งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมาย กสธ. ที่ 1 = ปัญหาสุขภาพ ที่สำคัญของ ประชาชนตาม กลุ่มลดลง ยุทธศาตร์ กสธ. ที่ 1 = เสริมสราง พฤติกรรมสุขภาพควบคุมและปอง กันโรคโดยการมีสวนรวมของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมาย กสธ. ที่ 1 = ปัญหาสุขภาพ ที่สำคัญของ ประชาชนตาม กลุ่มลดลง ยุทธศาตร์ กสธ. ที่ 1 = เสริมสราง พฤติกรรมสุขภาพควบคุมและปอง กันโรคโดยการมีสวนรวมของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมาย กสธ. ที่ 1 = ปัญหาสุขภาพ ที่สำคัญของ ประชาชนตาม กลุ่มลดลง ยุทธศาตร์ กสธ. ที่ 1 = เสริมสราง พฤติกรรมสุขภาพควบคุมและปอง กันโรคโดยการมีสวนรวมของ ทุกภาคสวน ยุทธศาสตร์ กสธ. ที่ 2 = เสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้ ความคุ้มครองดูแลสุขภาพและ จัดการ สวล. ยุทธศาสตร์ กสธ. ที่ 3 = พัฒนาระบบ บริการและการ ปกส. เพื่อให้ ปชช. ได้รับบริการสุขภาพแบบองค์รวม มี ประสิทธิ - ภาพ คุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป้าหมายการให้บริการและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

2 ยุทธศาตร์ กสธ. ที่ 5 = พัฒนา ระบบและกระบวนการในการ ทำงานด้านสุขภาพเอื้อให้งาน ด้านสุขภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาตร์ กสธ. ที่ 4 เพิ่มความ หลากหลายและศักยภาพในการ วิจัยพัฒนา ถ่ายทอดและประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ ชีววิทยาศาสตร์ ด้านสุขภาพมี ประสิทธิภาพ เป้าหมาย กสธ. ที่ 1 = ปัญหาสุขภาพ ที่สำคัญของ ประชาชนตาม กลุ่มลดลง ( ต่อ )

3 เป้าหมาย กสธ. ที่ 2 = ประชาชน ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพ ติด ได้รับการ บำบัด รักษา ฟื้นฟู และ พัฒนา ให้ สามารถป้องกัน และแก้ไขยาเสพ ติดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และยั่งยืน ยุทธศาตร์ กสธ. ที่ 6 = เร งรัดการบำบัด รักษา ฟ นฟู พัฒนาผูเสพ และผูติด ยาเสพติด และ เสริมสร างระบบเฝาระวัง ควบคุม ปองกัน โดยการมีสวนรวม ของประชาชน ชุมชน สังคมเพื่อการแกไขปญหา ยาเสพติด ไดอยาง ยั่งยืน เป้าหมายการให้บริการและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

4 เป้าหมาย กสธ. ที่ 3 = ผลิตภัณฑ์ และบริการ ด้านสุขภาพ มี คุณภาพ มาตรฐาน เพียงพอ ในการสร้าง รายได้และ แข่งขันใน ระดับสากล ยุทธศาตร์ กสธ. ที่ 7 = เสริมสร างนวัตกรรมและกลไกในการ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพที่เนนการใช ภูมิปญญาไทยใหมีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยตอสุขภาพ และแขงขันได เป้าหมายการให้บริการและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

5 เมืองไทย แข็งแรง คนไทย 63 ล้านคน คนป่วย - รักษา แข็งแรง คนปกติ - สร้างสุขภาพ แข็งแรง โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า คนไทยแข็งแรง แข็งแรงด้านสุขภาพ จิตใจ สังคมดี เศรษฐกิจพอเพียงและปัญญาดี 2548254925502551 1 25% 50%>75 ตำบล / อำเภอ

6 ยุทธศาสตร์ 1. หลักการ : ใช้พื้นที่เป็นฐาน / บูรณาการ / สร้างกระบวนการรียนรู้ 2. ใช้ Setting และกลุ่มวัย 3. กลยุทธ์การดำเนินงาน 7 ประการ 1) การสร้างมีส่วนร่วม 2) การ สื่อสารสาธารณะ 3) การเสริมสร้างความแข็งแรง 4) การ จัดบริการ 5) การใช้มาตรฐานทางสังคม 6) การ พัฒนาวิชาการ และการเรียนรู้ 7) การบริหารจัดการมุ่งผลสำเร็จ

7 รูปแบบการจัดสรรงบประมาณและเงินทุนในการให้บริการ ทางสาธารณสุข ด้านสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับหน่วยบริการและเครือข่าย ประจำปี ๒๕๔๘ สำนักงานสาขา ( สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ) คณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกัน สุขภาพระดับจังหวัด จัดสรร สำหรับการสร้างเสริมสุขภาพ ( ๖๓. ๒๕ บาทต่อประชากร ) หักไว้บริหารที่สำนักงานสาขา จัดสรรตามผลงานและประเภท กิจกรรม ในอัตราคงที่ บริการสุขภาพในหน่วยบริการและ ชุมชน (facility & community based PP services) ( ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตาม ผลงานทั้งหมด ) จัดสรรให้เครือข่ายหน่วยบริการ (CUP) สำหรับบริการส่งเสริมป้องกันโรค ประชากรทั้งหมด บริการระดับบุคคลบริการครอบครัว / ชุมชน 4 กลุ่ม หลัก 22 กิจกรรม ย่อย 10 กิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมาย กสธ. ที่ 1 = ปัญหาสุขภาพ ที่สำคัญของ ประชาชนตาม กลุ่มลดลง ยุทธศาตร์ กสธ. ที่ 1 = เสริมสราง พฤติกรรมสุขภาพควบคุมและปอง กันโรคโดยการมีสวนรวมของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google