งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Image Processing A/Prof.Dr.Supot Nitsuwat DIP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Image Processing A/Prof.Dr.Supot Nitsuwat DIP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Image Processing A/Prof.Dr.Supot Nitsuwat DIP

2 รายละเอียดของวิชา (Subject Detail)  รหัสวิชา : /  ชื่อวิชา ( ภาษาไทย ): ระบบ ประมวลผลสัญญาณภาพ (English): Image Processing Systems  จำนวนหน่วยกิต : 3( ) หน่วย กิต  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  เวลาการสอน : วันศุกร์ เวลา 13:00 – 17: วันพฤหัสบดี เวลา 13:00 – 17:00

3 Topics 1.Introduction 2.Fundamental Operations 3.Image Filtering and Enhancement Spatial Domain Frequency Domain 4. Image Restoration 5. Transformations DIP

4 Topics 6. Image Compression 7. Color Image Processings 8. Image Morphology 9. Image Segmentation 10. Image Content Representation 11. Pattern Recognition DIP

5 สัปดาห์ ที่ เนื้อหาวิชาหมายเหตุ 1 บทนำ (Introduction), การใช้งาน Matlab ฝึกเขียนโปรแกรม อ่าน เก็บ แสดง และประมวลผลภาพเบื้องต้น การบ้าน 1 2 การประมวลผลภาพเบื้องต้นการบ้าน 2 3 การประมวลผลภาพเบื้องต้นการบ้าน 3 4 การปรับปรุงคุณภาพของภาพให้รายละเอียด Project 5 การปรับปรุงคุณภาพของภาพการบ้าน 4 6 การเรียกคืนคุณภาพของภาพ Bonus HW 01 7Morphological Image Processing การบ้าน 5 8 สอบกลางภาคเรียน

6 สัปดาห์ ที่ เนื้อหาวิชาหมายเหตุ 9 การแบ่งตัดภาพการบ้าน 6 10 การแบ่งตัดภาพการบ้าน 7 11 การนำเสนอเนื้อหาในภาพการบ้าน 8 12 การนำเสนอเนื้อหาในภาพการบ้าน 9 13 การนำเสนอเนื้อหาในภาพ Bonus HW การบีบอัดและการขยายกลับคืนภาพการบ้าน การรู้จำวัตถุในภาพ สอบปลายภาคเรียน, ส่ง Project

7 สัดส่วนของคะแนนดิบในการตัดสิน ผล  คะแนน Final Exam. 30 %  คะแนน Mid-term Exam. 30 %  คะแนน Homework (10) 20 %  คะแนนเข้าร่วมกิจกรรม 10 %  คะแนน Project Work (1) 10 %

8 Text Books DIP 1.R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing: Using MATLAB, Addison- Wesley, 2004.

9 DIP 2. A. McAndrew, Introduction to Digital Image Processing, Thomson, 2004.

10 DIP 3. T. Acharya, A. K. Ray, Image Processing: Principles and Applications, Wiley & Sons, 2005.

11 ผู้สอน (Instructor)  ชื่อผู้สอน : ผศ. ดร. สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์ (SNS)  สถานที่ติดต่อ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  โทรศัพท์ : ต่อ 4503,  ( ใช้ e- mail จะสะดวกที่สุด  URL:


ดาวน์โหลด ppt Image Processing A/Prof.Dr.Supot Nitsuwat DIP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google