งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอนหลักสูตร................................................................................................................................... เสนอผลงานที่....................................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอนหลักสูตร................................................................................................................................... เสนอผลงานที่...................................................................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอนหลักสูตร เสนอผลงานที่ ติดประกาศที่ อื่นๆ ขาว - ดำสี โทนสี ขนาด จำนวน ชิ้น ชื่องาน ผู้ส่ง ภาควิชา โทร วันที่ส่ง วันที่ต้องการใช้ ภาพเจ้าของ งาน ธง ชาติ ต้องก าร ไม่ หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ( กรณีเป็นนักศึกษา ) ลงชื่อ ภาควิชา / หน่วยงาน CD แผ่น ชื่อ File Program เอกสาร แผ่น ชื่อเรื่อง CD เปล่า แผ่น ชื่อแผ่น รูปแบบโดยย่ออยู่ใน อื่นๆ สิ่งที่แนบมาด้วย เพิ่มเติมภาพ รายละเอียด ต้องการพิมพ์เป็น จุดประสงค์ การนำไปใช้ ต้องก าร ไม่ ลายเซ็น ผู้อนุญาต แนวตั้ง แนวนอน หัวหน้าหน่วย โปรดแนบ CD ข้อมูลพร้อมเอกสารข้อมูลตัวอักษรบนกระดาษ A4 รูปแบบการเรียงลำดับ และ CD เปล่า 1 แผ่น ข้อมูลตัวอักษรในโปรแกรม Word ภาพเป็น Jpeg กราฟในโปรแกรม PowerPoint, Excel หรือ Word ใบส่งพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ หน่วยโสตทัศนศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเหตุ

2 คำแนะนำการส่งงานพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ 1. ส่งงานล่วงหน้าก่อนกำหนดการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 สัปดาห์ เนื่องจากต้อง ทำงานตามลำดับคิว และหน่วยโสตฯจะต้องส่งงานออกไปพิมพ์ภายนอก *** ( ถ้าส่งงานหลังจากนี้ผู้ส่งจะต้องรับผิดชอบนำไปส่งและรับ งานจากร้านเอง ) *** ( และถ้าหน่วยโสตฯ ไม่สามารถทำต้นฉบับให้ได้ทันเวลา ผู้ ส่งต้องออกค่าใช้จ่ายในการ ส่งทำต้นฉบับจากภายนอกคณะเอง ) 2. ส่งข้อมูลสำหรับทำโปสเตอร์มาให้พร้อม ประกอบด้วย 2.1 ข้อมูลสำหรับตัวอักษร ( ใช้โปรแกรม Microsoft Word ) 2.2 ภาพ ( บันทึกเป็น J peg ) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi 2.3 กราฟ ( ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ) 2.4 บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD เขียนชื่อเรื่อง และชื่อเจ้าของงานบนแผ่น CD ให้ชัดเจน 2.5 Print ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ลงกระดาษ A4 ส่งมาพร้อมไฟล์ใน CD 2.6 บอกรายละเอียดของโปสเตอร์ เช่น ขนาด ( กว้าง - ยาว ) และรูปร่าง โปสเตอร์ ( วางเป็นแนวตั้ง - แนวนอน ) 2.7 ต้องการวางกลุ่มภาพเป็นลักษณะไหนจากบนลงล่าง หรือซ้าย ไป ขวา 2.8 ลำดับข้อมูลตัวอักษรและภาพ ให้ชัดเจน เช่น ข้อความที่ 1 คู่กับ ภาพที่ ลำดับภาพ ภาพใดคู่กับภาพใด ฯลฯ 2.10 ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจข้อมูลเนื้อหาและรูปแบบแล้วจึงส่งงานมา ที่หน่วยโสตทัศนศึกษา 2.11 ส่งแผ่น CD เปล่า ให้หน่วยโสตฯ จำนวน 1 แผ่น เพื่อบันทึกงานของ เจ้าของงาน ส่งพิมพ์นอกคณะทันตฯ 3. เมื่อเจ้าหน้าที่จัดเรียงข้อมูลและภาพเรียบร้อยแล้วจะนัดเจ้าของงานตรวจ ก่อนพิมพ์ขนาดจริง 3.1 ตรวจจาก Print สี ขนาด A3 เพื่อตรวจทานและแก้ไขคำผิด 3.2 หลังจากแก้ไขแล้ว ตรวจอีกครั้งทางหน้าจอคอมพิวเตอร์กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเช็คข้อมูลทุกส่วนของโปสเตอร์ *** กรณีมีการแก้ไข – เพิ่มเติม ข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงหลาย จุด งานของคุณจะถูกเลื่อนคิวไปเป็นคิวอันดับสุดท้าย 4. เมื่อพิมพ์ขนาดจริงแล้วจะเปลี่ยนแปลงอีกไม่ได้ 4.1 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของงานต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ตาม อัตราที่กำหนด 4.2 หน่วยโสตฯ จะไม่เก็บต้นฉบับงานโปสเตอร์ไว้กับหน่วยหลังจาก ส่งงานพิมพ์เรียบร้อยแล้ว )


ดาวน์โหลด ppt สอนหลักสูตร................................................................................................................................... เสนอผลงานที่....................................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google