งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบส่งพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอนหลักสูตร......................................................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบส่งพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอนหลักสูตร......................................................................................................................"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบส่งพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอนหลักสูตร...................................................................................................................... เสนอผลงานที่...................................................................................................................... ติดประกาศที่........................................................................................................................ อื่นๆ..................................................................................................................................... ขาว - ดำ สี โทนสี................................................................................................................................... ขนาด.............................................................. จำนวน................................ ชิ้น ชื่องาน.................................................................................................................................. ผู้ส่ง........................................ ภาควิชา............................................ เบอร์โทร...................... วันที่ส่ง..................................................... วันที่ต้องการใช้................................................... ภาพเจ้าของ งาน ตราคณะธง ชาติ ต้องก าร ไม่ หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ( กรณีเป็นนักศึกษา ) ลงชื่อ........................................... ภาควิชา.................................................... CD........................ แผ่น ชื่อ File......................................................................................... Program....................................................................................... เอกสาร................. แผ่น ชื่อเรื่อง......................................................................................... รูปแบบโดยย่ออยู่ใน............................................................................................................. อื่นๆ...................................................................................................................................... หมาย เหตุ.................................................................................................................. สิ่งที่แนบมาด้วย เพิ่มเติมภาพ รายละเอียด ต้องการพิมพ์เป็น จุดประสง ค์ การ นำไปใช้ ต้องก าร ไม่ ต้องก าร ไม่ ลายเซ็น ผู้บังคับบัญช า

2 คำแนะนำการส่งงานพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ 1. ใบงานส่งงานนี้สำหรับงานพิมพ์โปสเตอร์ หรือภาพ หรือประกาศขนาดใหญ่ กว่า A3 ขึ้นไป 2. ส่งงานล่วงหน้าก่อนกำหนดการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 สัปดาห์ เนื่องจากต้อง ทำงานตามลำดับคิว และหน่วยโสตฯจะต้องส่งงานออกไปพิมพ์ภายนอก *** ( ถ้าส่งงานหลังจากนี้ผู้ส่งจะต้องรับผิดชอบนำไปส่งและรับ งานจากร้านเอง ) ***( และถ้าหน่วยโสตฯ ไม่สามารถทำต้นฉบับให้ได้ทันเวลา ผู้ ส่งต้องออกค่าใช้จ่ายในการ ส่งทำต้นฉบับจากภายนอกคณะเอง ) 3. กรอกข้อมูล ในใบส่งงานให้ครบเพื่อจะไม่เสียเวลาในการติดตามข้อมูล เพิ่มเติมรวมทั้ง แนบสำเนาข้อมูลสำหรับการทำโปสเตอร์ เช่น ขนาดโปสเตอร์ ขนาด ตัวอักษร รูปแบบโปสเตอร์จาก Announcement มาด้วย 4. มีลายมือ ชื่อผู้ส่งงาน หัวหน้าภาควิชา / อาจารย์ที่ปรึกษาในใบส่ง งาน ( ถ้าไม่มีจะถูกส่งกลับ ) 5. ส่งข้อมูลสำหรับทำโปสเตอร์มาให้พร้อม ประกอบด้วย - ข้อมูลสำหรับตัวอักษร ( ใช้โปรแกรม Microsoft Word ) - ภาพ ( บันทึกเป็น J peg ) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi - กราฟ ( ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ) - บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD เขียนชื่อเรื่อง และชื่อเจ้าของงานบนแผ่น CD ให้ชัดเจน - Print ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ลงกราดาษ A4 ส่งมาพร้อมไฟล์ใน CD - บอกรายละเอียดของโปสเตอร์ เช่น ขนาด ( กว้าง - ยาว ) และ รูปร่างโปสเตอร์ ( วางเป็นแนวตั้ง - แนวนอน ) - ต้องการวางกลุ่มภาพเป็นลักษณะไหนจากบนลงล่าง หรือซ้าย ไป ขวา - ลำดับข้อมูลตัวอักษรและภาพ ให้ชัดเจน เช่น ข้อความที่ 1 คู่กับ ภาพที่ 1-2 - ลำดับภาพ ภาพใดคู่กับภาพใด ฯลฯ - อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจข้อมูลเนื้อหาและรูปแบบแล้วจึงส่งงานที่ หน่วยโสตทัศนศึกษา - ส่งแผ่น CD เปล่า ให้หน่วยโสตฯ จำนวน 1 แผ่น เพื่อบันทึกงาน ของเจ้าของงาน ส่งพิมพ์นอกคณะทันตฯ 6. เมื่อเจ้าหน้าที่จัดเรียงข้อมูลและภาพเรียบร้อยแล้วจะนัดเจ้าของงานตรวจ ก่อนพิมพ์ขนาดจริง - ตรวจจาก Print สี ขนาด A3 เพื่อตรวจทานและแก้ไขคำผิด - หลังจากแก้ไขแล้ว ตรวจอีกครั้งทางหน้าจอคอมพิวเตอร์กับ เจ้าหน้าที่ เพื่อเช็คข้อมูลทุกส่วน ของโปสเตอร์ *** กรณีมีการแก้ไข – เพิ่มเติม ข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงหลาย จุด งานของคุณจะถูกเลื่อนคิวไปเป็นคิวอันดับสุดท้าย 7. เมื่อพิมพ์ขนาดจริงแล้วจะเปลี่ยนแปลงอีกไม่ได้ *** ( ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของงานต้องออกค่าใช้จ่าย เอง ) ตามอัตราที่กำหนด ( *** หน่วยโสตฯ จะไม่เก็บต้นฉบับงานโปสเตอร์ไว้กับหน่วย หลังจากส่งงานพิมพ์เรียบร้อยแล้ว )


ดาวน์โหลด ppt ใบส่งพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ หน่วยโสตทัศนศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สอนหลักสูตร......................................................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google