งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนา เรื่อง ความจำเป็นในการร่างระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนา เรื่อง ความจำเป็นในการร่างระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนา เรื่อง ความจำเป็นในการร่างระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ พ.ศ..... เมื่อ ๕ ก.ย.๕๕, ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม สธน.ทหาร

2 แผนผังการดำเนินการพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 :กรณีเจ้าหน้าที่ละเมิดต่อเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ (ม.5) มิใช่ปฏิบัติหน้าที่ (ม.6) เจ้าหน้าที่รับผิดเฉพาะตัว - ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ - ฟ้องหน่วยงานไม่ได้ ใช้อำนาจ ทางปกครอง ออกกฎ คำสั่ง ละเลยต่อหน้าที่ ล่าช้าเกินสมควร หน่วยงานต้องรับผิดชอบ ร้องขอต่อหน่วยงาน (ม.11) ฟ้องศาลยุติธรรม(ม.218 รธน.)ฟ้องศาลปกครอง(ม.9 พรบ.ศาลปกครอง) หน่วยงานรับผิด (ม. 8)หน่วยงานไม่ต้องรับผิด จงใจ/ประมาทร้ายแรง หน่วยงานไล่เบี้ยได้ (ม.8,12) อายุความ 1 ปี นับแต่ วันที่หน่วยงานชดใช้ (ม.9) กรณีประมาทธรรมดา ไล่เบี้ยไม่ได้ ใช้อำนาจ ทางปกครอง ออกกฎ คำสั่ง ละเลยต่อหน้าที่ ล่าช้าเกินสมควร การกระทำทาง กายภาพ หากเจ้าหน้าที่ไม่ได้ สังกัดหน่วยงานใด ให้ ถือว่ากระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงาน การกระทำทาง กายภาพ ฟ้องศาลยุติธรรม หน่วยงานไม่พิจารณาคำขอภายใน 180 วัน หรือไม่ขอขยายระยะเวลาต่อ รัฐมนตรี และรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยาย ระยะเวลาได้ไม่เกิน 180 วัน ใช้อำนาจที่ไม่ใช่ ทางปกครอง - ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงาน - ฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ หมายเหตุ : ม.... = มาตรา...แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539, ม.... พรบ.ศาลปกครอง = มาตรา...แห่ง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542,ม....รธน.=มาตรา...แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คำนึงถึงระดับความร้ายแรง แห่งการกระทำและความ เป็นธรรม ไม่ต้องให้ใช้เต็ม จำนวนก็ได้ (ม.8 วรรคสอง) กรณีละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ หน่วยงาน ให้หักส่วนความรับผิดออก(ม.8 วรรคสาม) กรณีละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน ต้องรับผิดเฉพาะ ส่วนของตน มิให้ใช้หลักลูกหนี้ร่วม(ม.8 วรรคสี่)

3 แผนผังการดำเนินการพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 :กรณีเจ้าหน้าที่ละเมิดต่อหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ (ม.10) มิใช่ปฏิบัติหน้าที่ (ม.10) บังคับตาม ปพพ. เจ้าหน้าที่รับผิดเฉพาะตัว - หน่วยงานมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (ม. 8, 12) - อายุความ 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานรู้ - หากหน่วยงานเห็นว่าไม่ต้องรับผิด แต่ กค.เห้นว่าต้องรับผิด ให้มีอายุความ 1 ปีนับแต่หน่วยงานมีคำสั่งตามความเห็น กค.(ม.10 วรรคสอง) จงใจ/ประมาทร้ายแรง กรณีประมาทธรรมดา ไล่เบี้ยไม่ได้ ฟ้องศาลยุติธรรม คำนึงถึงระดับความร้ายแรง แห่งการกระทำและความ เป็นธรรม ไม่ต้องให้ใช้เต็ม จำนวนก็ได้ (ม.8 วรรคสอง) กรณีละเมิดเกิดจากความผิดหรือ ความบกพร่องของหน่วยงาน ให้ หักส่วนความรับผิดออก(ม.8 วรรค สาม) กรณีละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลาย คน ต้องรับผิดเฉพาะส่วนของตน มิ ให้ใช้หลักลูกหนี้ร่วม(ม.8 วรรคสี่)

4 ความจำเป็นในการร่างระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทยว่าด้วย การยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ พ.ศ..... หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการใช้ร่างระเบียบ โครงสร้างหรือสาระสำคัญของร่างระเบียบ กองบัญชาการกองทัพไทยว่าด้วยการยึดหรืออายัดและ ขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗ แห่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ศ.....

5 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักทั่วไปมาตรการบังคับทางปกครอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ผู้ใด ชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้ เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่ อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัด ทรัพย์สินของผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ ครบถ้วน

6 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้มีอำนาจสั่งยึด อายัด ขายทอดตลาด พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕๗ วรรคสอง “...ส่วนผู้มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัด หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” กฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๒) ข้อ ๑. การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง..ให้เป็น อำนาจของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๒) อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม...

7 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการกรณีมีผู้ขัดขวาง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๖๐ วรรคสอง ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง ต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจใช้กำลังเข้า ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้แต่ ต้องกระทำโดยสมควรแก่เหตุ ในกรณีจำเป็นเจ้าหน้าที่อาจขอ ความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตำรวจได้

8 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๕๗ วรรคสอง “วิธีการยึด การอายัดและการขาย ทอดตลาดทรัพย์สินให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่งโดยอนุโลม...”

9 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ที่นำมาใช้ได้ โดยไม่ขัดต่อ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ การยึดอสังหาริมทรัพย์ มาตรา ๓๐๔ การยึดเอกสาร สังหาริมทรัพย์ มาตรา ๓๐๓ อายุความการบังคับคดี มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๑ ถ้าคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดี (ลูกหนี้ตามคำพิพากษา)มิได้ ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทั้งหมดหรือบางส่วน คู่ความหรือบุคคลซึ่ง เป็นฝ่ายชนะ (เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา) ชอบที่จะร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษา หรือคำสั่งนั้นได้ภายในสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยอาศัยและตามคำ บังคับที่ออกตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น

10 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ที่นำมาใช้ไม่ได้ เพราะขัดต่อ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ หมายบังคับคดี คำบังคับ อำนาจเจ้าพนักงานบังคับคดีตามที่ระบุในมาตรา ๒๗๘ ( ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งภาคนี้ว่าด้วยอำนาจและหน้าที่ของเจ้า พนักงานบังคับคดี นับแต่วันที่ได้ส่งหมายบังคับคดีให้แก่ลูกหนี้ตามคำ พิพากษา หรือถ้าหมายนั้นมิได้ส่งนับแต่วันออกหมายนั้นเป็นต้นไป ให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจในฐานเป็นผู้แทนเจ้าหนี้ตามคำ พิพากษาในอันที่จะรับชำระหนี้หรือทรัพย์สินที่ลูกหนี้นำมาวางและ ออกใบรับให้กับมีอำนาจที่จะยึดหรืออายัดและยึดถือทรัพย์สินของ ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไว้ และมีอำนาจที่จะเอาทรัพย์สินเช่นว่านี้ออก ขายทอดตลาด ทั้งมีอำนาจที่จะจำหน่ายทรัพย์สินหรือเงินรายได้จาก การนั้นและดำเนินวิธีการบังคับทั่ว ๆ ไปตามที่ศาลได้กำหนดไว้ใน หมายบังคับคดี รวมทั้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีได้โดยให้ถือเสมือนเป็นเจ้าพนักงาน ศาล)

11 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ที่นำมาใช้ไม่ได้ เพราะขัดต่อ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ การมอบอำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้บุคคลอื่นดำเนินการ การดำเนินการบังคับคดี กรณีมีผู้ขัดขวาง ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม เพราะ พรบ.วิธี ปฏิบัติ มาตรา ๖๐ วรรคสองกำหนดไว้แล้ว ขั้นตอน ระยะเวลาการอุทธรณ์คำสั่งบังคับ ทางปกครอง ตามมาตรา ๔๔ แห่ง พรบ.วิธี ปฏิบัติกำหนดไว้แล้ว

12 โครงสร้างหรือสาระสำคัญ ร่างระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ พ.ศ.....


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนา เรื่อง ความจำเป็นในการร่างระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google