งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การกำหนดโครงการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติ ราชการปี 2554 มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 ห้องประชุมวารินชำราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การกำหนดโครงการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติ ราชการปี 2554 มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 ห้องประชุมวารินชำราบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การกำหนดโครงการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติ ราชการปี 2554 มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 ห้องประชุมวารินชำราบ

2 2

3 3 โครงการบริหาร / จัดการหน่วยงาน ( โครงการสนับสนุนการผลิต บัณฑิต / จัดการศึกษาสาขา...) • ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้า ใหม่ ( คน ) เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ( คน ) • กองทุน : บริหาร • วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการสนับสนุนการ จัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

4 4 โครงการผลิตบัณฑิต / จัด การศึกษาสาขา... • ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ( คน ) เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา เทียบเท่าต่อจำนวน อาจารย์ประจำ ( FTES/ คน ) (2.4) เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ( ร้อยละ ) เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวน นักศึกษา ( บาท / FTES) (8.2.2) • กองทุน : จัดการศึกษา • วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชา ทางสาขา... โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานที่กำหนด

5 5 โครงการจัดหาสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอน • ตัวชี้วัด : เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศ ต่อนักศึกษา เต็มเวลา ( บาท / FTES) (2.2.1) • กองทุน : จัดการศึกษา • วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการจัดหาและบริการ สารสนเทศและสื่อการ เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่จะเป็นการ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

6 6 โครงการจัดหา / บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง ประกอบการเรียนการสอน • ตัวชี้วัด : เชิงต้นทุน : สินทรัพย์ถาวรต่อ จำนวนนักศึกษา เต็มเวลา ( บาท / FTES) (8.2.1) • กองทุน : สินทรัพย์ถาวร • วัตถุประสงค์ : เพื่อดำเนินการจัดหา / บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง ต่างๆ ที่จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา และการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

7 7 โครงการพัฒนาคุณภาพ นักศึกษา • ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรม / โครงการ พัฒนานักศึกษาต่อจำนวน นักศึกษา ( ร้อยละ ) (3.2.1) • กองทุน : กิจการนักศึกษา • วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มี คุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน ที่จัดขึ้นตาม หลักสูตร

8 8 โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร • ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้า ร่วมประชุม วิชาการ และ / หรือนำเสนอผลงาน วิชาการ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ ( ร้อยละ ) (7.4.1) เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรประจำสาย สนับสนุนที่ได้รับการ พัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ( ร้อยละ ) (7.4.3) • กองทุน : พัฒนาบุคลากร • วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาบุลากรในการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถ นำความรู้และประสบการณ์ มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการ สอน การวิจัย และการบริการ วิชาการแก่สังคม

9 9 โครงการวิจัย • ตัวชี้วัด : ตามที่แต่ละโครงการกำหนด • กองทุน : วิจัย • วัตถุประสงค์ : ตามที่แต่ละโครงการกำหนด

10 10 โครงการบริการวิชาการ • ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ ( คน ) เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ ( ร้อยละ ) เชิงเวลา : การดำเนินการ ตามแผนปีงบประมาณ • กองทุน : บริการวิชาการ • วัตถุประสงค์ : ตามที่แต่ละโครงการกำหนด

11 11 โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม • ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการศิลปวัฒนธรรม ( คน ) เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการใน กระบวนการให้บริการ ( ร้อยละ ) เชิงเวลา : การดำเนินการ ตามแผนปีงบประมาณ • กองทุน : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม • วัตถุประสงค์ : ตามที่แต่ละโครงการกำหนด

12 12 โครงการพัฒนาคุณภาพทาง วิชาการ • ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ : เชิงคุณภาพ : • กองทุน : จัดการศึกษา • วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา คุณภาพการศึกษา นวัตกรรม และพัฒนา คุณภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt 1 การกำหนดโครงการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติ ราชการปี 2554 มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 ห้องประชุมวารินชำราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google