งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำขวัญ โรงเรียน ปฏิบัติ เยี่ยม เปี่ยม คุณธรรม เป็นผู้นำ เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำขวัญ โรงเรียน ปฏิบัติ เยี่ยม เปี่ยม คุณธรรม เป็นผู้นำ เทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 คำขวัญ โรงเรียน ปฏิบัติ เยี่ยม เปี่ยม คุณธรรม เป็นผู้นำ เทคโนโลยี

4 ปรัชญาโรงเรียน การศึกษาคือ ชีวิต เพื่อชีวิต

5

6 จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต เวลาเรียน 2 คาบ / สัปดาห์ ขาดเรียนได้ไม่เกิน 5 คาบ

7 1. เข้าใจพื้นฐานการใช้ ภาษาไทย 2. เข้าใจหลักการอ่าน สามารถ จับใจความสำคัญ และวิเคราะห์ ความจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง 3. สามารถวิเคราะห์ความจาก เรื่องที่ฟังได้ถูกต้อง 4. ให้เห็นความสำคัญ และ ตระหนัก ในคุณค่าของการใช้ ภาษาไทย

8 5. เข้าใจหลัก วิธีการ และ สามารถเขียนข้อความใน รูปแบบต่าง ๆซี่งจะเป็น ประโยชน์ในงานอาชีพ 6. เข้าใจหลัก และวิธีการพูด ประเภทต่าง ๆ และ สามารถ ใช้ศิลปะการพูดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ ในงานอาชีพ

9 ศึกษาหลักกลวิธีและฝึกทักษะ การรับสาร การพูดในโอกาส และสถานการณ์ ได้แก่ การ สนทนา การแสดงความ คิดเห็น การประชุม การพูดใน ที่ชุมชน การกล่าวในโอกาส ต่างๆ มารยาทในการพูด การ ฟัง การสรุปความ เป็นต้น

10 COURSE OUTLINE ( FT ) สัปดาห์ที่ 1 แนะนำการ เรียนการสอน บทที่ 1 การรับสารการฟัง สัปดาห์ที่ 2 การอ่าน สัปดาห์ที่ 3 การอ่าน สัปดาห์ที่ 4 สอบเก็บ คะแนนเรื่องการอ่าน สัปดาห์ที่ 5 การพูดในที่ ประชุมชน

11 สัปดาห์ที่ 6 การพูดใน โอกาสและ สถานการณ์ต่าง ๆ สัปดาห์ที่ 7 การประชุม สัปดาห์ที่ 8 สอบเก็บ คะแนนเรื่องการประชุม สัปดาห์ที่ 9 สอบกลาง ภาค สัปดาห์ที่ 10 การเขียน การใช้ ลักษณนาม สัปดาห์ที่ 11 การเขียน การ ใช้สำนวนโวหาร ตัวอย่างการเขียนคำที่ ถูกต้อง

12 สัปดาห์ที่ 12 สอบเก็บคะแนน เรื่องการเขียน สัปดาห์ที่ 13 การเขียน รายงานทางวิชาการ สัปดาห์ที่ 14 การเขียนเชิงอรรถ สัปดาห์ที่ 15 การเขียน เชิงอรรถ สัปดาห์ที่ 16 การเขียนบรรณานุกรม สัปดาห์ที่ 17 สอบการเขียน เชิงอรรถและ บรรณานุกรม สัปดาห์ที่ 18 สอบปลายภาค

13 อัตราส่วนคะแนน 6 : 4 ระหว่างภาค 60 คะแนน ปลายภาค 40 คะแนน

14 สอบย่อย 30 คะแนน งาน 20 คะแนน พฤติกรรม 10 คะแนน สอบ กลางภาค 20 คะแนน สอบปลายภาค 20 คะแนน

15 40 คะแนน แบ่งดังนี้ สอบย่อย 10 คะแนน งาน 10 คะแนน สอบปลายภาค 20 คะแนน

16 อ. ฐิดารัตน์ อินปอง 083 - 9893206 089 – 2051944 Email Thidarat_it@ho tmail.com

17 หน่วยที่ 1 การรับสาร การฟัง การฟังเป็นทักษะพื้นฐานของ คนเรา ที่ใช้มากเป็นอันดับ 1 คนเรามีทักษะทั้งหมด 4 ทักษะ คือ

18 จิ จินตน ( คิด ) ปุ ปุจฉา ( ถาม ) ลิ ลิขิต ( เขียน ) สุ สุต ( ฟัง ) ฟัง พูด อ่าน เขีย น

19 กระบวนการของการฟัง เริ่มจากอะไร ? เสีย ง หู โสต ประสาท แปลความหมาย สมอง

20 เนื่องจากมนุษย์เราใช้ทักษะ การฟังเป็นอันดับแรก ในการ สื่อความหมาย ฉะนั้น ความสำคัญของการฟังคือนำ เรื่องที่ฟังมาคิด พิจารณา ว่าผู้ส่งสารต้องการสื่อสาร อะไรกับเรา และจะได้ทำให้ ถูกต้อง

21 จุดมุ่งหมายของ การฟัง 1. ฟังเพื่อความรู้ 2. ฟังเพื่อความเพลิดเพลิน 3. ฟังเพื่อสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ 4. ฟังเพื่อพัฒนาตนเอง

22 การฟังกับการได้ยิน ต่างกันอย่างไร ? การฟัง คือการตั้งใจฟัง ในสิ่งนั้นๆ การได้ยิน คือการรับรู้ ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน เป็นจุดเริ่มต้นของการฟัง องค์ประกอบของการฟัง คือ ได้ยิน รับรู้ ( สนใจ ) เข้าใจ ตอบสนอง

23 ประเภทของ การฟัง 1. ฟังโดยผู้ฟังมีส่วนร่วม - การสื่อสารระหว่างบุคคล การพูดในชีวิตประจำวัน 2. ฟังโดยผู้ฟังไม่มีส่วนร่วม - การกล่าวอวยพร การ โฆษณาหาเสียง การให้โอวาท 3. ฟังโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ** เข้าถึงผู้ฟังได้ทุกระดับ

24 การฟังเพื่อจับ ใจความสำคัญ หมายถึง การที่ผู้ฟังเข้าใจเรื่องที่ กำลังฟังอยู่ได้ตรงตามจุดประสงค์ ของผู้พูดและใช้ วิจารณญาณ ในการ ฟังตามไปด้วย แบ่งเป็น - การฟัง เพื่อจับใจความสำคัญ - ฟังเพื่อจับใจความอย่าง ละเอียด ** วิจารณญาณ หมายถึง การคิด ใคร่ครวญ ไตร่ตรองอย่างมีเหตุมี ผล ได้แก่ วิเคราะห์ ใคร่ครวญ วินิจฉัย ประเมินค่า นำไปใช้

25 ** การฟังที่ดี เมื่อฟัง จบแล้ว ต้องบอกได้ 5 W, 1 H คือ WH O WH AT WHE RE WH EN WH Y HO W

26 แบบฝึกหัด 1. การฟังหมายถึง 2. กระบวนการของการฟังเริ่มอย่างไร 3. อาชีพใดที่อาศัยการฟังมากที่สุด 4. การฟังอย่างมีวิจารณญาณหมายถึง 5. การตีความ หมายถึงอะไร 6. ทักษะ แปลว่า 7. ทักษะใดที่เกิดเป็นอันดับแรก 8. การฟังที่ดีเมื่อฟังจบแล้วควรเป็น อย่างไร 9. อะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการฟัง 10. การฟังโฆษณาหาเสียง จัดเป็น การฟังประเภทใด


ดาวน์โหลด ppt คำขวัญ โรงเรียน ปฏิบัติ เยี่ยม เปี่ยม คุณธรรม เป็นผู้นำ เทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google