งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 รหัสและชื่อวิชา พสสศ 101 การแปลงเปลี่ยนความ ขัดแย้งโดยสันติวิธี PBPS 101 (Conflict transformation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 รหัสและชื่อวิชา พสสศ 101 การแปลงเปลี่ยนความ ขัดแย้งโดยสันติวิธี PBPS 101 (Conflict transformation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 รหัสและชื่อวิชา พสสศ 101 การแปลงเปลี่ยนความ ขัดแย้งโดยสันติวิธี PBPS 101 (Conflict transformation by peaceful means)

2 ระยะเวลาเรียน - Section 1 วันอังคารและพุธ 9.00 – 12.00 น. - Section 2 วันอังคารและพุธ 13.00 – 16.00 น. - Section 3 วันจันทร์และศุกร์ 9.00 – 12.00 น. สถานที่ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 4126 คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์

3 อาจารย์ผู้ประสานงาน วิชา ดร. เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช (eak.peace@gmail.com), 0891886665

4 คำบรรยายรายวิชา ทฤษฎีสันติภาพ ความรุนแรงและความ ขัดแย้ง ความรุนแรงประเภทต่างๆ กรณีศึกษาความรุนแรงในชีวิตประจําวัน การ วิเคราะห์ความขัดแย้งและการแปลงเปลี่ยน ความขัดแย้งโดยสันติวิธี เครื่องมือสันติวิธี การสานเสวนาที่เน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง การ สื่อสารอย่างสันติ และการใช้สันติวิธีใน ชีวิตประจําวัน www.peace.mahidol.ac. th

5 เกณฑ์การวัดและประเมินผล การประเมินผลประเมินจาก 1. การทำรายงานกลุ่ม ๆ ละ 10 คน - การเขียนรายงาน 20% - การเสนอรายงานกลุ่มละ 15 นาทีในวันที่ 30 พ. ค.20% 2. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10% 3. การตอบคำถามในชั้นเรียน (quiz) ในคาบที่ 9 ถึง 1220% 4. การสอบปลายภาค เฉพาะเนื้อหาของคาบที่ 1 ถึง 8 ( วันที่ 1 มิ. ย. 9.00-12.00 น.?) 30% รวม 100%

6 ตารางการเรียน Section 1 อังคาร – พุธ 9:00 – 12:00 ( นักศึกษาพยาบาลฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี ลำดับที่ 1 – 100) วันที่หัวข้อ ผู้สอน 18 เม. ย ทฤษฎีสันติภาพ ความ ขัดแย้ง และความ รุนแรง รศ. ดร. โคทม อารี ยา ดร. เพิ่มศักดิ์ มกรา ภิรมย์ 24 เม. ย. ทฤษฎีสันติภาพ ความ ขัดแย้ง และความ รุนแรง ( ต่อ ) ดร. เพิ่มศักดิ์ มกรา ภิรมย์ 25 เม. ย. ทฤษฎีสันติภาพ ความ ขัดแย้ง และความ รุนแรง ( ต่อ ) รศ. ดร. โคทม อารี ยา 1 พ. ค. การวิเคราะห์และการ แปลงเปลี่ยนความ ขัดแย้ง รศ. ดร. โคทม อารี ยา

7 วันที่หัวข้อผู้สอน 2 พ. ค. การวิเคราะห์และการ แปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ( ต่อ ) รศ. ดร. โคทม อารียา 8 พ. ค. ทฤษฎีความรุนแรง และ การวิเคราะห์ความรุนแรง รศ. ดร. โคทม อารียา 9 พ. ค. สันติวัฒนธรรมดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ 15 พ. ค. ปฏิบัติการณ์ไร้ความ รุนแรง ดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

8 วันที่หัวข้อผู้สอน 2 พ. ค. การวิเคราะห์และการ แปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ( ต่อ ) รศ. ดร. โคทม อารียา 8 พ. ค. ทฤษฎีความรุนแรง และ การวิเคราะห์ความรุนแรง รศ. ดร. โคทม อารียา 9 พ. ค. สันติวัฒนธรรมดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ 15 พ. ค. ปฏิบัติการณ์ไร้ความ รุนแรง ดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

9 วันที่หัวข้อผู้สอน 16 พ. ค. การสื่อสารอย่างสันติผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา 22 พ. ค. การสื่อสารอย่างสันติ ( ต่อ ) ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา 23 พ. ค. สานเสวนา (Dialogue) ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา 29 พ. ค. สานเสวนา (Dialogue) ( ต่อ ) ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา 30 พ. ค. นำเสนอรายงาน / สรุปเนื้อหาดร. เพิ่มศักดิ์ มกรา ภิรมย์


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 รหัสและชื่อวิชา พสสศ 101 การแปลงเปลี่ยนความ ขัดแย้งโดยสันติวิธี PBPS 101 (Conflict transformation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google