งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตใน โรงเรียนสำหรับผู้ใช้จำนวนไม่ เกิน 1000 คน ประกอบด้วย 1.Router เป็นตัวชี้ทางเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตไปยัง ISP 2.Internet Server.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตใน โรงเรียนสำหรับผู้ใช้จำนวนไม่ เกิน 1000 คน ประกอบด้วย 1.Router เป็นตัวชี้ทางเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตไปยัง ISP 2.Internet Server."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตใน โรงเรียนสำหรับผู้ใช้จำนวนไม่ เกิน 1000 คน ประกอบด้วย 1.Router เป็นตัวชี้ทางเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตไปยัง ISP 2.Internet Server ทำหน้าที่ให้บริการ www dns proxy Ftp 3.Mail Server ทำหน้าที่ให้บริการรับส่ง Email 4.Hub เชื่อมต่อระบบ Network ภายในโรงเรียน 5.Client ก็คือเครื่อง User นั่นเอง ใช้เข้าสู่ข้อมูลหรือใช้ บริการต่างๆบน อินเตอร์เน็ต 6.Leased Line สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เช่าจาก ISP ด้วยความเร็ว 128 K

2 Leased Line 128 K Internet Server Mail Server Client

3 ความหมายของเครื่องมือและอุปกรณ์ - Server หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่แทน Server ต่างๆ เช่น Internet Server, Mail Server, FTP Server และ Web Server ฯ -Internet Server หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่ เป็น Server ต่อเชื่อมกับระบบอินเตอร์เน็ตภายนอก สามรถให้บริการต่างๆ เช่น บันทึกผู้ใช้อินเตอร์เน็ต บริการ Electronic Mail บริการถ่ายโอนข้อมูล บริการ www บริการฐานข้อมูล บริการ Proxy ฯ บริการต่างๆ เหล่านี้ ไม่ จำเป็น ต้องอยู่ใน Internet Server ในเครื่องเดียว อาจอยู่แยกกัน เป็นบริการ และ เครื่องเลยก็ได้ ตามแต่จำนวน ของผู้ใช้ -Lead Line หมายถึง สัญญาณที่เช่าใช้ บริษัท ISP โดยสามารถแยกเป็น ความเร็วต่างๆ ดังนี้ 61K,128K,256K, 564K ความเร็วเข้าถึงข้อมูล ( ความเร็วในการใช้อินเตอร์เน็ต ) จะสัมพันธ์กับตัวเลขที่มากขึ้น เช่น 256K จะ เร็วกว่า 128K -Router หมายถึง อุปกรณ์เลือกเส้นทาง สำหรับ เชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง -Hub หมายถึง อุปกรณ์เชื่อมต่อ ระบบ Network ในองกร -Web Server หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Server ให้บริการ www (would wide web) หรือที่รู้จักกันว่า Homepage -Mail Server หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Server ให้ บริการเก็บข้อมูลสมาชิก (Internet Account) ให้บริการรับส่ง จดหมาย อิเล็กทรอนิค (Email)

4 การทำงาน 1.Rounter เชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตไปยัง ISP 2.ISP หรือผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ตจะตรวจ check ว่าโรงเรียนท่านเป็นสมาชิกหรือไม่ถ้าเป็นก็ทำการ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 3.Internet Server จะรับสัญญาณ Internet (IP Address ) จาก ISP 4. Internet Server พร้อมให้บริการแก่ User 5.User เริ่มขอใช้บริการ Internet (www,Ftp,Database, ฯ ) จาก Internet Server และ Email จาก Mail Server 6.Internet Server ให้บริการ (DHCP) แก่ Client & User โดยแจก IP Address และให้บริการอื่นๆด้วย เช่น www,Email,Ftp,Database, ฯ

5 บุคลากรที่ต้องใช้ ตำแหน่งหน้าที่จำนวน Systemmdmin ดูแลรักษาระบบ อินเตอร์เน็ตให้สามารถ ทำงานได้อย่างปกติ จัดการเพิ่มลด แก้ไข User ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 1 คน Webmaster ออกแบบพัฒนา ควบคุมดูแล Webpage ของโรงเรียน 1 คน


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตใน โรงเรียนสำหรับผู้ใช้จำนวนไม่ เกิน 1000 คน ประกอบด้วย 1.Router เป็นตัวชี้ทางเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตไปยัง ISP 2.Internet Server.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google