งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ปรึกษา อ.ดร.จักรชัย โสอินทร์ โดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ปรึกษา อ.ดร.จักรชัย โสอินทร์ โดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดการการไปราชการของบุคลากร Electronic Official Leave Management System (e-OLM)
ที่ปรึกษา อ.ดร.จักรชัย โสอินทร์ โดย นางสาวกาญจนา อุ่นเรือน รหัสประจำตัว นางสาวสมฤทัย จันทรคติ รหัสประจำตัว สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Official Leave Management System (e-OLM)
หัวข้อที่นำเสนอ หลักการและเหตุผล Use Case Test Case ความก้าวหน้าของระบบ Demo Official Leave Management System (e-OLM)

3 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการเดินทางไปราชการของบุคลากรในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบงานด้านนี้จึงดำเนินงานด้วยความยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็น การค้นหาเอกสารข้อมูลของแต่ละบุคลากรจนกระทั่งไปถึงการอนุมัติการลาไปราชการ จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการของบุคลากรในภาควิชาโดยทำเป็นระบบ electronic โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ระบบทำบันทึกข้อมูลการเดินทางไปราชการและระบบแสดงผลข้อมูลการเดินทางไปราชการ

4 Use Case หัวหน้าภาควิชา บุคลากร เจ้าหน้าที่ บันทึกขออนุมัติหลักการ
ทำสัญญาการยืมเงิน ทำบันทึกใบเบิกจ่าย ทำใบรับรองแทนใบเสร็จ แสดงหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทำบันทึกสรุปรายงานการเดินทางไปราชการ ออกรายงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร ตรวจสอบสถานะ ตรวจสอบเอกสาร หัวหน้าภาควิชา ส่งต่อเพื่อขออนุมัติ อนุมัติ Official Leave Management System (e-OLM)

5 Test Case

6 1 3 2

7 1 3 2 2

8 Official Leave Management System (e-OLM)
ความก้าวหน้าของระบบ Official Leave Management System (e-OLM)

9 Demo

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ Q&A

11 Activity Diagram บันทึกขออนุมัติหลักการ
บุคลากร ระบบ เริ่ม เลือกรายการทำบันทึกขออนุมัติหลักการ แสดงหน้าจอหลักของโปรแกรม กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม บันทึกข้อมูล ประมวลผลและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล แจ้งเตือนผ่าน ไปยังบุคลากร จบ

12 Activity Diagram ตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ ระบบ เริ่ม เลือกรายการตรวจสอบเอกสาร แสดงเอกสารที่ยื่นขออนุมัติหลักการ เลือกรายการเอกสารขออนุมัติหลักการ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและแสดงผล ตรวจสอบ ส่งต่อ แจ้งเตือนผ่าน ไปยังผู้บังคับบัญชา แจ้งเตือนผ่าน ไปยังบุคลากร ตีกลับ จบ

13 Activity Diagram ระบบอนุมัติ
ผู้บังคับบัญชา ระบบ เริ่ม เลือกรายการอนุมัติ แสดงรายชื่อบุคลากรที่ยื่นเรื่องขออนุมัติหลักการ เข้าดูรายละเอียดการขออนุมัติหลักการ แสดงใบขออนุมัติหลักการ ไม่ อนุมัติ แจ้งเตือนผ่าน ไปยังบุคลากรและเปลี่ยนสถานะเป็นไม่อนุมัติ แจ้งเตือนผ่าน ไปยังบุคลากรและเปลี่ยนสถานะเป็นอนุมัติ ใช่ จบ

14 Activity Diagram ออกรายงาน
บุคลากร ระบบ เริ่ม เลือกรายการออกรายงาน แสดงหน้าจอออกรายงาน เลือกเอกสารที่ต้องการพิมพ์ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล สั่งพิมพ์เอกสาร แสดงผลเอกสารที่เลือก จบ


ดาวน์โหลด ppt ที่ปรึกษา อ.ดร.จักรชัย โสอินทร์ โดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google