งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบระบบ อินเตอร์เน็ต ในโรงเรียน สำหรับผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบระบบ อินเตอร์เน็ต ในโรงเรียน สำหรับผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบระบบ อินเตอร์เน็ต ในโรงเรียน สำหรับผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน

2 จัดทำโดย น.ส.มนัสศินี ดาวแดน รหัส 45410255 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เสนอ อาจารย์ภาสกร เรืองรอง

3 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ตั้งแต่ 1000 คนขึ้นไป ประกอบไปด้วย เป็นตัวชี้ทางเชื่อมต่อระบบอินเทอร์ เนตไปยัง ISP

4 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ตั้งแต่ 1000 คนขึ้นไป ประกอบไปด้วย ทำหน้าที่ป้องกันผู้บุกรุก (Hacker)

5 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ตั้งแต่ 1000 คนขึ้นไป ประกอบไปด้วย ทำหน้าที่ให้บริการ www (Home page ของโรงเรียน ),Ftp, Dns, Proxy, DHCP

6 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ตั้งแต่ 1000 คนขึ้นไป ประกอบไปด้วย แยกตามประเภทผู้ใช้ รับส่ง Email

7 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ตั้งแต่ 1000 คนขึ้นไป ประกอบไปด้วย เชื่อมต่อระบบ Network ภายใน โรงเรียน

8 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ตั้งแต่ 1000 คนขึ้นไป ประกอบไปด้วย User นั้นเเอง ใช้เข้าสู่ข้อมูลหรือใช้ บริการต่างๆ บนอินเทอร์เนต

9 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับ User ตั้งแต่ 1000 คนขึ้นไป ประกอบไปด้วย สัญญาณอินเทอร์เนตที่เช่าจาก ISP ด้วยความเร็ว 256 K ขึ้นไป

10  การทำงาน  Rounter เชื่อมต่อ อินเทอร์เนต์ไปยัง ISP ISP หรือผู้ ให้บริการ อินเทอร์เนตจะตรวจ check ว่าโรงเรียน ท่านเป็นสมาชิก หรือไม่ถ้าเป็นก็ทำ การเชื่อมต่ออิน เทอร์เนต Internet Leased Line 256 k Up Rounter

11  การทำงาน  Fire Wall จะทำการ Map IP ที่ได้จาก ISP ให้เป็น Virtual IP หรือ IP Behind Fire Wall Internet Server จะรับ Virtual IP Address จาก Fire Wall Rounter Fire Wall Hub Internet Server

12  การทำงาน  Internet Server ให้บริการ (DHCP) Internet แก่ Client&User โดยแจก IP Address Internet Server Client Hub

13  การทำงาน  User เริ่มขอใช้บริการ จาก Internet Server และ Mail Server ต่างๆที่จัดแยก ไว้ Internet ServerServer อาจารย์ Server ประถม Server ม. ต้น Server ม. ปลาย Client Hub Client

14  บุคลากรที่ต้องใช้ หัวหน้าหน่วยอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 คน มีหน้าที่บริหารงานอินเตอร์เน็ต มีหน้าที่บริหารงานอินเตอร์เน็ต Systemadmin แยกตาม server ที่ จัดไว้ มีหน้าที่ดูแลรักษาระบบให้ สามารถใช้งานได้ปกติจัดการ เพิ่ม / ลด / แก้ไข user มีหน้าที่ดูแลรักษาระบบให้ สามารถใช้งานได้ปกติจัดการ เพิ่ม / ลด / แก้ไข user

15  บุคลากรที่ต้องใช้ Webmaster จำนวน 1 คน ควบคุม webpage ควบคุม webpage Web Programmer จำนวน 1 คน พัฒนา webpage พัฒนา webpage

16  บุคลากรที่ต้องใช้ Web Designer ออกแบบ webpage ออกแบบ webpage Internet Lab ตามจำนวน lab ควบคุมการใช้ Internet Lab ควบคุมการใช้ Internet Lab ดูแล / แก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์ใน Lab เบื้องต้น ดูแล / แก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์ใน Lab เบื้องต้น

17  บุคลากรที่ต้องใช้ Internet Education Technology ตามความ เหมาะสม พัฒนาและออกแบบ webpage เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอน พัฒนาและออกแบบ webpage เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอน Internet Coordinator จำนวน 1 คน ประสานงานการใช้ Internet ประสานงานการใช้ Internet

18 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบระบบ อินเตอร์เน็ต ในโรงเรียน สำหรับผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google