งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Architecture สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ธนวัฒน์ แซ่เอียบ โฮมเพจรายวิชา : /com_ar.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Architecture สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ธนวัฒน์ แซ่เอียบ โฮมเพจรายวิชา : /com_ar."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Architecture สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ธนวัฒน์ แซ่เอียบ thanawats@... โฮมเพจรายวิชา : http://www.ict.pyo.nu.ac.th/thanawats /com_ar

2 Objectives เพื่อเข้าใจโครงสร้าง (structure) และการ ควบคุม (operation) ของระบบคอมพิวเตอร์จาก อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อเข้าใจหลักการขั้นพื้นฐานของฮาร์ดแวร์ –digital circuits -gates, bits, bytes, number representation เพื่อเข้าใจสถาปัตยกรรมของ von Neumann และโมเดลคอมพิวเตอร์ – โครงสร้าง (structure) และการควบคุม (operation) – ภาษาระดับต่ำ

3 Objectives ภาษาระดับสูง – เพื่อเข้าใจภาษาระดับต่ำและความสัมพันธ์ ระหว่างของฮาร์ดแวร์และภาษาระดับสูง เพื่อเข้าใจถึงวิธีทำให้โปรแกรมทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ด้านต่างๆ

4 Course Lecture – วันจันทร์ เวลา 15.00-17.00 ห้อง C102 Lab – วันพฤหัส เวลา 16.00-18.00 ห้อง B103 –Pdp8/E simulator – การเขียนโปรแกรมภาษาระดับต่ำ

5 Books Computer Organization and Architecture : William Stallings องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ : ผศ. ดร. สัลยุทธ์ สว่างวรรณ

6 Pdp8/E simulator

7 Evaluation การสอบกลางภาค 30% การสอบปลายภาค 40% การสอบภาคปฏิบัติ 15% การบ้านและรายงาน 10% ( ให้เขียนด้วยลายมือ ของตนเอง ) จิตพิสัย 5%

8 To be successful in the course อ่านและเรียนรู้จากหนังสือ ตั้งใจเรียนในชั่วโมง lecture และ lab สอบถามถ้าไม่เข้าใจ


ดาวน์โหลด ppt Computer Architecture สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ธนวัฒน์ แซ่เอียบ โฮมเพจรายวิชา : /com_ar.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google