งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์การเภสัช กรรม “ รับผิดชอบชีวิต ผลิตยา คุณภาพ ” แนวทางการ ดำเนินงานด้าน สาธารณสุขที่ สำคัญ ปีงบประมาณ 2552 เสนอในการประชุมผู้บริหาร เรื่องการมอบนโยบายกระทรวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์การเภสัช กรรม “ รับผิดชอบชีวิต ผลิตยา คุณภาพ ” แนวทางการ ดำเนินงานด้าน สาธารณสุขที่ สำคัญ ปีงบประมาณ 2552 เสนอในการประชุมผู้บริหาร เรื่องการมอบนโยบายกระทรวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์การเภสัช กรรม “ รับผิดชอบชีวิต ผลิตยา คุณภาพ ” แนวทางการ ดำเนินงานด้าน สาธารณสุขที่ สำคัญ ปีงบประมาณ 2552 เสนอในการประชุมผู้บริหาร เรื่องการมอบนโยบายกระทรวง สาธารณสุข ปี 2552 วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2551 ณ สโมสรทหารบก ( วิภาวดี )

2 รักษาระดับ ราคายา พัฒนาการผลิต ให้ได้คุณภาพ มาตรฐานสากล ยกระดับความ พึงพอใจของ ผู้รับบริการ ประชาชนเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกัน การดำเนินงานตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ( Statement of Direction ) ประจำปีงบประมาณ 2552 - สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ - ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ - ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน เน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ - สนับสนุนการวิจัยพัฒนายาและเวชภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการ และจำเป็นต่อสังคมไทย - จัดทำบัญชีเชิงสังคมในกิจกรรมที่มีการดำเนินการตามนโยบาย ของรัฐเพื่อให้เห็นภาพการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม - ดูแลรับผิดชอบ คงคุณภาพและความปลอดภัยของชุมชน สภาพแวดล้อมและมลภาวะอันเกิดจากสถานประกอบการ

3 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัด ใหญ่ / ไข้หวัดนก  มูลค่าโครงการ 1,411.7 ล้านบาท  ระยะเวลาดำเนินการ 2551- 2554  มูลค่าโครงการ 1,411.7 ล้านบาท  ระยะเวลาดำเนินการ 2551- 2554 โครงการสำคัญ (Flagship) ที่ใช้ งบประมาณรัฐ

4  งบประมาณ 1.996 ล้าน เหรียญสหรัฐ จาก WHO  เป้าหมาย พัฒนา กระบวนการผลิตและ การตรวจคุณภาพวัคซีน ไข้หวัดใหญ่แบบตาม ฤดูกาล / แบบระบาด ใหญ่  ผลวิจัย ได้ Subunit vaccine จาก 3 strains ได้ผลผลิต 0.45 ฟอง / โด๊ส  สถานที่ดำเนินการ โครงการ คณะเภสัช ศาสตร์ ม. ศิลปากร นครปฐม  งบประมาณ 1.996 ล้าน เหรียญสหรัฐ จาก WHO  เป้าหมาย พัฒนา กระบวนการผลิตและ การตรวจคุณภาพวัคซีน ไข้หวัดใหญ่แบบตาม ฤดูกาล / แบบระบาด ใหญ่  ผลวิจัย ได้ Subunit vaccine จาก 3 strains ได้ผลผลิต 0.45 ฟอง / โด๊ส  สถานที่ดำเนินการ โครงการ คณะเภสัช ศาสตร์ ม. ศิลปากร นครปฐม  งบประมาณ จากรัฐ 1,411.7 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี  เป้าหมาย ผลิต 2 ล้าน โด๊ส ต่อปี ขยายได้ถึง 10 ล้านโด๊ส ต่อปี กรณี ระบาดใหญ่ได้ 60 ล้าน โด๊ส ต่อปื  เทคโนโลยีการผลิต จากไข่ไก่ฟัก  สถานที่ตั้งโครงการ อ. แก่งคอย สระบุรี  ระดับมาตรฐาน WHO-GMP โครงการจัดตั้งโรงงานผลิต วัคซีน ไข้หวัดใหญ่มาตรฐาน WHO GMP โครงการจัดตั้งโรงงานผลิต วัคซีน ไข้หวัดใหญ่มาตรฐาน WHO GMP โครงการวิจัยการผลิตวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ นำร่อง (WHO Grant)‏ โครงการวิจัยการผลิตวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ นำร่อง (WHO Grant)‏ ความก้าวหน้าของโครงการ

5 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ แผนการดำเนินงาน

6 1. Efavirenz Tablet 200 mg., 600 mg 2. Lopinavir 200 mg./ Ritonavir 50 mg. 3. Clopidogrel Bisulfate Form II 4. Docetaxel 20 mg/ml, 80 mg/ml 5. Letrozole 6. Erlotinib 7. Imatinib เป็นกลไกในการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้ สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา  การดำเนินการนำเข้ายา จำนวน 7 รายการ 1. Efavirenz 600 mg 2. Efavirenz 50 mg, 200 mg 3. Lopinavir / Ritonavir  การดำเนินการผลิต อยู่ในขั้นตอนการทดลองผลิต จำนวน 3 รายการ

7 GPO Health Care Research Unit BE Center Chemical & API Pharmaceutical Cosmetics Natural products Medical Equipment Medical Supply Medical Information System การปรับบทบาทใหม่ เป็น ” “GPO Health Care”

8 แผนการวิจัยและพัฒนา  รายการยาใหม่ที่วิจัยแล้วเสร็จ  แผนการวิจัยยาใหม่ที่อยู่ใน pipeline - ยาต้านไวรัสเอดส์จำนวน 4 รายการ - ยา Therapeutic จำนวน 8 รายการ - ชุดทดสอบ จำนวน 1 รายการ ยาต้านไวรัสเอดส์ 1 รายการ - Nevirapine Oral Suspension 10 mg/5ml ยาต้านไวรัสเอดส์ 1 รายการ - Nevirapine Oral Suspension 10 mg/5ml ยารักษาโรคหัวใจ 2 รายการ -Hydrochlorothiazide Tab 25mg -Simvastatin 80 mg Tab ยารักษาโรค 7 รายการ -Deferiprone Tab 500 mg -Clindamycin Cap 150,300mg - Omeprazole Cap 20 mg -Levofloxacin 500 mg -Glimepiride Tab 2mg, 3 mg -Morphine Oral Solution 10mg/5ml ยารักษาโรคหัวใจ 2 รายการ -Hydrochlorothiazide Tab 25mg -Simvastatin 80 mg Tab ยารักษาโรค 7 รายการ -Deferiprone Tab 500 mg -Clindamycin Cap 150,300mg - Omeprazole Cap 20 mg -Levofloxacin 500 mg -Glimepiride Tab 2mg, 3 mg -Morphine Oral Solution 10mg/5ml ยาจากสมุนไพรและ อื่น ๆ 6 รายการ - สารสกัดปัญจขันธ์ - สารสกัดเห็ดหลินจือ - สารสกัดพลูคาว - เห็นหลินจือแคปซูล - ปัญจขันธ์แคปซูล -GPO Meth Strip ชุด ทดสอบสาร เมทแอมเฟตามีนใน ปัสสาวะ ยาจากสมุนไพรและ อื่น ๆ 6 รายการ - สารสกัดปัญจขันธ์ - สารสกัดเห็ดหลินจือ - สารสกัดพลูคาว - เห็นหลินจือแคปซูล - ปัญจขันธ์แคปซูล -GPO Meth Strip ชุด ทดสอบสาร เมทแอมเฟตามีนใน ปัสสาวะ


ดาวน์โหลด ppt องค์การเภสัช กรรม “ รับผิดชอบชีวิต ผลิตยา คุณภาพ ” แนวทางการ ดำเนินงานด้าน สาธารณสุขที่ สำคัญ ปีงบประมาณ 2552 เสนอในการประชุมผู้บริหาร เรื่องการมอบนโยบายกระทรวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google