งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมายเหตุ : หน้าแรกแล้วแต่ท่านจะ ออกแบบนะครับ. หมายเหตุ : หน้าสองแล้วแต่ท่านจะ ออกแบบนะครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมายเหตุ : หน้าแรกแล้วแต่ท่านจะ ออกแบบนะครับ. หมายเหตุ : หน้าสองแล้วแต่ท่านจะ ออกแบบนะครับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมายเหตุ : หน้าแรกแล้วแต่ท่านจะ ออกแบบนะครับ

2 หมายเหตุ : หน้าสองแล้วแต่ท่านจะ ออกแบบนะครับ

3 แบบสรุปผลการประเมินการเตรียม ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของ ครูผู้ช่วย หมวดที่ 1 การประเมินผล การปฏิบัติตน 1.1 วินัยใน ตนเอง

4 1.2 วินัยและการรักษาวินัย ของทางราชการ

5 1.3 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครู

6 1.4 บทบาทหน้าที่ของข้าราชการใน ฐานะเป็นพลเมืองที่ดี

7 1.5 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการ

8 2. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ วิชาชีพครู 2.1 มาตรฐาน วิชาชีพครู

9 2.2 จรรยาบรรณ วิชาชีพครู

10 3. เจตคติต่อวิชาชีพ ครู 3.1 คุณค่าและความสำคัญ ของวิชาชีพครู

11 3.2 บทบาทหน้าที่ของตนเองใน ฐานะเป็นครูที่ดี

12 3.3 การวางแผนเพื่อพัฒนา ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

13 4. การพัฒนา ตนเอง 4.1 การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

14 4.2 ความฉลาดทางอารมณ์

15 4.3 การสร้างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์

16 5.1 การพัฒนาบุคลิกภาพ 5. การพัฒนาบุคลิกภาพ

17 5.2 การปรับตัว

18

19 6.1 การประพฤติตนตามหลัก ศาสนา 6. การดำรงชีวิตที่เหมาะสม

20 6.2 การดำเนินชีวิตตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง

21 หมวดที่ 2 การประเมินผล การปฏิบัติงาน 1. การจัดการ เรียนรู้ 1.1 การวิเคราะห์มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังและสาระการ

22 1.2 การออกแบบการ จัดการเรียนรู้

23 1.3 การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ พัฒนาผู้เรียน

24 1.4 การรายงานผล การเรียนรู้

25 2. การพัฒนา ผู้เรียน 2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน

26 2.2 การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและ สุขภาพจิตของผู้เรียน

27 2.3 การพัฒนาผู้เรียนที่มีความ ต้องการพิเศษ

28 2.4 การปลูกฝังวินัย และความเป็น ประชาธิปไตยแก่ผู้เรียน

29 2.5 การสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภูมิใจใน ความเป็นไทยให้ผู้เรียน

30 2.6 การจัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน

31 3. การพัฒนาทาง วิชาการ 3.1 การพัฒนา สื่อ นวัตกรรมใน การจัดการเรียนรู้

32 3.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

33 3.3 การใช้และสร้าง เครือข่ายทางวิชาการ

34 4. การพัฒนา สถานศึกษา 4.1 งาน บริหารทั่วไป

35 4.2 งานสนับสนุน วิชาการ

36 4.3 โครงการหรือกิจกรรม พัฒนาสถานศึกษา

37 5. ความสัมพันธ์ กับชุมชน 5.1 การศึกษา เกี่ยวกับชุมชน

38 5.2 การให้ความร่วมมือกับ ผู้ปกครองและชุมชน

39 5.3 การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดการเรียนรู้

40 5.4 การให้บริการ ชุมชน

41 5.5 การแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับชุมชน

42 จบการนำเสนอ ( แล้วแต่ท่านจะออกแบบ นะครับ )


ดาวน์โหลด ppt หมายเหตุ : หน้าแรกแล้วแต่ท่านจะ ออกแบบนะครับ. หมายเหตุ : หน้าสองแล้วแต่ท่านจะ ออกแบบนะครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google