งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดี ต้อนรับ. งานเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขล านครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดี ต้อนรับ. งานเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขล านครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดี ต้อนรับ

2 งานเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขล านครินทร์

3 จัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ. ศ. 2536 ภายใต้ชื่อ “ หน่วย คอมพิวเตอร์ ” และ ได้รับการอนุมัติ จากมหาวิทยาลัยฯ เป็น “ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ” เมื่อ วันที่ 20 ก. พ. 2549

4 ภารกิจหลักดังนี้ :- – ด้านการบริหาร : ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงาน ในการจัดทำงบประมาณด้าน IT ประจำปีของคณะ – ด้านการซ่อมบำรุง : • บริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในคณะฯ • บริการคอมพิวเตอร์, เครื่อง scanner, เครื่องพิมพ์ แก่ หน่วยงานและนักศึกษาของคณะ ( บริการที่ห้องสมุด ) • บริการให้คำปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและ หน่วยงานต่างๆ ของคณะ – ด้านระบบเครือข่าย : พัฒนา ดูแล และจัดการ ระบบเครือข่ายและผู้ใช้งานในระบบ – ด้านพัฒนาระบบงาน : พัฒนา และดูแลระบบงาน ภายในคณะ ทั้งในส่วนของสำนักงานเลขานุการ และโรงพยาบาลทันตกรรม

5 โครงสร้าง องค์กร ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป รศ. ดร. ทพ. ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ คณบดีคณะทันต แพทยศาสตร์ ฝ่ายระบบ เครือข่าย ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายพัฒนา ระบบ น. ส. นิตตยา ตรี สุวรรณ เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป นายวิศิษฐ โชติอุทยางกรู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ นายธีรเดช เขมะ ธีรรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ น. ส. สุทิศา จรี ยานุวัฒน์ นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ผศ. ทพ. วรรธนะ พิธพร ชัยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ผลงาน ด้านการซ่อมบำรุง • ระบบการแจ้งซ่อม มี sms แจ้งยัง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ระบบการแจ้งซ่อม

7 ด้านระบบฐานข้อมูล มีระบบฐานข้อมูลที่เอื้อแก่การ ตัดสินใจของผู้บริหาร • ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ IT ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ IT • ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ IT ระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ IT • ระบบฐานข้อมูลจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ • ระบบฐานข้อมูลสมัครอบรมออนไลน์ ระบบฐานข้อมูลสมัครอบรมออนไลน์ • ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน IT ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาฝึกงาน IT • ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย • ระบบค้นหาชื่อนักศึกษา พร้อมรูปและอาจารย์ที่ปรึกษา ระบบค้นหาชื่อนักศึกษา พร้อมรูปและอาจารย์ที่ปรึกษา • รายงานการใช้สาธารณูปโภคของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายงานการใช้สาธารณูปโภคของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ • ลงทะเบียน Notebook คณะทันตแพทยศาสตร์ ผลงาน

8 ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ • รองรับระบบ IPv6 • มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมทุก พื้นที่ ( ตามความจำเป็นใช้งาน ) ภายใน คณะทันตแทพยฯ – แผนผัง Fiber Optic คณะทันตแพทยศาสตร์ แผนผัง Fiber Optic คณะทันตแพทยศาสตร์ – รายละเอียด Fiber Optic ของคณะทันตแพทยศาสตร์ รายละเอียด Fiber Optic ของคณะทันตแพทยศาสตร์ – แผนผัง Network ( แยก Switch และ ip) ของคณะทันต แพทยศาสตร์ แผนผัง Network ( แยก Switch และ ip) ของคณะทันต แพทยศาสตร์ – แผนผัง PSU-WiFi คณะทันตแพทยศาสตร์เชื่อมต่อกับ ศูนย์ คอมพิวเตอร์ แผนผัง PSU-WiFi คณะทันตแพทยศาสตร์เชื่อมต่อกับ ศูนย์ คอมพิวเตอร์ – แผนผังระยะ Fiber Optic ของคณะทันตแพทยศาสตร์ แผนผังระยะ Fiber Optic ของคณะทันตแพทยศาสตร์ – แผนผังการติดตั้ง Access Point คณะทันตแพทยศาสตร์ แผนผังการติดตั้ง Access Point คณะทันตแพทยศาสตร์ ผลงาน

9 ด้านการประชาสัมพันธ์ ( ภายในคณะ ทันตแพทยฯ ) • มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในคณะฯ ผ่านจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 280 เครื่อง รวมทั้งจุดลงเวลาปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ในส่วนของ สนล. + ภาควิชา และ ในส่วนของ ร. พ. ทันตกรรม ********************* ผลงาน

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ยินดี ต้อนรับ. งานเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขล านครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google