งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Architecture สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Architecture สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Architecture สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ธนวัฒน์ แซ่เอียบ โฮมเพจรายวิชา :

2 Objectives เพื่อเข้าใจโครงสร้าง (structure) และการควบคุม (operation) ของระบบคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อเข้าใจหลักการขั้นพื้นฐานของฮาร์ดแวร์ digital circuits -gates, bits, bytes, number representation เพื่อเข้าใจสถาปัตยกรรมของ von Neumann และโมเดลคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง (structure) และการควบคุม (operation) ภาษาระดับต่ำ

3 Objectives ภาษาระดับสูง
เพื่อเข้าใจภาษาระดับต่ำและความสัมพันธ์ระหว่างของฮาร์ดแวร์และภาษาระดับสูง เพื่อเข้าใจถึงวิธีทำให้โปรแกรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ด้านต่างๆ

4 Course Lecture วันจันทร์ เวลา 15.00-17.00 ห้อง C102 Lab
Pdp8/E simulator การเขียนโปรแกรมภาษาระดับต่ำ

5 Books Computer Organization and Architecture : William Stallings
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ : ผศ. ดร. สัลยุทธ์ สว่างวรรณ

6 Pdp8/E simulator

7 Evaluation การสอบกลางภาค 30% การสอบปลายภาค 40% การสอบภาคปฏิบัติ 15%
การสอบกลางภาค 30% การสอบปลายภาค 40% การสอบภาคปฏิบัติ 15% การบ้านและรายงาน 10% (ให้เขียนด้วยลายมือของตนเอง) จิตพิสัย 5%

8 To be successful in the course
อ่านและเรียนรู้จากหนังสือ ตั้งใจเรียนในชั่วโมง lecture และ lab สอบถามถ้าไม่เข้าใจ


ดาวน์โหลด ppt Computer Architecture สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google