งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดการการไปราชการของบุคลากร Electronic Official Leave Management System (e-OLM) อ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ ที่ปรึกษา อ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ โดย นางสาวกาญจนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดการการไปราชการของบุคลากร Electronic Official Leave Management System (e-OLM) อ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ ที่ปรึกษา อ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ โดย นางสาวกาญจนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดการการไปราชการของบุคลากร Electronic Official Leave Management System (e-OLM) อ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ ที่ปรึกษา อ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ โดย นางสาวกาญจนา อุ่นเรือน รหัสประจำตัว 503020982-0 นางสาวสมฤทัย จันทรคติ รหัสประจำตัว 503021016-4 นางสาวสมฤทัย จันทรคติ รหัสประจำตัว 503021016-4 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Official Leave Management System (e-OLM) Use Case ความก้าวหน้าของระบบ Test Case Demo หลักการและเหตุผล

3 ปัจจุบันการเดินทางไปราชการของบุคลากรใน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น ด้วย เหตุนี้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบงานด้านนี้จึงดำเนินงาน ด้วยความยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็น การค้นหาเอกสาร ข้อมูลของแต่ละบุคลากรจนกระทั่งไปถึงการอนุมัติการ ลาไปราชการ จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาระบบขออนุมัติเดินทาง ไปราชการของบุคลากรในภาควิชาโดยทำเป็นระบบ electronic โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ระบบทำบันทึกข้อมูลการเดินทางไปราชการและ ระบบแสดงผลข้อมูลการเดินทางไปราชการ

4 Official Leave Management System (e-OLM) บันทึกขออนุมัติ หลักการ ทำสัญญาการยืม เงิน ทำบันทึกใบ เบิกจ่าย ทำใบรับรองแทน ใบเสร็จ แสดงหลักฐานการ จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ทำบันทึกสรุป รายงานการ เดินทางไปราชการ ออกรายงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร ตรวจสอบ สถานะ ตรวจสอบ เอกสาร ส่งต่อเพื่อขอ อนุมัติ อนุมัติ หัวหน้าภาควิชา

5

6 1 2 3

7 1 2 3 2

8 Official Leave Management System (e-OLM)

9

10 จบการ นำเสนอ ขอบคุณค่ะ Q&A

11 แสดงหน้าจอหลักของ โปรแกรม เลือกรายการทำบันทึกขอ อนุมัติหลักการ กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์ม บันทึกข้อมูล ประมวลผลและบันทึก ข้อมูลลงในฐานข้อมูล บุคลากรระบบ แจ้งเตือนผ่าน E-mail ไปยังบุคลากร เริ่ม จบ

12 เลือกรายการตรวจสอบเอกสาร เลือกรายการเอกสารขอ อนุมัติหลักการ แจ้งเตือนผ่าน E-mail ไปยัง ผู้บังคับบัญชา ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและ แสดงผล เจ้าหน้าที่ระบบ แสดงเอกสารที่ยื่นขอ อนุมัติหลักการ เริ่ม จบ ตรวจส อบ ส่ง ต่อ ตี กลับ แจ้งเตือนผ่าน E-mail ไปยัง บุคลากร

13 เลือกรายการอนุมัติ เข้าดูรายละเอียดการขอ อนุมัติหลักการ แจ้งเตือนผ่าน E-mail ไป ยังบุคลากรและเปลี่ยน สถานะเป็นไม่อนุมัติ แสดงใบขออนุมัติ หลักการ ผู้บังคับบัญชา ระบบ แสดงรายชื่อบุคลากรที่ยื่นเรื่อง ขออนุมัติหลักการ อนุ มัติ แจ้งเตือนผ่าน E-mail ไป ยังบุคลากรและเปลี่ยน สถานะเป็นอนุมัติ ไม่ เริ่ม จบจบ ใช่

14 เลือกเอกสารที่ต้องการพิมพ์ ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล แสดงผลเอกสารที่เลือก บุคลากรระบบ เริ่ม จบ เลือกรายการออก รายงาน แสดงหน้าจอออก รายงาน สั่งพิมพ์ เอกสาร


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดการการไปราชการของบุคลากร Electronic Official Leave Management System (e-OLM) อ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ ที่ปรึกษา อ. ดร. จักรชัย โสอินทร์ โดย นางสาวกาญจนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google