งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)
ระบบงานสารสนเทศ สำหรับบริหารจัดการงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย Phisut Koedpanya Nisarath Phornsisipasert

2 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)
TRF Infrastructure Floor 23 th 10-20 clients 10-20 clients Floor 22 th Floor 15 th 20-30 clients Floor 14 th 30-40 clients Intranet/fileserver Server Web Server Window 2003 Proxy Server Window 2000 AD - DHCP Server Window 2003 Gateway Window 2003 Mail Server Window 2003 10-20 Sub-domain SMS Server Window 2003 Scan Server Window 2003 (Trend-micro) Oracle 9i Database Server Window 2000

3 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)
TRF Infrastructure (Servers) AD - DHCP Server Window 2003 File server Window 2003 ScanVirus Server Window 2003 (Trend-micro) Web Server Window 2003 Specification CPU Dell Power Intel XEO N(TM) 2.40 Ghz Memory 2 Gb Harddisk Gb Mail Server Window 2003 (140 GB) Intranet Server Window 2003 Web Server Window 2003 (2) Oracle 9i Database Server Window 2000 Proxy Server Window 2000

4 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)
4.Web Application System 1.Mail System E-Document <Lotus Notes> Rgj.trf.or.th Biodata.trf.or.th Vijai.org Rescom.trf.or.th Pr.trf.or.th E-library.trf.or.th E-book.trf.or.th Tci.trf.or.th Abc-cs.trf.or.th Pls.trf.or.th Mag.trf.or.th Irpus.org Researcher.in.th Academic.trf.or.th (E-proposal) 2.Internal System 3. HR MIS 2.5 Inventory 2.1 E-PMS 2.2 RGJ 2.3 Finance 2.4 Account Batch Batch Batch 3.External System E-PMS <North> Finance <North> Account <North>

5 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)
TRF Software E-pms E-DOC Finance MIS Out Source 10% Account E-proposal Inventory Development 90% RGJ WEB SMS E-Library

6 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)
Development Software ลักษณะงาน พัฒนาด้วย ระยะเวลาการพัฒนา 1. E-PMS บริหารงานโครงการวิจัย Database Oracle Client-Server PowerBuilder 7.03 1-3 ปี 2. Finance ระบบการเงิน 3. Account ระบบบัญชี 1-2 ปี 4. Inventory ระบบพัสดุ 6. WEB ข่าวสารข้อมูล Web Application Asp + Oracle 1 ปี

7 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)
Outsource Software ลักษณะงาน พัฒนาด้วย งบประมาณ 1. SMS ระบบการจัดการ Short Message Service Web Application Dot-net + SQL- Server 60,000 บาท 2.E-prosocal ระบบรับข้อเสนอโครงการทาง อิเลคทรอนิค (PHP) 80, ,000 บาท 3. E-DOC E-Dodument Lotus-Notes 90,000 บาท

8 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัย 2.1 E-PMS 2.3Finance การรับเงิน นำฝาก ธนาคาร ข้อเสนอ โครงการ การคืนเงิน โครงการ เข้าบัญชีทาง net จดหมายนำส่ง Smart การจ่ายเงิน งบประมาณ การจ่ายเงิน ยืมเงิน ทดรองจ่าย เงินสดย่อย 2.2 RGJ 2.4 Account อาจารย์ หลักสูตร บ/ช แยก ประเภท จัดทำงบ การคืนเงิน สมุดรายวัน โครงการ 2.5 Inventory นักศึกษา การจ่ายเงิน รับ-จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ยุติทุน

9 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)
ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E-PMS) - หน้าจอ Login

10 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)
ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E-PMS)

11 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)

12 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)

13 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)
ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E-PMS) - หน้าจอ Template

14 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)

15 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)

16 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)

17 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)

18 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)
- หน้าจอ การส่งข้อเสนอโครงการปรับแก้ไข ก่อนส่งประเมินไปยังผู้เชี่ยวชาญ

19 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)
ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E-PMS) - หน้าจอ ข้อมูลในการออกสัญญาทุนวิจัย

20 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)
ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E-PMS) - หน้าจอ ตัวอย่างสัญญาที่ระบบ ส่งไปยัง Ms Word และ MS Access

21 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)

22 ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E-PMS)

23 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)
ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E-PMS) - หน้าจอ ระบบแสดงปริมาณงาน และ เตือนการทำงานของพนักงาน

24 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)

25 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)

26 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)

27 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)

28 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)

29 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)

30 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)

31 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)

32 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)
ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E-PMS) - หน้าจอ ระบบแสดงปริมาณงาน และ เตือนการทำงานของพนักงาน

33 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)

34 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)
ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E-PMS) - หน้าจอ ระบบแสดงปริมาณงาน และ เตือนการทำงานของพนักงาน

35 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)
ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E-PMS) - หน้าจอ ระบบรายงานการทำงานของพนักงาน สกว

36 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)
ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E-PMS) - หน้าจอ การออกรายงาน

37 ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)
ตัวอย่าง Application Design ระบบ (E-PMS) - หน้าจอ สถานะรายงานโครงการ


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารงานวิจัย สกว.(E-pms)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google