งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอินเทอร์เน็ต ในโรงเรียน สำหรับผู้ใช้ 1000 คนขึ้น ไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอินเทอร์เน็ต ในโรงเรียน สำหรับผู้ใช้ 1000 คนขึ้น ไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอินเทอร์เน็ต ในโรงเรียน สำหรับผู้ใช้ 1000 คนขึ้น ไป

2 Leased Line 256 K up Mail Server มัธยมต้น Internet Server Mail Server ผู้สอน Client Internet Rounter Hub Mail Server ประถม Mail Server มัธยม ปลาย Fire Wall

3 ประกอบ ไปด้วย 1. Rounter ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำ หน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่าย หลายระบบเข้าด้วยกัน จะเป็นตัว เชื่อมต่ออินเทอร์เนตไปยัง ISP 2. Fire Wall จะทำหน้าที่ป้องกัน ผู้บุกรุก (Hacker) 3. Internet Server ซึ่งทำหน้าที่ ให้บริการ www (Home page ของโรงเรียน ), Ftp, Dns, Proxy, DHCP

4 4. Mail Server ใช้รับส่ง Email โดย แยกตามประเภทผู้ใช้ 5. Hub ใช้เชื่อมต่อระบบ Network ภายในโรงเรียน 6. Client คือเครื่อง User นั้นเเอง ใช้ เข้าสู่ข้อมูลหรือบริการต่างๆ บนอิน เทอร์เนต 7. Leased Line เป็นสัญญาณอิน เทอร์เนตที่เช่าจาก ISP ด้วยความเร็ว 256 K ขึ้นไป

5 การ ทำงาน 1. Rounter เชื่อมต่ออินเทอร์เนต ไปยัง ISP 2. ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เนต จะตรวจ check ว่าโรงเรียนท่านเป็น สมาชิกหรือไม่ ถ้าเป็นก็จะทำการ เชื่อมต่ออินเทอร์เนต 3.Fire Wall จะทำการ Map IP ที่ ได้จาก ISP ให้เป็น Virtual IP หรือ IP Behind Fire Wall

6 4. Internet Server จะรับ Virtual IP Address จาก Fire Wall 5. Internet Server ให้บริการ (DHCP) Internet แก่ Client&User โดยแจก IP Address 6. User เริ่มขอใช้บริการ จาก Internet Server และ Mail Server ต่างๆที่จัดแยกไว้

7 1. หัวหน้าหน่วยอินเทอร์เนต เพื่อ บริหารงานอินเทอร์เนต จำนวน 1 คน 2. Systemadmin เพื่อดูแลและรักษา ระบบอินเทอร์เนตให้สามารถทำงานได้ อย่างปกติ จัดการเพิ่มลดและแก้ไข User ผู้ใช้อินเทอร์เนต โดยแยกตาม Server ที่จัดไว้ 3. Webmaster เพื่อควบคุมดูแล Webpage ของโรงเรียน จำนวน 1 คน บุคลากรที่ ต้องใช้

8 4. Web Programmer เพื่อพัฒนา Webpage ของโรงเรียน จำนวน 1 คน 5. Web Designer ใช้ออกแบบ Webpage ของโรงเรียน จำนวน 1 คน 6. Internet Lab เป็นผู้ควบคุมการใช้ Lab อินเทอร์เนต ดูแลและแก้ไข ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Lab เบื้องต้น โดยแยกตามจำนวน Lab

9 7. Internet Education Technology ใช้ออกแบบและ พัฒนา Web page เพื่อการเรียน การสอน WBI มีผู้ดูแลตาม จำนวนวิชาหรือตามความ เหมาะสม 8. Internet Coordinator เพื่อ ประสานงานการใช้อินเทอร์เนต จำนวน 1 คน


ดาวน์โหลด ppt ระบบอินเทอร์เน็ต ในโรงเรียน สำหรับผู้ใช้ 1000 คนขึ้น ไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google