งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Company Proprietary and Confidential Copyright Info Goes Here Just Like This.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Company Proprietary and Confidential Copyright Info Goes Here Just Like This."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Company Proprietary and Confidential Copyright Info Goes Here Just Like This

2 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ผู้วิจัย ได้ทำการสอนในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ของ นักเรียนระดับ ปวช.1/5 ซึ่งในชั้นเรียนนี้มี นักเรียนบางกลุ่มที่ไม่ตั้งใจเรียน ผู้วิจัยซึ่งเป็น ครูผู้สอน จึงได้ทำการศึกษาพฤติกรรมไม่ตั้งใจ เรียนของนักเรียนระดับ ปวช. 1/5 เพื่อจัดลำดับ ความสำคัญในการปรับปรุงแก้ไข จากผล การศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การเก็บรวบรวม ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมไม่สนใจเรียนของนักเรียนระดับ ปวช. 1/5 นั้น พบว่าพฤติกรรมที่ทำให้นักเรียนไม่ ตั้งใจเรียนเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปัญหาการวิจัย

3 3 Company Proprietary and Confidential Copyright Info Goes Here Just Like This 1. นักเรียนเล่นเกมส์ และ facebook ในระหว่าง เรียน 2. นักเรียนพูดคุยระหว่างเรียน 3. นักเรียนสนใจสิ่งรอบข้าง และถ่ายรูปเล่น ระหว่างเรียน 4. นักเรียนเหม่อลอย หลับในห้องเรียน และอื่น ๆ ซึ่งจากพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนห้องนี้ ส่งผลต่อผลการเรียนของนักเรียน กล่าวคือ ในภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นักเรียนห้องนี้ เหลือเพียง 28 คน ผู้วิจัยได้ทำการสอนใน รายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 กับนักเรียนห้อง ปวช. 1/5 ซึ่งผู้วิจัยจึงได้นำผลการศึกษาพฤติกรรมการไม่ ตั้งใจเรียนของนักเรียนห้องดังกล่าว มาหาแนวทาง ปรับปรุงพฤติกรรม โดยผู้วิจัยได้เลือกปรับปรุง พฤติกรรมนักเรียนเล่นเกมส์ และ facebook ในระหว่าง เรียนโดยการใช้ข้อตกลงการเรียน

4 4 Company Proprietary and Confidential Copyright Info Goes Here Just Like This วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการเล่นเกมส์ และ facebook ในระหว่างเรียนของ นักเรียนระดับ ปวช. 1/5

5 5 Company Proprietary and Confidential Copyright Info Goes Here Just Like This ตาราง วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ บันทึกพฤติกรรม ข้อตกลง ระยะที่ ( คาบเรียนที่ ) จำนวน นักเรียน ทั้งหมด จำนวน นักเรียนที่เล่น เกมส์ และ facebook ร้อยละของ นักเรียนที่เล่น เกมส์ และ facebook ระยะที่ 1 ( คาบเรียนที่ 5 – 10) 281035.71 ระยะที่ 2 ( คาบเรียนที่ 11 – 20) 28517.85 ระยะที่ 3 ( คาบเรียนที่ 21 – 25) 2813.57 ระยะที่ 4 ( คาบเรียนที่ 26 – 32) 2800

6 6 Company Proprietary and Confidential Copyright Info Goes Here Just Like This จากการวิจัยสรุปได้ว่า หลังจากใช้ “ ข้อตกลง การเรียน ” นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียน เล่น เกมส์ และ facebook ในระหว่างเรียน ขณะที่ครูทำการ สอนลดลง จากการสังเกตและบันทึกข้อมูลเป็น 4 ระยะ พบว่า ระยะที่ 1 มีนักเรียนเล่นเกมส์ และ facebook ใน ระหว่างเรียนร้อยละ 35.71 ระยะที่ 2 ลดลงเหลือ ร้อยละ 17.85 ระยะที่ 3 เหลือเพียงร้อยละ 3.57 ระยะที่ 4 ไม่พบว่ามีนักเรียนเล่นเกมส์ และ facebook ระหว่างเรียนเลย สรุปผลการวิจัย

7 7 Company Proprietary and Confidential Copyright Info Goes Here Just Like This อภิปรายผลการวิจัย จากผลการวิจัย พบว่า เมื่อมีการกำหนด ข้อตกลงการเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมไม่ตั้งใจ เรียน เล่นเกมส์ และ facebook ลดลง จนไม่มี นักเรียนมีพฤติกรรมดังกล่าวเลย ที่เป็นเช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะ เมื่อครูทำข้อตกลงการเรียน กับนักเรียน ชี้ให้นักเรียนเห็นถึงผลเสียของการ เล่นเกมส์ และ facebook ในระหว่างเรียน และมี การกำหนดบทลงโทษ และการให้คำชมแล้ว ทำให้นักเรียนมีความตระหนัก ในการตั้งใจ เรียนและมีวินัยในตนเองมากขึ้น สอดคล้องกับ ดวงเดือน พันธุนาวิน (2523) ที่กล่าวว่า วินัยใน ตนเอง มีความสำคัญต่อการแสดงออกทาง จริยธรรม และคุณธรรมของบุคคลมาก

8 8 Company Proprietary and Confidential Copyright Info Goes Here Just Like This


ดาวน์โหลด ppt 1 Company Proprietary and Confidential Copyright Info Goes Here Just Like This.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google