งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการกรอก เอกสารกรมศุลกากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการกรอก เอกสารกรมศุลกากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการกรอก เอกสารกรมศุลกากร
เข้าสู่ระบบไร้เอกสาร Paperless Customs

2 แบบฟอร์มต่างๆ ของกรมศุลฯมีดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร แบบฟอร์มเอกสาร ใช้สำหรับผู้ผ่านพิธีการ ผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก(Exporter / Importer) แบบแนบท้ายหมายเลข 1 ใช้สำหรับตัวแทนออกของ (Customs Broker, Shipping ) แบบแนบท้ายหมายเลข 2 หมายเหตุ กรณีตัวแทนออกของจะเปิดบริการเป็น Service Counter ต้องจดทะเบียนแบบท้าย 2,3

3 แบบฟอร์มต่างๆ ของกรมศุลฯมีดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร แบบฟอร์มเอกสาร แบบแนบท้ายหมายเลข 3 ใช้สำหรับเคาน์เตอร์ บริการ (Service Counter) ใช้สำหรับผู้รับผิดชอบการบรรจุ (Freight Forwarder) แบบแนบท้ายหมายเลข 4

4 1.กรอกรายละเอียดชื่อบริษัท
2.บัญชีธนาคารของบริษัท 3.ชื่อกรรมการ/ผู้รับมอบ

5 4.ลงชื่อกรรมการและประทับตราบริษัท

6 กรณีมีรายชื่อผู้ส่งออกมากให้ถ่ายเอกสารหน้านี้ และ เซ็นประทับตรา
1.ลงรายชื่อบริษัทนำเข้าส่งออกและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2.ลงชื่อกรรมการและประทับตราบริษัท

7 1.ลงรายชื่อพนักงานบริษัทที่มีบัตรติดต่อกับกรมศุลฯ
2. ลงชื่อกรรมการและประทับตรา บริษัท

8 หนังสือมอบ อำนาจ 1.ชื่อบริษัท
หนังสือมอบ อำนาจ 1.ชื่อบริษัท 2.ชื่อผู้รับมอบที่กระทำการแทนที่มีบัตรติดต่อกับกรมศุลฯ 3.ลงชื่อกรรมการและประทับตราบริษัท 4. ปิดอากรแสตมป์ บาท

9 1. ชื่อบริษัท เอกสารหน้านี้ ใช้ ต้นฉบับ 2 ชุด
หมายเลขสมาชิก EDI User Id 8 ตัว (ดูรหัสตามในโปรแกรม ximple หน้าบัญชีราคาสินค้าขวามือด้านล่างที่ รหัส EDI ใส่เครื่องหมายถูกตามความประสงค์ 2.4 ใส่เครื่องหมาย ที่ Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 2.1 ใส่เครื่องหมายเลือกประเภทเอกสารที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไร้เอกสาร 2.4 Address ต้องเป็น ของบริษัท ลงชื่อกรรมการและประทับตราบริษัท

10 เอกสารที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียน
1) หนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัท อายุไม่เกิน 1 เดือน (ต้นฉบับและสำเนา) 2) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ แบบแจ้งการเปลี่ยน แปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) (ต้นฉบับและสำเนา) 3) เลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร (BANK STATEMENT) ซึ่งธนาคารรับรอง หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออกทรัพย์ ในนามบริษัท ห้างฯ ร้าน (ต้นฉบับและสำเนา) 4) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบทะเบียนคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง (PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ หรือ บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ (ต้นฉบับและสำเนา) 5) ทะเบียนบ้าน หรือ หนังสืออนุญาตให้ทำงาน (WORK PERMIT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ โดยหนังสืออนุญาตให้ทำงาน (WORK PERMIT) ต้องระบุชื่อสถานที่ทำงาน และที่ตั้งของบริษัทให้ตรงกับบริษัทที่ต้องการขอทำบัตร (ต้นฉบับและสำเนา) 6)ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นเอกสารจะต้องเตรียม หนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ ปิดอากรแสดมป์ 10 บาท ( รวมหนังสือมอบอำนาจหน้า5/7 อากรแสตมป์ 30 บาท ) = 40 บาท 7)สัญญาว่าจ้างระหว่าง BROKERS/SHIPPING กับผู้ส่งออกแต่ละบริษัท (ต้นฉบับ) ประมาณ 4-5 บริษัท กรมศุลขอดูแต่ไม่เก็บเอกสาร

11 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ Paperless Customs
Brokers/Shipping ได้รับ CA (Serial No. แสดงเป็นรหัส 6 หลัก) 1. สมัครใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ (CA) Brokers/Shipping เตรียมเอกสารพร้อมสมัคร 2.สมัครลงทะเบียนตัวแทน ผ่านพิธีการแบบไร้เอกสาร(กรมศุลการ) ผู้มีอำนาจ หรือผู้รับมอบสมัครด้วยตัวเอง ที่ตึก 120 ปี ชั้น 1 ฝ่ายทะเบียน

12 5. เตรียมเครื่องคุณสมบัติ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และWindows XP
3.ได้รับเลขอนุมัติ จากกรมศุลฯ 4 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบ Paperless Customs 4.สมัครสมาชิกระบบ 5. เตรียมเครื่องคุณสมบัติ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และWindows XP ที่รองรับระบบ Paperless 6. แจ้ง CDS เข้าไปติดตั้ง โปรแกรม iXIMPLE Tel Fax: MSN


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการกรอก เอกสารกรมศุลกากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google