งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาเกี่ยวกับ การสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ และ กรณี บุคคลภายนอกกระทำ ละเมิด ต่อ หน่วยงานของรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาเกี่ยวกับ การสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ และ กรณี บุคคลภายนอกกระทำ ละเมิด ต่อ หน่วยงานของรัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัญหาเกี่ยวกับ การสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ และ กรณี บุคคลภายนอกกระทำ ละเมิด ต่อ หน่วยงานของรัฐ

3 ประกาศ กระทรวงการคลัง ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 กรณีที่ไม่ต้องส่ง สำนวนการสอบสวน ไปให้ กระทรวงการคลังตรวจสอบ ตามระเบียบข้อ 17 วรรคสอง

4 1. ความเสียหายเกิดจาก การทุจริต / เงินขาด บัญชี / การไม่ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ครม. และ ข้อบังคับต่างๆ - กรณีทุจริต ได้ พิจารณาให้ผู้ทุจริตชดใช้ เต็มจำนวน และให้ ผู้เกี่ยวข้องชดใช้เต็ม จำนวน - กรณีเงินขาดบัญชี / การไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ครม. ข้อบังคับ และมิได้ เกิดจากการทุจริต ได้พิจารณาให้ผู้จง ใจ / ประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง ชดใช้ เต็มจำนวน

5 2. ความเสียหายเกิดจาก สาเหตุทั่วไป ( ไม่ใช่ กรณีตาม 1.) เช่น อุบัติเหตุ เพลิงไหม้ ทรัพย์สินเสียหาย / สูญ หาย - ค่าเสียหายครั้งละไม่ เกิน 500,000 บาท - กรณีที่เกิน 500,000 บาท และได้ พิจารณาให้ผู้ต้องรับ ผิดชดใช้ตั้งแต่ ร้อยละ 75 ของ ค่าเสียหายทั้งหมด

6 ปัญหาเกี่ยวกับการสอบ ข้อเท็จจริงฯที่พบบ่อย 1. ไม่มีหลักฐานตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.2/ ว 48 ลว. 16 มีค 48 - หลักฐานการขอใช้ รถยนต์ - หลักฐานการอนุมัติไป ราชการ - ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ - บันทึกประจำวัน - ผลการสอบสวนของ พนักงาน สอบสวน

7 2. ไม่สรุปข้อเท็จจริงจากการ สอบสวนไว้ในรายงานฯ และรายงานสั้นมาก เพียง 1-2 หน้า 3. ไม่ระบุจำนวนค่าเสียหาย ไว้ในรายงานฯ 4. การคำนวณค่าเสื่อมราคา ไม่คิดตามหลักเกณฑ์ ตามหนังสือ กค 0507.2/ ว 81 ลว.27 ส. ค.45 แต่ไปคิดจากเกณฑ์บัญชี คงค้าง เหลือ 1 บาท 5. กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย ให้ วินิจฉัยว่า จนท. ของรัฐ มิได้กระทำละเมิด จึงไม่ ต้องรับผิด ไม่ต้อง วินิจฉัยว่า “ จนท. มิได้จง ใจ หรือ ประมาทเลินเล่ออย่าง ร้ายแรง ”

8 6. ให้โอกาส จนท. ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้เสียหาย ชี้แจงโต้แย้ง ( ระเบียบข้อ 15 ) 7. รถยนต์เสียหาย แจ้ง ความ 8. คิดดอกเบี้ยละเมิด ว 105 ลว 24 ตุลาคม 2545

9 9. กรณีที่มีบุคคลภายนอก ด้วย - วินิจฉัยความรับผิด เฉพาะแต่ จนท. ของรัฐ เท่านั้น โดยไม่วินิจฉัยว่า บุคคลภายนอก กระทำละเมิดต่อ หน่วยงานของรัฐ หรือไม่ - ไม่ระบุชื่อบุคคลภายนอก หรือนายจ้าง ( ถ้ามี ) ที่กระทำละเมิดต่อ หน่วยงานของรัฐไว้ใน รายงานการสอบสวน ( แนบแต่ ปจว. คดี ) - ไม่รีบเรียกค่าเสียหาย และไม่รีบส่งฟ้อง บุคคลภายนอกให้รับผิด ทางแพ่ง ภายในอายุความ 1 ปี

10 คำสั่งเรียกให้ชดค่าสินไหม ทดแทน 1. คำสั่ง สป.1503/2548 ลว.7 ก. ค.2548 2. พ. ร. บ. ความรับผิดทาง ละเมิดฯ ม. 12 3. ระเบียบ สร. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 17-18 4. พ. ร. บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง พ. ศ. 2539 (1) ม.36 ม.37 รูปแบบคำสั่ง - ว. ด. ป./ ตำแหน่ง / ลายมือ ชื่อ จนท. - ข้อเท็จจริง / ข้อกฎหมาย / ข้อพิจารณา และข้อสนับสนุนในการใช้ ดุลพินิจ (2) ม.40 ให้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ (3) ม.44 ให้อุทธรณ์ต่อ จนท. ผู้ออกคำสั่ง ภายใน 15 วัน

11 ์ (5) ม.45 ระยะเวลาพิจารณา อุทธรณ์ (6) ม.45 ว.3 ผู้พิจารณา อุทธรณ์ระดับสูง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 ( พ. ศ.2540) - คำสั่งอธิบดี --> ปลัดฯ พิจารณาอุทธรณ์ - ปลัดฯ --> รมว. สธ. พิจารณาอุทธรณ์ - ผวจ.( รับมอบจาก ปลัดฯ )--> “----” (7) ม.56 อำนาจพิจารณาใช้ มาตรการบังคับฯ (8) ม.57- มีหนังสือแจ้งเตือน ให้ชำระในกำหนด เวลา โดยไม่น้อยกว่า 7 วัน - การใช้มาตการบังคับ ทางปกครอง โดย ยึด / อายัด ทรัพย์สิน ขายทอดตลาด

12 คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ น่าสนใจ ที่ 130/2545 รับสภาพหนี้แล้ว ก็ฟ้องเพิกถอน คำสั่งเรียกชดใช้ ได้ ที่ 565/2546 ละเมิดใน หน้าที่ / นอกหน้าที่ เป็นคำสั่งทาง ปกครอง ที่ 157/2546 เกษียรแล้ว ออก คำสั่ง / ม.57 ได้ ที่ 416/2546 ตายแล้ว ใช้ ม.57 ไม่ได้ ที่ 154/2547 ทุจริตไล่ออก แล้ว ใช้ ม.57 ได้ ที่ 618/2547 ระยะเวลา เรียกร้องและใช้ ม.57 ที่ 687/2547 ไล่ออก - ลาออก แล้ว ใช้ ม.57 ได้ ที่ 21/2548 ฟ้อง จนท. ไม่ได้ ให้ฟ้องหน่วยงาน

13 เสมอ กาฬภักดี นิติกร 7 สุรชัย รัตนกร กุล นิติกร 7 กลุ่มเสริมสร้างวินัย และระบบคุณธรรม สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ. เมืองฯ จ. นนทบุรี 11000 โทร 02- 5902492,5901314 มือถือ เสมอ 06- 5162295 สุรชัย 01- 8011932


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาเกี่ยวกับ การสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ และ กรณี บุคคลภายนอกกระทำ ละเมิด ต่อ หน่วยงานของรัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google