งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย นางสาวเบญจนี สุคันธเมศวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย นางสาวเบญจนี สุคันธเมศวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย นางสาวเบญจนี สุคันธเมศวร์

3 ปัญหาการวิจัย นักเรียนเข้าเรียนสาย เนื่องจากไม่มีแรงจูงใจ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ใช้วิธีการเก็บคะแนนก่อนเรียน ทุกคาบเรียน เพื่อนเป็น การกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจในการเข้าเรียนตรงเวลาของนักเรียน

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้านวินัยในการเข้าเรียน ของนักเรียน 2. เพื่อเสริมสร้างวินัยการเข้าเรียน ของนักเรียน 3. เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าเรียนสายของนักเรียน

5 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี่ที่ 3 ที่กำลังศึกษา วิชากิจกรรมลีลาศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ จำนวน 12 คน ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเจาะจงเลือกเฉพาะนักเรียนที่เข้าเรียนสายเป็นประจำ ซึ่งมีจำนวน 12 คน

6 สรุปผลการวิจัย พบว่าความถี่ของพฤติกรรมการเข้าชันเรียนของนักเรียนระหว่างการ จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกคน โดย มีค่าเฉลี่ยของการเข้าชั้นเรียนอยู่ที่ ( = 4.58) เมื่อพิจารณาจากจำนวนครั้งการเข้าชั้นเรียนในช่วงจัดกิจกรรมพบว่า นักเรียน เข้าเรียนครบ 5 ครั้ง จำนวน 7 คน ส่วนอีก 5 คน เข้าเรียนจำนวน 4 ครั้ง เมื่อพิจารณาลงในรายละเอียดจะพบว่านักเรียนที่เข้าชั้นเรียนได้ครบ คือ กลุ่มที่มีปัญหาการเข้าเรียนสายเนื่องมาจากสาเหตุส่วนบุคลที่สามารถแก้ไขได้ทุกคน เช่น ตื่นสาย นอนดึก ทำงานดึก มาถึงโรงเรียนสายเลยไม่อยากเข้าเรียน ขี้เกียจเข้าห้องเรียน ตามเพื่อน

7

8 สรุปผลการวิจัย

9 ภาพประกอบ (ถ้ามี)

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย นางสาวเบญจนี สุคันธเมศวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google