งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ใน ทะเบียนประวัติข้าราชการ พ. ศ. 2548 ให้ยกเลิกระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ใน ทะเบียนประวัติข้าราชการ พ. ศ. 2548 ให้ยกเลิกระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ใน ทะเบียนประวัติข้าราชการ พ. ศ. 2548 ให้ยกเลิกระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติ ข้าราชการ พ. ศ. 2527 ข้าราชการผู้ใดได้รับการบรรจุ แต่งตั้งนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้ บังคับ ให้หัวหน้าส่วนราชการแจ้งให้ ข้าราชการผู้นั้นทราบเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้ แต่ถ้า ข้าราชการผู้ใดได้รับการบรรจุ แต่งตั้งก่อนระเบียบนี้ ให้หัวหน้าส่วน ราชการแจ้งให้ข้าราชการผู้นั้นทราบ ถึงสิทธิของตนตามระเบียบนี้

3 ข้าราชการผู้ใดที่ได้รับแจ้งบัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จ บำนาญเนื่องจากเกษียณอายุใน ปีงบประมาณใดเห็นว่า วัน เดือน ปี เกิดของตนตามที่ได้รับแจ้งนั้น ไม่ ถูกต้องและประสงค์จะขอแก้ไข ให้ ข้าราชการผู้นั้นยื่นคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดตามแบบท้ายระเบียบนี้ ภายในเดือนธันวาคมของ ปีงบประมาณนั้น ข้าราชการผู้ใดประสงค์จะขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติ ให้ ยื่นคำขอแก้ไขพร้อมหลักฐาน ต้นฉบับสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด เพื่อประกอบการพิจารณาต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยยื่น คำขอแก้ไขเมื่อใดก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้อง ภายในเดือนธันวาคมของ ปีงบประมาณนั้น

4 ในกรณีที่หาหลักฐานไม่ได้ ให้ส่ง หนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาสูติบัตร หรือทะเบียนเกิด ซึ่งแจ้งเหตุขัดข้อง ที่ไม่อาจหาหลักฐานได้ พร้อมด้วย หลักฐาน ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. ทะเบียนสำมะโนครัวหรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 2. หลักฐานการศึกษาที่แสดง วัน เดือน ปีเกิด 3. หลักฐานทางทหารในกรณี ที่ผู้ยื่นคำขอเป็นชาย 4. หลักฐานทางราชการแสดง วัน เดือน ปีเกิดของพี่น้องรวมมารดา ในกรณีที่มีพี่น้องร่วมมารดา 5. หลักฐานอื่นของทาง ราชการที่ระบุวัน เดือน ปีเกิด โดย ชัดแจ้ง ( ถ้ามี )

5 เมื่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นได้ รับคำขอแก้ไขแล้ว ให้ตรวจสอบคำ ขอแก้ไขและหลักฐานโดยเร็ว หาก เห็นว่าคำขอแก้ไขหรือหลักฐานไม่ ถูกต้องครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอ แก้ไขให้จัดทำให้ถูกต้องครบถ้วน และให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอคำ ขอแก้ไขพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ควบคุมเกษียณอายุภายในสองเดือน นับแต่วันที่ได้รับคำขอแก้ไข โดยให้ ทำความเห็นประกอบคำพิจารณาไป ด้วย ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุ พิจารณาคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด โดยเร็ว และส่งผลการพิจารณาให้ หัวหน้าส่วนราชการแจ้งให้ ข้าราชการผู้ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ทราบโดยพลัน คำวินิจฉัยของ เจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุให้ถือ เป็นที่สุด

6 ในกรณีที่ข้าราชการขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติ ซึ่งเป็น การใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ให้ ดำเนินการตามกฎหมายนั้น และเมื่อ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารมีคำวินิจฉัยเป็น ประการใดแล้ว ให้หัวหน้าส่วน ราชการที่ครอบครองทะเบียนประวัติ ให้เป็นไปตามนั้น ในกรณีที่ข้าราชการผู้ใดพ้นจาก ราชการไปแล้ว ขอแก้ไขวัน เดือน ปี เกิดในทะเบียนประวัติ หากทะเบียน ประวัติของผู้นั้นอยู่ในความ ครอบครองของส่วนราชการใด ให้ ส่วนราชการนั้นดำเนินการตาม กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ ราชการ โดยให้ผู้ประสงค์จะขอแก้ไข ยื่นคำขอแก้ไขพร้อมเอกสาร หลักฐานตามที่กล่าวแล้วข้างต้น เพื่อ ประกอบการพิจารณา

7 บรรดาการดำเนินการใดที่ได้ ดำเนินการไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติ ข้าราชการ พ. ศ.2527 ก่อนวันที่ ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการ ดำเนินการตามระเบียบนี้ ให้ประธาน ก. พ. เป็นผู้รักษาการตาม ระเบียบนี้ และให้มีอำนาจพิจารณา วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ระเบียบนี้ โดยให้เจ้าหน้าที่ควบคุม เกษียณอายุเป็นผู้เสนอความเห็นเพื่อ ประกอบการพิจารณา ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ. ศ. 2548


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ใน ทะเบียนประวัติข้าราชการ พ. ศ. 2548 ให้ยกเลิกระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google