งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดการการไปราชการของบุคลากร Electronic Official Leave Management System (e-OLM) อ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ ที่ปรึกษา อ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ โดย นางสาวกาญจนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดการการไปราชการของบุคลากร Electronic Official Leave Management System (e-OLM) อ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ ที่ปรึกษา อ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ โดย นางสาวกาญจนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดการการไปราชการของบุคลากร Electronic Official Leave Management System (e-OLM) อ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ ที่ปรึกษา อ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ โดย นางสาวกาญจนา อุ่นเรือน รหัสประจำตัว นางสาวสมฤทัย จันทรคติ รหัสประจำตัว นางสาวสมฤทัย จันทรคติ รหัสประจำตัว สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Official Leave Management System (e-OLM) Use Case ความก้าวหน้าของระบบ Test Case Demo หลักการและเหตุผล

3 ปัจจุบันการเดินทางไปราชการของบุคลากรใน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น ด้วย เหตุนี้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบงานด้านนี้จึงดำเนินงาน ด้วยความยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็น การค้นหาเอกสาร ข้อมูลของแต่ละบุคลากรจนกระทั่งไปถึงการอนุมัติการ ลาไปราชการ จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาระบบขออนุมัติเดินทาง ไปราชการของบุคลากรในภาควิชาโดยทำเป็นระบบ electronic โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ระบบทำบันทึกข้อมูลการเดินทางไปราชการและ ระบบแสดงผลข้อมูลการเดินทางไปราชการ

4 Official Leave Management System (e-OLM) บันทึกขออนุมัติ หลักการ ทำสัญญาการยืม เงิน ทำบันทึกใบ เบิกจ่าย ทำใบรับรองแทน ใบเสร็จ แสดงหลักฐานการ จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ทำบันทึกสรุป รายงานการ เดินทางไปราชการ ออกรายงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร ตรวจสอบ สถานะ ตรวจสอบ เอกสาร ส่งต่อเพื่อขอ อนุมัติ อนุมัติ หัวหน้าภาควิชา

5

6 1 2 3

7

8 Official Leave Management System (e-OLM)

9

10 จบการ นำเสนอ ขอบคุณค่ะ Q&A

11 แสดงหน้าจอหลักของ โปรแกรม เลือกรายการทำบันทึกขอ อนุมัติหลักการ กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์ม บันทึกข้อมูล ประมวลผลและบันทึก ข้อมูลลงในฐานข้อมูล บุคลากรระบบ แจ้งเตือนผ่าน ไปยังบุคลากร เริ่ม จบ

12 เลือกรายการตรวจสอบเอกสาร เลือกรายการเอกสารขอ อนุมัติหลักการ แจ้งเตือนผ่าน ไปยัง ผู้บังคับบัญชา ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและ แสดงผล เจ้าหน้าที่ระบบ แสดงเอกสารที่ยื่นขอ อนุมัติหลักการ เริ่ม จบ ตรวจส อบ ส่ง ต่อ ตี กลับ แจ้งเตือนผ่าน ไปยัง บุคลากร

13 เลือกรายการอนุมัติ เข้าดูรายละเอียดการขอ อนุมัติหลักการ แจ้งเตือนผ่าน ไป ยังบุคลากรและเปลี่ยน สถานะเป็นไม่อนุมัติ แสดงใบขออนุมัติ หลักการ ผู้บังคับบัญชา ระบบ แสดงรายชื่อบุคลากรที่ยื่นเรื่อง ขออนุมัติหลักการ อนุ มัติ แจ้งเตือนผ่าน ไป ยังบุคลากรและเปลี่ยน สถานะเป็นอนุมัติ ไม่ เริ่ม จบจบ ใช่

14 เลือกเอกสารที่ต้องการพิมพ์ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล แสดงผลเอกสารที่เลือก บุคลากรระบบ เริ่ม จบ เลือกรายการออก รายงาน แสดงหน้าจอออก รายงาน สั่งพิมพ์ เอกสาร


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดการการไปราชการของบุคลากร Electronic Official Leave Management System (e-OLM) อ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ ที่ปรึกษา อ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ โดย นางสาวกาญจนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google