งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำรายวิชา. ผู้สอน  ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง   ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ว.1  เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 13.30-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำรายวิชา. ผู้สอน  ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง   ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ว.1  เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 13.30-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำรายวิชา

2 ผู้สอน  ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง  t.soonklang@gmail.com t.soonklang@gmail.com  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ว.1  เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 13.30- 16.30 น.  http://www.cs.su.ac.th/~tasanawa /520111.html http://www.cs.su.ac.th/~tasanawa /520111.html

3 การวัดผล คะแนนสอบ คะแนนสอบกลางภาค 35% คะแนนสอบปลายภาค 35% ทดสอบย่อย 10% คะแนนเสริม รายงานและการนำเสนอ 10% งานที่มอบหมาย 5% การมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น 5%

4 การส่งงาน  Email: t.soonklang@gmail.com  Subject: [520111] รหัสนักศึกษา # ชื่อ งานที่กำหนด [520111]07530001#homework1  Filename: รหัสนักศึกษา. นามสกุลของ ไฟล์ 07530001.txt  Reference: ระบุที่มาและการอ้างอิงทุก ครั้ง  Deadline: วันเสาร์ก่อนเที่ยงคืน

5 เนื้อหารายวิชา  ความสำคัญและองค์ประกอบของระบบ สารสนเทศ  วัตถุประสงค์และประโยชน์ของระบบ สารสนเทศในองค์กร  องค์ประกอบของการประมวลผลข้อมูลและ สารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์  รูปแบบประเภทต่างๆ ของระบบสารสนเทศที่ อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  การวิเคราะห์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ  เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศ

6 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  มีความรู้ ความเข้าใจถึงองค์ประกอบต่างๆ ระบบสารสนเทศ  มีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศประเภท ต่างๆ  เกิดแนวคิดในการนำระบบสารสนเทศไปใช้ งานให้เหมาะสม  มีแนวทางในการศึกษารายวิชาต่างๆ ใน หลักสูตรต่อไปในอนาคต

7 หนังสืออ่านประกอบ  Ralph Stair, George Reynolds, Information Systems, Course Technology, Cengage Learning, 2010.  กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, คัมภีร์ระบบ สารสนเทศ, เคทีพี คอมพ์แอนด์คอนซัลท์, 2546.  ผศ. ดร. ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และ เจษฏา พร ยุทธนวิบูลย์ชัย, ระบบสารสนเทศและ เทคโนโลยีการจัดการความรู้, ซีเอ็ด ยูเคชั่น, 2549.  หนังสือและเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับหัวข้อใน ประมวลรายวิชา

8 เนื้อหาบรรยาย  Overview of Information Systems (IS)  Information Technology Concepts  Business and Specialized IS  System Development  IS in Business and Society Components of an IS

9 Overview  แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (Information Systems: IS)  ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้  ระบบและระบบสารสนเทศ  วัตถุประสงค์และประโยชน์ของระบบ สารสนเทศ  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Computer-based Information Systems (CBIS)

10

11 Overview  ระบบสารสนเทศในองค์กร (IS in Organizations)  องค์กรและระบบสารสนเทศ  บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร  ประเภทของระบบสารสนเทศ  ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศแบบ ต่างๆ  กรณีศึกษา

12 IS in Organizations Management Information Systems Executive Information Systems Decision Support Systems (both levels) Transaction Processing Systems Functional Area Information Systems (Across all levels within a function) Expert Systems

13 Information Technology Concepts เทคโนโลยี สารสนเทศ  เทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์  เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์  ข้อมูลและ ฐานข้อมูล  การสื่อสารและ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ Technology Perspective

14 Business and Specialized IS Most common types of information systems used in organizations  Electronic and Mobile Commerce  Enterprise Systems  Information and Decision Support Systems  Specialized IS

15 Electronic and Mobile Commerce  Electronic Commerce  Business-to-Business (B2B)  Business-to-Consumer (B2C)  Consumer-to-Consumer (C2C)  E-Government  Customer Relationship Management (CRM)  Mobile Commerce

16 Enterprise Systems  Transaction Processing System (TPS)  Enterprise Resource Planning (ERP)  Office Automation System (OAS)

17 Information and Decision Support Systems  Decision Making and Problem Solving  Decision Support Systems (DSS)  Management Information Systems (MIS)  Executive Support System (ESS)

18 Specialized IS  Geographic Information System (GIS)  Knowledge Management (KM)  Artificial Intelligence (AI)  Expert System (ES)

19 System Development  Investigation  Analysis  Design  Implementation,  Maintenance  Review

20 IS in Business & Society  People  Careers  Ethics  Laws  Security Issues

21 Assignment1 หานิยามของคำต่อไปนี้ อย่างน้อยจาก 2 แหล่งอ้างอิง แล้วเขียนนิยาม ใหม่ตามความเข้าใจของตนเอง  Data  Information  Technology  System  Information Technology  Information System


ดาวน์โหลด ppt แนะนำรายวิชา. ผู้สอน  ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง   ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ว.1  เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 13.30-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google