งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนสำหรับผู้ใช้จำนวนไม่เกิน 1000 คน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนสำหรับผู้ใช้จำนวนไม่เกิน 1000 คน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนสำหรับผู้ใช้จำนวนไม่เกิน 1000 คน
ประกอบด้วย 1.Router เป็นตัวชี้ทางเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตไปยัง ISP 2.Internet Server ทำหน้าที่ให้บริการ www dns proxy Ftp 3.Mail Server ทำหน้าที่ให้บริการรับส่ง 4.Hub เชื่อมต่อระบบ Network ภายในโรงเรียน 5.Client ก็คือเครื่อง User นั่นเอง ใช้เข้าสู่ข้อมูลหรือใช้บริการต่างๆบน อินเตอร์เน็ต 6.Leased Line สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เช่าจาก ISP ด้วยความเร็ว128 K

2 Internet Leased Line 128 K Rounter HUB

3 ความหมายของเครื่องมือและอุปกรณ์
- Server หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่แทน Server ต่างๆ เช่น Internet Server, Mail Server , FTP Server และ Web Serverฯ -Internet Server หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Server ต่อเชื่อมกับระบบอินเตอร์เน็ตภายนอก สามรถให้บริการต่างๆ เช่น บันทึกผู้ใช้อินเตอร์เน็ต บริการ Electronic Mail บริการถ่ายโอนข้อมูล บริการ www บริการฐานข้อมูล บริการ Proxy ฯ บริการต่างๆ เหล่านี้ ไม่จำเป็น ต้องอยู่ใน Internet Server ในเครื่องเดียว อาจอยู่แยกกัน เป็นบริการและ เครื่องเลยก็ได้ ตามแต่จำนวน ของผู้ใช้ -Lead Line หมายถึง สัญญาณที่เช่าใช้ บริษัท ISP โดยสามารถแยกเป็นความเร็วต่างๆ ดังนี้ 61K ,128K ,256K, 564K ความเร็วเข้าถึงข้อมูล(ความเร็วในการใช้อินเตอร์เน็ต) จะสัมพันธ์กับตัวเลขที่มากขึ้น เช่น256K จะเร็วกว่า128K -Router หมายถึง อุปกรณ์เลือกเส้นทาง สำหรับ เชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง -Hub หมายถึง อุปกรณ์เชื่อมต่อ ระบบNetwork ในองกร -Web Server หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Serverให้บริการ www (would wide web) หรือที่รู้จักกันว่า Homepage -Mail Server หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทำหน้าที่เป็น Server ให้ บริการเก็บข้อมูลสมาชิก(Internet Account) ให้บริการรับส่ง จดหมาย อิเล็กทรอนิค( )

4 การทำงาน 1.Rounter เชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตไปยังISP
2.ISP หรือผู้ให้บริการทางอินเตอร์เน็ตจะตรวจ check ว่าโรงเรียนท่านเป็นสมาชิกหรือไม่ถ้าเป็นก็ทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 3.Internet Server จะรับสัญญาณ Internet (IP Address ) จากISP 4. Internet Server พร้อมให้บริการแก่ User 5.User เริ่มขอใช้บริการInternet (www,Ftp,Database,ฯ)จาก Internet Server และ จาก Mail Server 6.Internet Server ให้บริการ (DHCP) แก่ Client & User โดยแจก IP Addressและให้บริการอื่นๆด้วย เช่น www, ,Ftp,Database,ฯ

5 บุคลากรที่ต้องใช้ ตำแหน่ง หน้าที่ จำนวน Systemmdmin
ดูแลรักษาระบบอินเตอร์เน็ตให้สามารถทำงานได้อย่างปกติ จัดการเพิ่มลด แก้ไข Userผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 1 คน Webmaster ออกแบบพัฒนา ควบคุมดูแล Webpage ของโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนสำหรับผู้ใช้จำนวนไม่เกิน 1000 คน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google