งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์และใช้รหัส ICD ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด ผศ. ดร. นพ. วรรษา เปาอินทร์ 27 – 29 พฤศจิกายน พ. ศ. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์และใช้รหัส ICD ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด ผศ. ดร. นพ. วรรษา เปาอินทร์ 27 – 29 พฤศจิกายน พ. ศ. 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์และใช้รหัส ICD ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด ผศ. ดร. นพ. วรรษา เปาอินทร์ 27 – 29 พฤศจิกายน พ. ศ. 2556

2 การใช้รหัส ICD ใน ปัจจุบัน 1. ใช้ส่งเบิกเงิน 2. ใช้นับทำสถิติการเจ็บป่วย สถิติการตาย ทำอะไรได้อีกไหม ?

3 เพิ่มการใช้ประโยชน์จาก รหัส ICD นำมาวิเคราะห์เพื่อ ค้นหา 1. ความรู้ใหม่ 2. โอกาสพัฒนา

4 เรารู้หรือไม่ว่า ผู้ป่วยกลุ่มโรคใด มารักษากับ เรามากที่สุด ? ทำไม ? ควรพัฒนาอย่างไร ? ทำให้ลด ? ทำให้เพิ่ม ? ไม่ ต้องทำอะไร ?

5 สิ่งที่ควรใช้วิเคราะห์ร่วมกับ รหัส ICD • เพศ อายุ ที่อยู่ ของผู้ป่วย • ค่าใช้จ่าย หรือ กำไร • ต้นทุนด้าน ค่ายา ค่าตรวจ ค่า ผ่าตัด ค่า Lab ฯลฯ • ผลการรักษา โรคแทรกซ้อน • คิวรอการรักษา

6 ตัวอย่างการวิเคราะห์และสร้าง โอกาส • ผู้ป่วย ต้อกระจกนิยมมาใช้บริการมากที่สุด • เป็นเพศหญิง 40% ชาย 60% อายุ 60-70 ปี ส่วน ใหญ่อยู่ใน ปทุมธานี อยุธยา • การรักษาแต่ละราย ได้กำไรเฉลี่ย 4,000 บาท • ผลการรักษาค่อนข้างดี มีอัตราเกิดโรคแทรก 3% • คิวรอการผ่าตัดเฉลี่ย 55 วัน • จะพัฒนาอย่างไร ?

7 เรารู้หรือไม่ว่า ผู้ป่วยในของเรามีโรคแทรก ซ้อนเป็นโรคในกลุ่มรหัส ใดมากที่สุด โรคแทรกซ้อนใดเพิ่มโอกาส เสียชีวิตมากที่สุด ควรพัฒนาอย่างไร ?

8 สิ่งที่ควรใช้วิเคราะห์ • วิเคราะห์โรคแทรกซ้อนรวมทุกราย • วิเคราะห์แยกตาม – กลุ่มอายุ, เพศ – โรคหลัก, การผ่าตัด – แผนกที่รักษา

9 คลังความรู้ของ โรงพยาบาล • เราสามารถนำข้อมูลการให้รหัส ICD ในอดีต จนถึงปัจจุบัน มาสร้างเป็นคลังความรู้ได้โดยง่าย • คลังความรู้นี้ สามารถ – ใช้ค้นหาโอกาสพัฒนา – ใช้ทำสถิติ แบบ On Demand – ใช้ช่วยทำวิจัย และสร้างผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรในโรงพยาบาล

10 ขั้นตอนการสร้างคลัง ความรู้ 1. จัดเตรียมข้อมูลให้พร้อม 2. นำข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมสร้างคลัง ความรู้ 3. นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการ

11 1. การจัดเตรียมข้อมูล 1. กำหนดข้อมูลที่ต้องใช้ทั้งหมด 2. เปิดข้อมูลใน excel spreadsheet 3. ตรวจสอบข้อมูลไม่ให้มีแถวว่าง หรือ สดมภ์ว่าง 4. สร้างสดมภ์ที่ต้องการวิเคราะห์ เพิ่มเติม 5. ตั้งชื่อสดมภ์ให้อ่านแล้วเข้าใจได้ โดยง่าย 6. ย้ายหรือลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ใช้การ ไม่ได้

12 ตัวอย่างข้อมูลที่เตรียมทำไปสร้าง คลังความรู้ ข้อมูลรหัสกลุ่มโรคทุกประเภทและรหัสผ่าตัด ของผู้ป่วยแต่ละราย

13 2. นำข้อมูลเข้าสู่คลัง ความรู้ 1. เปิดโปรแกรมคลังความรู้ 2. นำเข้าข้อมูล 3. ตรวจสอบการเชื่อมโยงของตาราง ต่าง ปรับแก้ไขถ้าพบข้อผิดพลาด

14 3. นำเสนอข้อมูลในรูปแบบ ที่ต้องการ 1. กราฟแท่ง 2. กราฟวงกลม 3. ตาราง 4. ระบบค้นหาข้อมูลที่ต้องการ 5. จัดระเบียบหน้าต่างที่นำเสนอ 6. พร้อมนำไปใช้งาน !

15 กราฟแท่ง แสดงจำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา จำแนกตามปีที่รับ

16 กราฟวงกลม แสดงจำนวนผู้ป่วยจำแนกตามช่วง อายุ

17 ตารางแสดงรายละเอียดวันนอน โรงพยาบาล

18 ระบบค้นหาปีที่รับไว้ในโรงพยาบาล และกลุ่มโรค

19 ตัวอย่างคลังความรู้ • นำเสนอตัวอย่าง

20 Workshop สอนการสร้างคลัง ความรู้ด้าน ICD ของโรงพยาบาล • เปิดสอน 3 รุ่นๆ ละ 30 คน ครั้งละ 3 วัน พุธ ถึง ศุกร์ • ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2557 ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท • สอนการสร้างคลังความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ นำไปใช้ได้จริง • ผู้เรียนต้องเตรียมข้อมูลจริง ( บางส่วน ) มาให้พร้อม – ข้อมูลการให้รหัส ICD ของผู้ป่วยแต่ละราย – ข้อมูลค่ารักษาของผู้ป่วยแต่ละราย – ข้อมูลอื่นๆ เช่น แผนก แพทย์ ที่ดูแลผู้ป่วย • เปิดรับจองที่นั่ง โดยลงชื่อได้ที่ Booth ของสมาคม เวชสารสนเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์และใช้รหัส ICD ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด ผศ. ดร. นพ. วรรษา เปาอินทร์ 27 – 29 พฤศจิกายน พ. ศ. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google