งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย นางสาวเบญจนี สุคันธเม ศวร์ ปัญหาการวิจัย นักเรียนเข้าเรียนสาย เนื่องจากไม่มี แรงจูงใจ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ใช้วิธีการ เก็บคะแนนก่อนเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย นางสาวเบญจนี สุคันธเม ศวร์ ปัญหาการวิจัย นักเรียนเข้าเรียนสาย เนื่องจากไม่มี แรงจูงใจ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ใช้วิธีการ เก็บคะแนนก่อนเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย นางสาวเบญจนี สุคันธเม ศวร์

3 ปัญหาการวิจัย นักเรียนเข้าเรียนสาย เนื่องจากไม่มี แรงจูงใจ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ใช้วิธีการ เก็บคะแนนก่อนเรียน ทุกคาบเรียน เพื่อน เป็น การกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจในการเข้า เรียนตรงเวลาของนักเรียน

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้านวินัย ในการเข้าเรียน ของนักเรียน 2. เพื่อเสริมสร้างวินัยการเข้าเรียน ของนักเรียน 3. เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าเรียนสาย ของนักเรียน

5 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปี่ที่ 3 ที่กำลังศึกษา วิชากิจกรรมลีลาศ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษา เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จำนวน 12 คน ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ เจาะจง โดยเจาะจงเลือกเฉพาะนักเรียนที่ เข้าเรียนสายเป็นประจำ ซึ่งมีจำนวน 12 คน

6 สรุปผลการวิจัย พบว่าความถี่ของพฤติกรรมการเข้าชัน เรียนของนักเรียนระหว่างการ จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกคน โดย มีค่าเฉลี่ยของการ เข้าชั้นเรียนอยู่ที่ ( = 4.58) เมื่อพิจารณาจากจำนวนครั้งการเข้าชั้นเรียน ในช่วงจัดกิจกรรมพบว่า นักเรียน เข้าเรียนครบ 5 ครั้ง จำนวน 7 คน ส่วนอีก 5 คน เข้าเรียนจำนวน 4 ครั้ง เมื่อพิจารณาลงในรายละเอียดจะพบว่า นักเรียนที่เข้าชั้นเรียนได้ครบ คือ กลุ่มที่มีปัญหาการเข้าเรียนสายเนื่องมาจาก สาเหตุส่วนบุคลที่สามารถแก้ไขได้ทุกคน เช่น ตื่น สาย นอนดึก ทำงานดึก มาถึงโรงเรียนสายเลยไม่ อยากเข้าเรียน ขี้เกียจเข้าห้องเรียน ตามเพื่อน

7

8 สรุปผลการวิจัย

9 ภาพประกอบ ( ถ้ามี )

10


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย นางสาวเบญจนี สุคันธเม ศวร์ ปัญหาการวิจัย นักเรียนเข้าเรียนสาย เนื่องจากไม่มี แรงจูงใจ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ใช้วิธีการ เก็บคะแนนก่อนเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google