งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-OFFICE 2012. การกำหนด สิทธิ์ แบ่งเป็น 8 กลุ่ม 1. ผู้ดูแลระบบ 2. หัวหน้าสาขาฯ / ตัวแทนสาขาฯ เช่น สาขา ศัลยศาสตร์ 3. หัวหน้าแผนก / ตัวแทนแผนก เช่น งานเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-OFFICE 2012. การกำหนด สิทธิ์ แบ่งเป็น 8 กลุ่ม 1. ผู้ดูแลระบบ 2. หัวหน้าสาขาฯ / ตัวแทนสาขาฯ เช่น สาขา ศัลยศาสตร์ 3. หัวหน้าแผนก / ตัวแทนแผนก เช่น งานเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-OFFICE 2012

2 การกำหนด สิทธิ์ แบ่งเป็น 8 กลุ่ม 1. ผู้ดูแลระบบ 2. หัวหน้าสาขาฯ / ตัวแทนสาขาฯ เช่น สาขา ศัลยศาสตร์ 3. หัวหน้าแผนก / ตัวแทนแผนก เช่น งานเทคโนโลยี ทางการศึกษา 4. หัวหน้ากลุ่มบริหาร / ตัวแทนกลุ่มบริหาร เช่น คณะกรรมการสารสนเทศ 5. บุคลากร ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ในคณะฯ 6. กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น กลุ่มวิชาการศัลยศาสตร์ 7. ตัวแทนนักศึกษา เช่น ตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 6, ตัวแทนกลุ่ม... 8. นักศึกษา

3 นักศึกษ า อาจารย์ / บุคลากร ผู้ดูแลระบบ หัวหน้า หรือ ตัวแทนแผนก / กลุ่มบริหาร ตัวแทน นักศึกษา สร้างกลุ่ม / สร้าง หัวหน้า - ตัวแทน กลุ่ม การกำหนด สิทธิ์ ตัวแทน อาจารย์ ที่ ปรึกษา เพิ่มสมาชิก ในแผนก / กลุ่ม สร้างกลุ่ม / กำหนด ตัวแทน นักศึกษา เพิ่มสมาชิก นักศึกษาใน กลุ่ม

4 สิทธิ์การรับส่ง ข้อมูล / ข้อความ นักศึกษ า อาจารย์ / บุคลากร หัวหน้า แผนก / กลุ่ม บริหาร ตัวแทน นักศึกษา ตัวแทน อาจารย์ ที่ ปรึกษา ข้อความ

5 สิทธิ์การเข้าถึงเมนูการ ใช้งาน หัวข้อผู้ดูแล ระบบ หัวหน้า / ตัวแทนแผนก กลุ่มต่างๆ อาจารย์ บุคลากร ตัวแทน นักศึกษา นักศึกษา ระบบบริหารจัดการ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กำหนดสมาชิกในกลุ่ม ระบบสร้างงานใหม่ ระบบงานรอคุณ ระบบงานที่ร่างไว้ ระบบสร้างหนังสือเวียน / คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ( เฉพาะผู้ได้ สิทธิ์ ) รายงานหนังสือเวียน รายงานคำสั่ง รายงานระเบียบ รายงานประกาศ

6 หน้าหลัก ข้อความวิ่ง LOGO ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

7 หน้าแรก เมนู งานรอ คุณ งานที่ ร่างไว้ ตาม งาน

8 เมนู ส่วนจัดการข่าวสาร สร้างข้อความที่ ต้องการส่ง รายการข้อความเข้า รายการข้อความที่ร่าง ไว้ รายงานต่างๆ แยก ตามประเภท หน้าหลัก

9 จัดการข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ สามารถจัดการข่าวสารประชาสัมพันธ์แบบ โปรแกรม Word ได้

10 สร้างงานใหม่ สามารถส่งข้อความ แนบเอกสาร บันทึก ข้อมูลงานใหม่

11 สร้างงานใหม่ สามารถเลือกบุคคลที่ต้องการส่งข้อความ ทั้ง รายบุคคล กลุ่ม ตามสิทธิ์การส่ง

12 งานรอคุณ แสดงรายการงานที่ส่งหาผู้ใช้งาน พร้อมส่วนค้นหา และ การเรียงลำดับ คลิ๊กเลือก

13 งานรอคุณ แสดงรายการงานที่ส่งหาผู้ใช้งาน พร้อมส่วนค้นหา และ การเรียงลำดับ คลิ๊กเลือก

14 งานรอคุณ แสดงรายละเอียดข้อมูลของข้อความ

15 งานร่างไว้ แสดงรายการงานที่ร่างไว้ยังไม่ได้ส่ง พร้อม เงื่อนไขการค้นหา คลิ๊กเลือก เขียนข้อความ ต่อ

16 รายงาน แสดงรายการงานต่างๆ แยกตามประเภทงาน พร้อม เงื่อนไขการค้นหา คลิ๊กเลือก

17 E-OFFICE 2012

18 E-Office & E-Mailing & SMS Module E-OFFICE นาย A ข้อควา ม นาย B นาย C นาย D ข้อควา ม Database Mail Hotmail Gmail Yahoo นาย B นาย C นาย D B@hotmail.com C@Gmail.com D@Yahoo.com SMS Module AIS DTAC TRUE นาย B นาย C นาย D 081-xxx-xxxx 083-xxx-xxxx 086-xxx-xxxx To : B, C, D From : info Subject : xx Detail : xx Attach File : To : 081-xx Subject : xx Detail : xx From : xx

19 นาย A นาย B E-OFFICE ข้อคว าม Subject : หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายการ เดินทางไปราชการ Detail : “ เบิกล่วงหน้า ไม่เกิน 30 วัน ” Attach File : word.doc, excel.xls E-OFFICE Mail นาย B SMS นาย B Subject : หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายการ เดินทางไปราชการ Detail : “ เบิกล่วงหน้า ไม่เกิน 30 วัน ” จาก คณะฯ มธ.

20 System Architecture E-Office Server Web Server / Database System Mail Server Mail โปรแกรม E-OFFICE โปรแกรม E-OFFICE - โปรแกรม MS Exchange - DNS - SMTP - โปรแกรม MS Exchange - DNS - SMTP Internet Switch Firewall ISP Hotmail Gmail Yahoo โปรแกรมส่ง SMS โปรแกรมส่ง SMS SMS Sender SMS BOX AIS E-Office SMS

21 สิ่งที่ต้องเตรียม สำหรับ Mail Server No.ItemDescriptionCost 1Server (Xeon/Ram 8G/ 1 TB) Server สำหรับติดตั้ง โปรแกรม ~ 200,000 ฿ 2OS Window Server 2003Operation System (OS=29,000 ฿ ) ( CAL=950 ฿ / user) ประมาณ 50 User = 47,500 ฿ ~ 76,500 ฿ 3Microsoft exchange (mail-SMTP) โปรแกรมสำหรับ ส่ง mail (Exchange=28,300 ฿ ) (2,600 ฿ / license) ประมาณ 50 licenses ~ 132,830 ฿ 4 ค่าจด Domain / DNS (Ex: @Medtu.ac.th) Address สำหรับใช้ส่ง (1,500 ฿ / ปี )~ 1,500 / ปี 5UPS ป้องกันไฟสำรอง ~ 40,000-60,000 ฿ 6Firewall / VPN Firewall สำหรับ ป้องกัน Spam mail VPN สำหรับ Remote Service ~ 80,000 ฿ 7Installation&configuration &service&maintenance ค่าบริการติดตั้งระบบ และ ซ่อมบำรุง ระบบ 1 ปี ~ 80,000 ฿ 8 ค่าเชื่อมโยงระบบ Email เข้ากับ E-Office จัดทำ โปรแกรมส่งข้อมูลเข้าระบบ Mail~ 60,000 ฿ 9 IP แท้, Maintenance รายปี -- รวม ~ 690,830 ฿

22 สิ่งที่ต้องเตรียม สำหรับ SMS Module No.ItemDescriptionCost 1SMS Sender Box กล่องสำหรับส่งข้อความ ~ 10,000 ฿ 2Sending system / ค่าเชื่อมโยงระบบ SMS เข้ากับ E- Office จัดทำ โปรแกรมส่งข้อมูล จาก E- Office เข้าระบบ SMS และ ดำเนินการส่ง SMS แบบอัตโนมัติ ~ 80,000 ฿ 3 ค่าบริการส่งข้อความขึ้นกับ Mobile Operator (AIS,DTAC,TRUE) ~ 3,000-5,000 / เดือน ~ 60,000 ฿ / ปี รวม ~ 140,000 ฿

23 Thank You นิพิฐพนธ์ เอสุจินต์ Nipitphon_@hotmail.com 089-669-3474


ดาวน์โหลด ppt E-OFFICE 2012. การกำหนด สิทธิ์ แบ่งเป็น 8 กลุ่ม 1. ผู้ดูแลระบบ 2. หัวหน้าสาขาฯ / ตัวแทนสาขาฯ เช่น สาขา ศัลยศาสตร์ 3. หัวหน้าแผนก / ตัวแทนแผนก เช่น งานเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google