งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการกรอก เอกสารกรมศุลกากร เข้าสู่ระบบไร้เอกสาร Paperless Customs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการกรอก เอกสารกรมศุลกากร เข้าสู่ระบบไร้เอกสาร Paperless Customs."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการกรอก เอกสารกรมศุลกากร เข้าสู่ระบบไร้เอกสาร Paperless Customs

2 แบบฟอร์มต่างๆ ของกรมศุลฯมีดังนี้  แบบแนบท้าย หมายเลข 1  ใช้สำหรับผู้ผ่านพิธีการ ผู้นำเข้า-ผู้ส่งออก (Exporter / Importer)   แบบแนบท้าย หมายเลข 2   ใช้สำหรับตัวแทนออก ของ (Customs Broker, Shipping ) แบบฟอร์ม เอกสาร คุณสมบัติผู้สมัคร หมายเหตุ กรณีตัวแทนออกของจะเปิดบริการเป็น Service Counter ต้องจดทะเบียนแบบท้าย 2,3

3 แบบฟอร์มต่างๆ ของกรมศุลฯมีดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร แบบฟอร์มเอกสาร   แบบแนบท้าย หมายเลข 3   ใช้สำหรับเคาน์เตอร์ บริการ (Service Counter)   แบบแนบท้าย หมายเลข 4   ใช้สำหรับผู้รับผิดชอบ การบรรจุ (Freight Forwarder)

4 1.กรอก รายละเอียดชื่อ บริษัท 2.บัญชีธนาคาร ของบริษัท 3.ชื่อกรรมการ/ ผู้รับมอบ

5 4.ลงชื่อ กรรมการ และ ประทับตรา บริษัท

6 1.ลงรายชื่อ บริษัทนำเข้า ส่งออกและ เลข ประจำตัวผู้ เสียภาษี 2.ลงชื่อ กรรมการและ ประทับตรา บริษัท กรณีมีรายชื่อผู้ ส่งออกมากให้ถ่าย เอกสารหน้านี้ และ เซ็นประทับตรา

7 1.ลงรายชื่อ พนักงานบริษัทที่ มีบัตรติดต่อกับ กรมศุลฯ 2. ลงชื่อ กรรมการ และ ประทับตรา บริษัท 2. ลงชื่อ กรรมการ และ ประทับตรา บริษัท

8 1.ชื่อบริษัท 2.ชื่อผู้รับ มอบที่กระทำ การแทนที่มี บัตรติดต่อ กับกรมศุลฯ 3.ลงชื่อ กรรมการและ ประทับตรา บริษัท 4. ปิดอากร แสตมป์ 30 บาท หนังสือมอบ อำนาจ

9 1. ชื่อบริษัท หมายเลขสมาชิก EDI User Id 8 ตัว (ดูรหัสตามใน โปรแกรม ximple หน้า บัญชีราคาสินค้า ขวามือด้านล่างที่ รหัส EDI ใส่เครื่องหมายถูก ตามความประสงค์ 2.1 ใส่เครื่องหมาย เลือกประเภทเอกสารที่ ใช้ในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไร้ เอกสาร 2.4 ใส่ เครื่องหมาย ที่ Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 2.4 Email Address ต้องเป็น Email ของ บริษัท ลงชื่อกรรมการและ ประทับตราบริษัท เอกสารหน้านี้ ใช้ ต้นฉบับ 2 ชุด เอกสารหน้านี้ ใช้ ต้นฉบับ 2 ชุด

10 เอกสารที่ต้องเตรียมในการจดทะเบียน  1) หนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัท อายุไม่เกิน 1 เดือน (ต้นฉบับและ สำเนา)  2) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ แบบแจ้งการเปลี่ยน แปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่กรมสรรพากรออกให้ (ภ.พ.09) (ต้นฉบับและสำเนา)  3) เลขที่บัญชีเงินฝาก ชื่อและที่อยู่ของธนาคาร (BANK STATEMENT) ซึ่ง ธนาคารรับรอง หรือ สมุดบัญชีเงินฝากออกทรัพย์ ในนามบริษัท ห้างฯ ร้าน (ต้นฉบับและสำเนา)  4) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบทะเบียนคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง (PASSPORT) เฉพาะบุคคลต่างประเทศ หรือ บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ (ต้นฉบับและสำเนา)  5) ทะเบียนบ้าน หรือ หนังสืออนุญาตให้ทำงาน (WORK PERMIT) เฉพาะบุคคล ต่างประเทศ โดยหนังสืออนุญาตให้ทำงาน (WORK PERMIT) ต้องระบุชื่อสถานที่ ทำงาน และที่ตั้งของบริษัทให้ตรงกับบริษัทที่ต้องการขอทำบัตร (ต้นฉบับและ สำเนา)  6)ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นเอกสารจะต้องเตรียม หนังสือมอบอำนาจ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ ปิดอากรแสดมป์ 10 บาท ( รวมหนังสือมอบอำนาจหน้า5/7 อากรแสตมป์ 30 บาท ) = 40 บาท  7)สัญญาว่าจ้างระหว่าง BROKERS/SHIPPING กับผู้ส่งออกแต่ละบริษัท (ต้นฉบับ) ประมาณ 4-5 บริษัท กรมศุลขอดูแต่ไม่เก็บเอกสาร

11 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ Paperless Customs 1. สมัครใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ (CA) 1. สมัครใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ (CA) Brokers/Shipping ได้รับ CA (Serial No. แสดงเป็นรหัส 6 หลัก) 2.สมัครลงทะเบียนตัวแทน ผ่านพิธีการแบบไร้เอกสาร(กรมศุลการ) ผู้มีอำนาจ หรือผู้รับมอบสมัครด้วยตัวเอง ที่ตึก 120 ปี ชั้น 1 ฝ่ายทะเบียน 2.สมัครลงทะเบียนตัวแทน ผ่านพิธีการแบบไร้เอกสาร(กรมศุลการ) ผู้มีอำนาจ หรือผู้รับมอบสมัครด้วยตัวเอง ที่ตึก 120 ปี ชั้น 1 ฝ่ายทะเบียน Brokers/Shipping เตรียมเอกสารพร้อมสมัคร

12 3.ได้รับเลขอนุมัติ จากกรมศุลฯ 4 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบ Paperless Customs 3.ได้รับเลขอนุมัติ จากกรมศุลฯ 4 หลัก เพื่อเข้าสู่ระบบ Paperless Customs 4.สมัครสมาชิกระบบ 5. เตรียมเครื่องคุณสมบัติ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และWindows XP ที่รองรับระบบ Paperless 5. เตรียมเครื่องคุณสมบัติ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และWindows XP ที่รองรับระบบ Paperless 6. แจ้ง CDS เข้าไปติดตั้ง โปรแกรม iXIMPLE Tel. 02-2544027-9 Fax: 02-6522174 support@cdscom.co.thupport@cdscom.co.th MSN cdscom@hotmail.com 6. แจ้ง CDS เข้าไปติดตั้ง โปรแกรม iXIMPLE Tel. 02-2544027-9 Fax: 02-6522174 support@cdscom.co.thupport@cdscom.co.th MSN cdscom@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการกรอก เอกสารกรมศุลกากร เข้าสู่ระบบไร้เอกสาร Paperless Customs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google