งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร แสดงออกอย่างไร มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร แสดงออกอย่างไร

2 การเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร แสดงออกอย่างไร มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร แสดงออกอย่างไร

3 การเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร แสดงออกอย่างไร

4 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องการพัฒนา
มีอะไรบ้าง

5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความหมาย : ลักษณะของบุคคลทีมีแนวคิด พฤติกรรม และเสนอในสิ่งที่เป็นแนวคิดการปฏิบัติอันเป็นความคิดแปลกใหม่ ต่างจากของบุคคลอื่น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

6 ตัวบ่งชี้ (1) มีความคิดที่แปลกใหม่จากผู้อื่น
(2) เสนอแนวคิดใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน (3) ไม่ลอกเลียนรูปแบบผลงานของผู้อื่น (4) ประยุกต์และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริง (5) ภูมิใจในผลงานที่สร้างสรรค์ (6) โต๊ะ เก้าอี้ ไม่มีรอยขีดข่วน

7 ความมีวินัย ความหมาย : ลักษณะการกระทำของบุคคลที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ทั้งต่อตนเองและสังคม

8 ตัวบ่งชี้ (2) วินัยในโรงเรียน - ไม่ส่งเสียงดัง - ตั้งใจเรียน ไม่คุยกัน
(1) วินัยในห้องเรียน - ไม่ส่งเสียงดัง - ตั้งใจเรียน ไม่คุยกัน - ช่วยกันรักษาความสะอาด - การขออนุญาตเข้า - ออกชั้นเรียน (2) วินัยในโรงเรียน - แต่งกายถูกระเบียบ - รักษาความสะอาดเรียบร้อย - รักษาระเบียบการเข้าแถว - การทำความเคารพ

9 ความรับผิดชอบ ความหมาย : ลักษณะที่แสดงถึงความเอาใจใส่ต่อการทำงาน การเป็นอยู่ของตนเอง และผู้อยู่ในความดูแล ตลอดจนสังคม พร้อมทั้งยอมรับและปรับปรุงผลการปฏิบัติของตนเอง

10 ตัวบ่งชี้ (1) มีความตระหนักและความพยายามในการทำงาน
1.1 ทำงานเสร็จตรงตามกำหนดเวลา 1.2 ประสานเพื่อให้การทำงานเป็นอย่างราบรื่น 1.3 ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้จนสำเร็จ

11 (2) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2.1 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 2.2 ไม่ขาดเรียน 2.3 ไม่ทำกิจกรรมอื่นขณะครูสอน

12 (3) ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
3.1 ไม่ขีดเขียนหรือทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน 3.2 ตักเตือนผู้อื่นไม่ให้ทำลายสาธารณสมบัติ 3.3 ร่วมกิจกรรมดูแลรักษาสาธารณสมบัติ

13 (4) ยอมรับการกระทำของตนเองและปรับปรุงแก้ไข
4.1 รับฟังคำติชมของผู้อื่นอย่างเต็มใจ 4.2 แก้ไขข้อบกพร่องทันทีที่มีโอกาส

14 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความหมาย : ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มีความคิดกว้างไกล คิดสร้างสรรค์ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

15 ตัวบ่งชี้ (1) มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
- ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม - ซักถามขณะเรียน - ตั้งประเด็นคำถามขณะเรียน หรือปฏิบัติกิจกรรม

16 (2) แสวงหาความรู้ใหม่ - อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแปลกใหม่ - ติดตามข่าวสารข้อมูลใหม่ ๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย - นำเสนอผลงานที่สะท้อนให้เห็นการนำความรู้ใหม่ ๆ มาใช้

17 (3) มีความคิดกว้างไกล - กล้าแสดงความคิดเห็น /เสนอแนวคิดใหม่อย่างสร้างสรรค์ - เปิดโอกาสให้ผู้อื่นหรือรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างไตร่ตรอง และสร้างสรรค์ - มีการวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ - มีการคาดการณ์อนาคตบนพื้นฐานข้อมูลที่หลากหลาย

18 (4) ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- นำเสนอผลงานใหม่ ๆ ที่ค้นพบ - สนใจต่อสิ่งรอบข้าง - รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมรอบข้าง


ดาวน์โหลด ppt การเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google