งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนรู้ที่ต้องการ พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร แสดงออก อย่างไร มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร แสดงออก อย่างไร ความรู้ มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนรู้ที่ต้องการ พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร แสดงออก อย่างไร มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร แสดงออก อย่างไร ความรู้ มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนรู้ที่ต้องการ พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร แสดงออก อย่างไร มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร แสดงออก อย่างไร ความรู้ มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร แสดงออก อย่างไร มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร แสดงออก อย่างไร

2 การเรียนรู้ที่ต้องการ พัฒนา ทักษะทาง ปัญญา มีอะไรบ้าง เป็น อย่างไร แสดงออก อย่างไร มีอะไรบ้าง เป็น อย่างไร แสดงออก อย่างไร ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร แสดงออกอย่างไร มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร แสดงออกอย่างไร

3 การเรียนรู้ที่ต้องการ พัฒนา การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 คุณธรรม จริยธรรม ที่ ต้องการพัฒนา มีอะไรบ้าง

5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความหมาย : ลักษณะของ บุคคลทีมีแนวคิด พฤติกรรม และเสนอในสิ่งที่เป็นแนวคิดการ ปฏิบัติอันเป็นความคิดแปลก ใหม่ ต่างจากของบุคคลอื่น และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

6 ตัวบ่งชี้ (1) มีความคิดที่แปลกใหม่จากผู้อื่น (2) เสนอแนวคิดใหม่มาใช้ในการ ปฏิบัติงาน (3) ไม่ลอกเลียนรูปแบบผลงาน ของผู้อื่น (4) ประยุกต์และนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์จริง (5) ภูมิใจในผลงานที่สร้างสรรค์ (6) โต๊ะ เก้าอี้ ไม่มีรอยขีดข่วน (1) มีความคิดที่แปลกใหม่จากผู้อื่น (2) เสนอแนวคิดใหม่มาใช้ในการ ปฏิบัติงาน (3) ไม่ลอกเลียนรูปแบบผลงาน ของผู้อื่น (4) ประยุกต์และนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์จริง (5) ภูมิใจในผลงานที่สร้างสรรค์ (6) โต๊ะ เก้าอี้ ไม่มีรอยขีดข่วน

7 ความมีวินัย ความหมาย : ลักษณะการกระทำของ บุคคลที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ ทั้งต่อตนเองและสังคม

8 ตัวบ่งชี้ ( 1) วินัยในห้องเรียน - ไม่ส่งเสียงดัง - ตั้งใจเรียน ไม่คุยกัน - ช่วยกันรักษาความสะอาด - การขออนุญาตเข้า - ออกชั้นเรียน (2) วินัยในโรงเรียน - แต่งกายถูกระเบียบ - รักษาความสะอาดเรียบร้อย - รักษาระเบียบการเข้าแถว - การทำความเคารพ ( 1) วินัยในห้องเรียน - ไม่ส่งเสียงดัง - ตั้งใจเรียน ไม่คุยกัน - ช่วยกันรักษาความสะอาด - การขออนุญาตเข้า - ออกชั้นเรียน (2) วินัยในโรงเรียน - แต่งกายถูกระเบียบ - รักษาความสะอาดเรียบร้อย - รักษาระเบียบการเข้าแถว - การทำความเคารพ

9 ความรับผิดชอบ ความหมาย : ลักษณะที่แสดงถึง ความเอาใจใส่ต่อการทำงาน การ เป็นอยู่ของตนเอง และผู้อยู่ใน ความดูแล ตลอดจนสังคม พร้อม ทั้งยอมรับและปรับปรุงผลการ ปฏิบัติของตนเอง

10 ตัวบ่งชี้ (1) มีความตระหนักและความ พยายามในการทำงาน 1.1 ทำงานเสร็จตรงตาม กำหนดเวลา 1.2 ประสานเพื่อให้การทำงาน เป็นอย่างราบรื่น 1.3 ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จนสำเร็จ 1.1 ทำงานเสร็จตรงตาม กำหนดเวลา 1.2 ประสานเพื่อให้การทำงาน เป็นอย่างราบรื่น 1.3 ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จนสำเร็จ

11 (2) ปฏิบัติตนตามบทบาท หน้าที่ของตนเอง 2.1 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 2.2 ไม่ขาดเรียน 2.3 ไม่ทำกิจกรรมอื่นขณะครู สอน 2.1 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 2.2 ไม่ขาดเรียน 2.3 ไม่ทำกิจกรรมอื่นขณะครู สอน

12 (3) ดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 3.1 ไม่ขีดเขียนหรือทำลาย ทรัพย์สินของโรงเรียน 3.2 ตักเตือนผู้อื่นไม่ให้ทำลาย สาธารณสมบัติ 3.3 ร่วมกิจกรรมดูแลรักษาสา ธารณสมบัติ 3.1 ไม่ขีดเขียนหรือทำลาย ทรัพย์สินของโรงเรียน 3.2 ตักเตือนผู้อื่นไม่ให้ทำลาย สาธารณสมบัติ 3.3 ร่วมกิจกรรมดูแลรักษาสา ธารณสมบัติ

13 (4) ยอมรับการกระทำของตนเอง และปรับปรุงแก้ไข 4.1 รับฟังคำติชมของผู้อื่น อย่างเต็มใจ 4.2 แก้ไขข้อบกพร่องทันทีที่มี โอกาส 4.1 รับฟังคำติชมของผู้อื่น อย่างเต็มใจ 4.2 แก้ไขข้อบกพร่องทันทีที่มี โอกาส

14 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความหมาย : ลักษณะของบุคคลที่ แสดงออกถึงความกระตือรือร้น แสวงหา ความรู้ใหม่ ๆ มีความคิดกว้างไกล คิดสร้างสรรค์ทัน ต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม

15 ตัวบ่งชี้ (1) มีความกระตือรือร้นที่จะ เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน - ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม - ซักถามขณะเรียน - ตั้งประเด็นคำถามขณะเรียน หรือ ปฏิบัติกิจกรรม

16 (2) แสวงหาความรู้ใหม่ - อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นแปลก ใหม่ - ติดตามข่าวสารข้อมูลใหม่ ๆ จาก แหล่งเรียนรู้หลากหลาย - นำเสนอผลงานที่สะท้อนให้เห็นการ นำความรู้ใหม่ ๆ มาใช้

17 (3) มีความคิดกว้างไกล - กล้าแสดงความคิดเห็น / เสนอแนวคิด ใหม่อย่างสร้างสรรค์ - เปิดโอกาสให้ผู้อื่นหรือรับฟังความ คิดเห็นของผู้อื่นอย่างไตร่ตรอง และสร้างสรรค์ - มีการวางแผนการทำงานอย่าง รอบคอบ - มีการคาดการณ์อนาคตบนพื้น ฐานข้อมูลที่หลากหล าย

18 (4) ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง - นำเสนอผลงานใหม่ ๆ ที่ค้นพบ - สนใจต่อสิ่งรอบข้าง - รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมรอบข้าง


ดาวน์โหลด ppt การเรียนรู้ที่ต้องการ พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร แสดงออก อย่างไร มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร แสดงออก อย่างไร ความรู้ มีอะไรบ้าง เป็นอย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google