งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อวิจัย เรื่อง การปรับพฤติกรรมความ รับผิดชอบ ของนักเรียนห้อง ชกข. 211 สาขางานการขาย โรงเรียนเทคนิควิมล บริหารธุรกิจโดยใช้ระบบดูแล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อวิจัย เรื่อง การปรับพฤติกรรมความ รับผิดชอบ ของนักเรียนห้อง ชกข. 211 สาขางานการขาย โรงเรียนเทคนิควิมล บริหารธุรกิจโดยใช้ระบบดูแล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อวิจัย เรื่อง การปรับพฤติกรรมความ รับผิดชอบ ของนักเรียนห้อง ชกข. 211 สาขางานการขาย โรงเรียนเทคนิควิมล บริหารธุรกิจโดยใช้ระบบดูแล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โดย นางสาววัชรา เชื้อรามัญ

2 ปัญหาการวิจัย การที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้วิชาการ ขาย 2 นักเรียนห้องชกข 211 สาขางาน การขายปวช. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 พบว่า : 1. ผู้เรียนมาโรงเรียนสายบ่อยและขาด เรียนในคาบแรกเป็นประจำ 2. ขาดความรับผิดชอบในการทำงาน ไม่ ส่งงาน 3. มีลักษณะนิสัยความรับผิดชอบที่ไม่ พึงประสงค์

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบและ ลักษณะนิสัยรับผิดชอบของ นักเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 2 สาขางานการขาย ห้อง ชกข. 211 โรงเรียนเทคนิค วิมลบริหารธุรกิจ โดยใช้ระบบดูแล ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2553

4 ตารางสังเกตการแสดงพฤติกรรม โดย ผู้สอน คน ที่ เดือน มิ. ย./ 2553... เดือน ก.. ค 2553... เดือน ส.. ค /2553… การ เข้า ชั้น เรียน สาย ร้อย ละ การ ส่ง งาน ร้อย ละ การ เข้า ชั้น เรียน สาย ร้อย ละ การ ส่ง งาน ร้อย ละ การ เข้า ชั้น เรียน สาย ร้อย ละ การ ส่ง งาน ร้อย ละ 1 9:1 2 75.0 0 00 7:1 2 58.3 3 2:4 50.0 0 5:1 2 41.6 6 3:4 75.0 0 2 10: 12 83.3 3 00 9:1 2 75.0 0 1:4 25.0 0 4:1 2 33.3 3 3:4 75.0 0 3 7:1 2 58.3 3 00 5:1 2 41.6 6 1:4 25.0 0 3:1 2 25.0 0 2:4 50.0 0 4 11: 12 91.6 6 00 7:1 2 58.3 3 0:40 4:1 2 33.3 3 3:4 75.0 0 5 5:1 2 41.6 6 00 0:1 2 02:4 50.0 0 0:1 2 04:4100 6 8:1 2 66.6 6 00 3:1 2 25.0 0 2:4 50.0 0 1:1 2 8.333:4 75.0 0 7 9:1 2 75.0 0 00 5:1 2 41.6 6 1:4 25.0 0 3:1 2 25.3 3 3:4 75.0 0 8 10: 12 83.0 0 00 7:1 2 58.3 3 1:4 25.0 0 5:1 2 41.6 6 3:4 75.0 0 9 7:1 2 58.3 3 00 3:1 2 25.0 0 2:4 50.0 0 1:1 2 8.333:4 75.0 0

5 สรุปผลการวิจัย จากการใช้ระบบดูแลในการปรับ พฤติกรรมความรับผิดชอบและลักษณะนิสัย ความรับผิดชอบของนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหา โดยความร่วมมือกับครูประจำชั้น ผู้ปกครองนักเรียน และบุคคลผู้เกี่ยวข้อง พบว่านักเรียนที่มีปัญหามาโรงเรียนสาย น้อยลง มีพฤติกรรมสนใจการเรียนมากขึ้น กว่าเดิมเริ่มส่งงานที่ได้รับมอบหมายและ ปรับตัวมีท่าทีที่อ่อนลง มีการซักถามพูดคุย กับครูมากขึ้น

6 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย การปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบและ ลักษณะนิสัยรับผิดชอบโดยใช้ระบบดูแล เมื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะเห็นผล รวดเร็วและชัดเจนสามารถใช้เป็นหลักฐาน อ้างอิงในมาตรฐานการจัดการศึกษาได้ เป็นการสร้างสัมพันธภาพและภาพลักษณ์ที่ ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองอย่าง แท้จริง สมควรที่ครูมืออาชีพจะนำไปใช้ปรับ พฤติกรรมความรับผิดชอบและลักษณะนิสัย รับผิดชอบกับนักเรียนทุกห้อง ทุกชั้นปี และ ทุกระดับโดยครูผู้สอนสามารถดำเนินการได้ อย่างมีความสุขและเกิดผลดีต่อตัวนักเรียน เองด้วย

7 จบการ นำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อวิจัย เรื่อง การปรับพฤติกรรมความ รับผิดชอบ ของนักเรียนห้อง ชกข. 211 สาขางานการขาย โรงเรียนเทคนิควิมล บริหารธุรกิจโดยใช้ระบบดูแล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google