งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์การเกษตรสามง่าม จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์การเกษตรสามง่าม จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์การเกษตรสามง่าม จำกัด
หมวด ๓ การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ การกำหนดกลยุทธ์การตลาด หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อสหกรณ์ สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การสร้างความผูกพันของสมาชิกต่อสหกรณ์ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วม มีการจัดสวัสดิการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์

2 สหกรณ์การเกษตรสามง่าม จำกัด
หมวด ๖ การจัดการกระบวนการทำงาน การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน มีการนำกระบวนการทำงานที่ออกแบบไว้ไปปฏิบัติ มีการติดตาม ประเมินผลงานตามกระบวนการทำงานอย่าง สม่ำเสมอ มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น

3 สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาดจำกัด
หมวด ๑ การนำองค์กร การนำองค์กรโดยผู้บริหารของสหกรณ์ ผู้บริหารมีบทบาทอย่างจริงจังในการกระตุ้นให้เกิด การสื่อสารสองทาง ธรรมาภิบาลและความเอื้ออาทรต่อชุมชนและสังคม ผู้บริหารเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์และกฎหมายอื่น

4 สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาดจำกัด
หมวด ๔ การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ การวัด วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงาน สหกรณ์ใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการปฏิบัติงานประจำวัน สหกรณ์นำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทสของสหกรณ์มีความพร้อมใช้งาน สะดวกใน การเข้าถึง เชื่อถือได้และปลอดภัย มีระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญ

5 สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาดจำกัด
หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อสหกรณ์ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เการทำงานเกิด การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารกับผู้บริหาร

6 สหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนาจำกัด
หมวด ๓ การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีกิจกรรมและวิธีการสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษา ตลาด หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การสร้างความผูกพันของสมาชิกต่อสหกรณ์ มีการจัดสวัสดิการหรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่สมาชิกสหกรณ์

7 สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์จำกัด
หมวด ๓ การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ โครงการผลิตข้าวปลอดภัย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

8 สหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด
สหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด หมวด ๑ การนำองค์กร การนำองค์กรโดยผู้บริหารของสหกรณ์ ผู้บริหารสหกรณ์เป็นผู้นำในการกำหนดค่านิยม ของสหกรณ์ ผู้บริหารสหกรณ์เป็นผู้นำในการกำหนดวิสัยทัศน์ หมวด ๒ การวางแผนกลยุทธ์ การนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

9 สหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด
สหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด สหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด หมวด ๖ การจัดการกระบวนการทำงาน การออกแบบระบบงาน การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

10 กรณีศึกษา: สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด
กรณีศึกษา: สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด

11 ข้อมูลทั่วไป การตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment) แนวทางปฏิบัติที่ดี ( Best Practice) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการของสหกรณ์

12 แนวทางปฏิบัติที่ดี ( Best Practice)
คำบรรยายลักษณะงาน(Job Description) การจัดการกระบวนการทำงานในแต่ละฝ่าย กำหนดเวลาการให้บริการแก่สมาชิก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดหน้าที่ของฝ่ายบริหาร

13 การพัฒนาและปรับปรุงสหกรณ์ของตนเอง
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด หมวด ๒ การวางแผนกลยุทธ์ หมวด ๓ การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ

14   ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเติบโตและพัฒนาของสหกรณ์กับเครื่องมือและวิธีการส่งเสริมที่เหมาะสม

15 พัฒนาระบบสารสนเทศ /ระบบงาน/บุคลากร ดำเนินกิจการภายในหนึ่งปี
ดีเด่น เกณฑ์คัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น พัฒนา เกณฑ์ CQA การจัดทำแผน กลยุทธ์ (Strategic Planning) พัฒนาระบบสารสนเทศ /ระบบงาน/บุคลากร วางระบบISOฯลฯ ผลการดำเนินการเทียบเคียงกับองค์กรที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี เข้าสู่มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ขยาย/พัฒนาธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก ผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา จัดตั้ง ดำเนินกิจการภายในหนึ่งปี ประเมิน วางแผน ปรับปรุง เปรียบเทียบ


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์การเกษตรสามง่าม จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google