งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

C Programming Lecture No. 3 ทบทวนทฤษฎีและ แบบฝึกหัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "C Programming Lecture No. 3 ทบทวนทฤษฎีและ แบบฝึกหัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 C Programming Lecture No. 3 ทบทวนทฤษฎีและ แบบฝึกหัด

2 Department of Computer Science 310322 C Programming 2 การเขียนโปรแกรมภาษา C แฟ้มส่วนหัว แฟ้ม.h Object Code โมดูลอื่นที่แปลแล้ว (.obj) Source Code คอมไพเลอร์ โปรแกรม Editor ตัวเชื่อม (Linker) โปรแกรมที่ประมวลผลได้ (execute file) คลังโปรแกรม Library Functions

3 Department of Computer Science 310322 C Programming 3 การเขียนโปรแกรมภาษา C 1. สร้างแฟ้มซอร์สโค้ดด้วยตัวอิดิเตอร์ เช่น vi เพื่อ บรรจุคำสั่งต่าง ๆ ที่เราเขียน 2. สั่งให้คอมไพเลอร์แปลงแฟ้มซอร์สโค้ดเป็นแฟ้ม รหัสจุดหมาย (.obj) 3. นำไปเชื่อมส่วนต่าง ๆ (link) ด้วย Linker แฟ้มคลังโปรแกรมมาตรฐาน แฟ้มรหัสจุดหมายอื่น 4. ได้โปรแกรมที่ประมวลผลได้เป็นแฟ้ม (Execute File)

4 Department of Computer Science 310322 C Programming 4 การประมวลผลโปรแกรม 1. ระบบปฏิบัติการจะทำหน้าที่ไปอ่านแฟ้มโปรแกรม จากสื่อบันทึก เช่น Harddisk เรียกว่าการโหลด โปรแกรม 2. ระบบปฏิบัติการจะทำหน้าที่อ่านโปรแกรมทีละคำสั่ง จากหน่วยความจำส่งเข้าไปยังหน่วยประมวลผล กลาง เรียกว่า การไปนำมา (fetching) 3. หน่วยควบคุมในซีพียูจะตีความ เรียกว่า การตีความ (Decoding) เพื่อตรวจสอบว่าเป็นภาษาที่เครื่องรู้จัก หรือไม่

5 Department of Computer Science 310322 C Programming 5 มาตรฐานภาษา C เพื่อให้มีมาตรฐานในการเขียนภาษา C เป็น แบบเดียวกันทั่วโลก ช่วยให้ภาษา C มีคุณสมบัติปรับเปลี่ยนไป ประมวลผลบนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ในการเขียนโปรแกรมภาษา C นี้จะอ้างอิงตาม มาตรฐาน ANSI C

6 Department of Computer Science 310322 C Programming 6 ภาษาซี (C Language)  เป็นภาษาระดับสูง  ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ (OS)  ไม่ขึ้นกับชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์  เป็นภาษาโครงสร้าง (Structure Language) คุณสมบัติ

7 Department of Computer Science 310322 C Programming 7 โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี 1.ส่วนประมวลผลก่อน Preprocessor 2.ส่วนประกาศส่วนกลาง Declaration 3.ส่วนต้นแบบฟังก์ชั่น Function Prototype 4.ส่วนของฟังก์ชั่น Function Body โครงสร้างประกอบด้วย ส่วนประมวลผลก่อน ส่วนประกาศส่วนกลาง ส่วนของฟังก์ชัน ส่วนต้นแบบฟังก์ชัน

8 Department of Computer Science 310322 C Programming 8 # include int main ( void ) { printf(“Hello, Good morning. \n”); return ( 0 ); } ตัวอย่างโปรแกรม เป็นโปรแกรมสั่งพิมพ์ข้อความ Hello, Good morning.

9 Department of Computer Science 310322 C Programming 9 แบบฝึกหัด 3.1 ให้เขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อดำเนินการ ดังต่อไปนี้ – สร้างแฟ้มชื่อ customer.c – แสดงผล ต่อไปนี้ ---------------------------------------------------------------------------------------- | ชื่อลูกค้า | รายการที่สั่งซื้อ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อ หน่วย | ยอดเงินรวม | ---------------------------------------------------------------------------

10 Department of Computer Science 310322 C Programming 10 แบบฝึกหัด 3.1 (2) #include int main(void) { printf ( “ ---------------------------------------------------------------------------------\n ” ); printf ( “ | รายชื่อลูกค้า | รายการสั่งซื้อ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อ หน่วย | ยอดเงินรวม |\n ” ); printf ( “ ---------------------------------------------------------------------------------\n ” ); return (0); }

11 Department of Computer Science 310322 C Programming 11 แบบฝึกหัดที่ 3.2 ให้เขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อให้ทำงานดังต่อไปนี้ โดย – สร้างแฟ้มชื่อ myMarks.c – ต้องการโปรแกรมดำเนินการในการรับคะแนน จากการบันทึกผ่านคีย์บอร์ด 3 ค่า คือ คะแนน กลางภาค (midterm) คะแนนปฏิบัติการ (lab) คะแนนปลายภาค (final) เพื่อคำนวนคะแนนรวม (total) โดยอัตโนมัติ สำหรับการหาคะแนนรวมของนิสิตแต่ละคนเอง ------------------------------ | midterm | final | total | ------------------------------- 30 70 100

12 Department of Computer Science 310322 C Programming 12 แบบฝึกหัดที่ 3.2(2) #include int main(void) { float mid, lab, final, total ; printf("\n\n ใส่คะแนน ตามลำดับดังนี้ : คะแนนกลางภาค คะแนนปฏิบัติการ และ คะแนนปลายภาค \n\n"); scanf("%f%f%f", &mid, &lab, &final); total = mid + lab + final;

13 Department of Computer Science 310322 C Programming 13 แบบฝึกหัดที่ 3.2(3) printf ("\n\n----------------------------------------\n"); printf ("| midterm | lab | final | total |\n"); printf ("----------------------------------------\n"); printf ("\n%9.2f%10.2f%10.2f%10.2f\n\n", mid, lab, final,total); return (0); }

14 Department of Computer Science 310322 C Programming 14 การเขียนอัลกอริทึม อัลกอริทึมเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนอัลกอริทึมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ ในการ เขียนโปรแกรม อัลกอริทึมที่ดีต้องประกอบด้วย – แต่ละขั้นในอัลกอริทึมต้องชัดเจนและถูกต้อง – ลำดับการเขียนคำสั่งต้องเป็นไปตามลำดับที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้อง – อัลกอริทึมต้องมีจุดสิ้นสุดเสมอ – ใช้เวลาในการประมวลผลน้อย – แก้ไขดัดแปลงได้ง่าย

15 Department of Computer Science 310322 C Programming 15 การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ InputOutput Storage Processing

16 Department of Computer Science 310322 C Programming 16 การวิเคราะห์งาน สิ่งที่ต้องการจากซอฟต์แวร์หรือระบบ  output สิ่งที่ซอฟต์แวร์หรือระบบต้องดำเนินการ  processing สิ่งที่ซอฟต์แวร์หรือระบบต้องนำเข้าเพื่อ ดำเนินการให้ได้สิ่งที่ต้องการ  input

17 Department of Computer Science 310322 C Programming 17 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการประมวลผล สัญลักษณ์ความหมาย + บวก - ลบ * คูณ / หาร ^ ยกกำลัง สัญลักษณ์ความหมาย > มากกว่า < น้อยกว่า >= มากกว่าหรือเท่ากับ <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ <> ไม่เท่ากับ

18 Department of Computer Science 310322 C Programming 18 แบบฝึกหัดที่ 3.2 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาพื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งมีความสูงเป็น 3.0 หน่วย และความยาวด้านคู่ขนานเป็น 5.0 และ 5.5 ตามลำดับ


ดาวน์โหลด ppt C Programming Lecture No. 3 ทบทวนทฤษฎีและ แบบฝึกหัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google