งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำเนาทางระบบ e- submission ถึงหน. กลุ่มฯ / ฝ่าย / นักวิชาการเจ้าของ เรื่องเพื่อทราบ ขั้นตอนการนำเข้าหนังสือในระบบ e- Submission ( ฝ่ายอำนวยการ ) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณตรวจสอบการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำเนาทางระบบ e- submission ถึงหน. กลุ่มฯ / ฝ่าย / นักวิชาการเจ้าของ เรื่องเพื่อทราบ ขั้นตอนการนำเข้าหนังสือในระบบ e- Submission ( ฝ่ายอำนวยการ ) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณตรวจสอบการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำเนาทางระบบ e- submission ถึงหน. กลุ่มฯ / ฝ่าย / นักวิชาการเจ้าของ เรื่องเพื่อทราบ ขั้นตอนการนำเข้าหนังสือในระบบ e- Submission ( ฝ่ายอำนวยการ ) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณตรวจสอบการ รับ - ส่งในระบบฯ - กรณี เกินสามวันทำการแล้วอำเภอยัง ไม่เปิดรับทราบหนังสือ ให้ประสานให้อำเภอนั้น ๆ ดำเนินการ หนังสือลงนามแล้ว พร้อมส่งถึงอำเภอ ( กล่อง e- Submission) ส่งถึง พอ. ๒๐ อำเภอ โดยใช้ Username หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ หนังสือฉบับจริง เก็บที่แฟ้ม e- Submission ( ฝ่ายอำนวยการ )

3 ความรู้พื้นฐานก่อนการใช้ระบบงานสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Submission) • ระบบอุปกรณ์ (Hardware) - เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) - เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) - ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) • ระบบสำนักงาน อัตโนมัติ Office Automation : OA - การติดตั้งโปรแกรม (Setup) - การใช้งาน

4 1. การเข้าสู่ระบบ E- Submission 1. คลิกที่ e- Submission

5 เมนูการใช้ งาน

6 2. การเตรียมเอกสาร ( นำเข้า ) 2. กรอกรายละเอียด ของหนังสือ ที่ปรากฎในกรอบ เส้นประ 1. คลิกที่เมนู “ นำเข้าหนังสือ ” 3. คลิกปุ่ม “ สร้าง ”

7 4. คลิกปุ่ม “ เปิด เอกสาร ”

8 5. จะปรากฏ หนังสือค้างส่ง จำนวน 1 ฉบับ 6. ให้คลิกที่ ชื่อเรื่อง

9 7. ให้เลือกวิธีการอัพโหลด ไฟล์เอกสาร ดังนี้ - กรณีที่ 1 เตรียมไฟล์ เอกสารประเภท pdf ด้วย เครื่องสแกนไว้แล้ว ให้คลิก ที่ปุ่ม Browse - กรณีที่ 2 ดึงเอกสารจาก เครื่องสแกน ให้คลิกที่ปุ่ม สแกนเอกสาร

10 8. กรณีที่ 1 เตรียมไฟล์ เอกสารประเภท pdf ด้วย เครื่องสแกนไว้แล้ว ให้คลิกที่ ปุ่ม Browse 8.1 คลิกเลือก ไดร์ฟ / โฟล์เดอร์ ในช่อง Look in 8.2 คลิกเลือก ไฟล์เอกสาร

11 9. คลิกที่ปุ่ม Upload

12 10.1 หากต้องการแนบไฟล์ เอกสาร / รายงาน / ข้อมูลอื่น ๆ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้คลิกที่รูปลวด เสียบ 10 จะปรากฎหน้าไฟล์เอกสาร หนังสือที่อัพโหลดขึ้นไป

13 10.2 คลิกที่ปุ่ม Attach Files

14 10.3 คลิกที่ปุ่ม Browse 10.4 คลิกเลือก ไดร์ฟ / โฟล์เดอร์ใน ช่อง Look in 10.5 คลิกเลือกไฟล์ ที่ต้องการแนบ

15 10.6 คลิกพิมพ์รายละเอียด เช่น สำเนาโครงการ 10.7 คลิกปุ่ม “ ตกลง ”

16

17 10.8 จะปรากฏรายละเอียด ของไฟล์ที่แนบ

18 3. การส่งเอกสาร 1. คลิกปุ่มรูปส่ง จดหมาย

19 2. คลิกปุ่มเลือก บุคคลที่หัวข้อ ส่งต้นฉบับถึง หรือ สำเนาถึง หัวข้อใดก็ได้

20 3. คลิกเลือกรูปโฟล์เดอร์สี เหลือง ชื่อ ร้อยเอ็ด จาก แท็ป Structure Tree 4. คลิกเลือก เช็คบล็อก ให้ มีเครื่องหมาย ถูก หน้าชื่อผู้รับ 5. คลิกปุ่ม Next

21 6. จะปรากฏรายชื่อผู้รับ ในช่อง บุคคล 7. คลิกปุ่ม “ ส่ง เอกสาร ”

22 8. คลิกปุ่ม ปิด

23 4. การตรวจสอบสถานะ เอกสาร ( หนังสือออก ) 1. คลิกเลือกเมน หนังสือออก

24 2. คลิกที่ไอคอน Tracking 3. จะปรากฏ หน้าต่าง On Who แสดงรายชื่อผู้รับ ทั้งหมด ดูวัน / เวลา ที่ส่ง ดูวัน / เวลา ที่ เปิดอ่าน

25 5. การรับเอกสาร ( หนังสือเข้า ) 1. ที่หน้าหลัก OA จะ แสดงจำนวนเอกสาร เข้า หากต้องการดู เอกสารเข้าทั้งหมด ให้ คลิกที่รูปแฟ้มเอกสารสี แดงหรือคลิกที่ตัวเลข

26 2. จะแสดงรายละเอียดของ เอกสาร หากยังไม่ได้เปิดอ่าน ชื่อเรื่อง จะปรากฏสีแดง หากต้องการดูไฟล์เอกสาร ให้ คลิกที่ชื่อเรื่องสีแดง

27 3. จะปรากฏหน้าไฟล์ เอกสารหนังสือเข้า 4. คลิกที่รูปแผ่นดิสเก็ต เพื่อ บันทึก / จัดเก็บเอกสาร

28 5. คลิกเลือก ไดร์ฟ / โฟลเดอร์ ในช่อง Save in 6. พิมพ์ชื่อไฟล์ ใน ช่อง File name 7. คลิกปุ่ม Save

29 การดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร แนบ ( สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คลิกที่รูป ลวดเสียบ 2. คลิกปุ่ม Save 3. คลิกเลือก ไดร์ฟ / โฟลเดอร์ ในช่อง Save in 4. พิมพ์ชื่อไฟล์ ใน ช่อง File name

30 5. คลิกที่รูปแผ่นกระดาษ สีเหลือง หากต้องการดู รายละเอียดหนังสือเข้า

31 6. การดึงเอกสารกลับ ( หนังสือออก ) 1. คลิกเลือกเมนู หนังสือออก 2. คลิกรูปไอคอน เอกสารที่มีลูกศรสีแดง 3. คลิกเลือกเครื่องหมาย ถูกหน้าชื่อผู้รับ ที่ ต้องการดึงเอกสารกลับ 4. คลิกปุ่ม ดึง เอกสารกลับ

32 5. จะปรากฏหน้าต่าง ข้อความ... ให้คลิกที่ปุ่มปิด

33 8. เปิด Windows Explorer เพื่อดูไฟล์เอกสารที่ดาวโหลดจาก หนังสือเข้า

34 หน. กมลศรี หาญสุริย์ โทร. 081 7081032 นายสรศักดิ์ เสนาภักดิ์ โทร. 081 8714284 นายวรัญญู หล้าก่ำ โทร. 086 2267616 น. ส. สุวิมล เจ้าแก่นแก้ว โทร. 081 6604746

35

36

37

38

39


ดาวน์โหลด ppt สำเนาทางระบบ e- submission ถึงหน. กลุ่มฯ / ฝ่าย / นักวิชาการเจ้าของ เรื่องเพื่อทราบ ขั้นตอนการนำเข้าหนังสือในระบบ e- Submission ( ฝ่ายอำนวยการ ) เจ้าหน้าที่งานสารบรรณตรวจสอบการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google