาการอุทธรณ์คำสั่งบังคับทางปกครอง ตามมาตรา ๔๔ แห่ง พรบ.วิธีปฏิบัติกำหนดไว้แล้ว

12 โครงสร้างหรือสาระสำคัญ ร่างระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ พ.ศ. ....


ดาวน์โหลด ppt เมื่อ ๕ ก.ย.๕๕ , ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม สธน.ทหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google