งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์การเกษตรสาม ง่าม จำกัด หมวด ๓ การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ  การกำหนดกลยุทธ์การตลาด หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์การเกษตรสาม ง่าม จำกัด หมวด ๓ การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ  การกำหนดกลยุทธ์การตลาด หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์การเกษตรสาม ง่าม จำกัด หมวด ๓ การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ  การกำหนดกลยุทธ์การตลาด หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อสหกรณ์  สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้และ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การสร้างความผูกพันของสมาชิกต่อสหกรณ์  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วม  มีการจัดสวัสดิการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่สมาชิกสหกรณ์

2 สหกรณ์การเกษตรสาม ง่าม จำกัด หมวด ๖ การจัดการกระบวนการทำงาน การจัดการและการปรับปรุง กระบวนการทำงาน  มีการนำกระบวนการทำงานที่ออกแบบ ไว้ไปปฏิบัติ  มีการติดตาม ประเมินผลงานตาม กระบวนการทำงานอย่าง สม่ำเสมอ  มีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น

3 สหกรณ์การเกษตรแม่ ระมาดจำกัด หมวด ๑ การนำองค์กร การนำองค์กรโดยผู้บริหารของสหกรณ์  ผู้บริหารมีบทบาทอย่างจริงจังในการ กระตุ้นให้เกิด การสื่อสารสองทาง ธรรมาภิบาลและความเอื้ออาทรต่อชุมชนและ สังคม  ผู้บริหารเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตาม กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์และกฎหมาย อื่น

4 สหกรณ์การเกษตรแม่ ระมาดจำกัด หมวด ๔ การวัด วิเคราะห์และการจัดการ ความรู้ การวัด วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงผลการ ดำเนินงาน  สหกรณ์ใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการ ปฏิบัติงานประจำวัน  สหกรณ์นำข้อมูลทางบัญชีมาวิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจ การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยี สารสนเทศ  ข้อมูลสารสนเทสของสหกรณ์มีความ พร้อมใช้งาน สะดวกใน การเข้าถึง เชื่อถือได้และปลอดภัย  มีระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัยของ ข้อมูลที่สำคัญ

5 สหกรณ์การเกษตรแม่ ระมาดจำกัด หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การสร้างความผูกพันของบุคลากร ต่อสหกรณ์  มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ เการทำงานเกิด การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสาร กับผู้บริหาร

6 สหกรณ์การเกษตรคณฑี พัฒนาจำกัด หมวด ๓ การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ  มีกิจกรรมและวิธีการสร้าง ความสัมพันธ์เพื่อรักษา ตลาด หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การสร้างความผูกพันของสมาชิกต่อ สหกรณ์  มีการจัดสวัสดิการหรือกิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่สมาชิกสหกรณ์

7 สหกรณ์การเกษตรสว่าง อารมณ์จำกัด หมวด ๓ การมุ่งเน้น ผู้ใช้บริการ โครงการผลิตข้าว ปลอดภัย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ ความสัมพันธ์และความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการ

8 สหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด หมวด ๑ การนำองค์กร การนำองค์กรโดยผู้บริหารของ สหกรณ์  ผู้บริหารสหกรณ์เป็นผู้นำในการ กำหนดค่านิยม ของสหกรณ์  ผู้บริหารสหกรณ์เป็นผู้นำในการ กำหนดวิสัยทัศน์ หมวด ๒ การวางแผนกลยุทธ์ การนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

9 สหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด หมวด ๖ การจัดการ กระบวนการทำงาน การออกแบบระบบงาน การจัดการและการปรับปรุง กระบวนการทำงาน สหกรณ์การเกษตรชุมแสง จำกัด

10 กรณีศึกษา : สหกรณ์ การเกษตรท่าวังผา จำกัด

11 ข้อมูลทั่วไป การตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment) แนวทางปฏิบัติที่ดี ( Best Practice) แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการของสหกรณ์

12 แนวทางปฏิบัติที่ดี ( Best Practice) คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) การจัดการกระบวนการทำงาน ในแต่ละฝ่าย กำหนดเวลาการให้บริการแก่ สมาชิก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดหน้าที่ของฝ่าย บริหาร

13 การพัฒนาและปรับปรุง สหกรณ์ของตนเอง สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด หมวด ๒ การวางแผนกล ยุทธ์ หมวด ๓ การมุ่งเน้น ผู้ใช้บริการ หมวด ๕ การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล หมวด ๖ การจัดการ กระบวนการ

14 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการ เติบโตและพัฒนาของสหกรณ์กับ เครื่องมือและวิธีการส่งเสริมที่ เหมาะสม

15


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์การเกษตรสาม ง่าม จำกัด หมวด ๓ การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ  การกำหนดกลยุทธ์การตลาด หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google