งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต พื้นที่ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติปี ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต พื้นที่ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติปี ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต พื้นที่ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติปี ๒๕๕๗

2 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนฯปี ๒๕๕๗

3 หลักเกณฑ์ และแนวทาง บริหารจัดการกองทุน ปีงบประมาณ 2557 ในวงเงินระดับเขต เพื่อเป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร เงินกองทุน เพื่อสนับสนุนให้ ประชาชนเข้าถึงบริการที่ จำเป็น ภายในเขตพื้นที่ กระจายอำนาจให้มีการบริหารจัดการ โดย กลไกภายใต้ คณะอนุกรรมการ หลักประกันสุขภาพระดับเขต ( อปสข.) จัดสรรเป็น วงเงินแบบมีเพดานระดับเขต ตามเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต (global budget ระดับเขต )

4 สรุป วงเงินแบบมีเพดานระดับเขตพื้นที่

5 รายการวงเงิน ระดับเขต แนวทางบริหารจัดการ 1. บริการผู้ป่วยนอก ทั่วไป 1.1 จ่ายแบบเหมาจ่าย ต่อผู้มีสิทธิ สปสช. เขต 13 ให้กำหนดแนวทาง เป็นอย่างอื่นได้อย่างน้อยต้องเป็นไป ตามเงื่อนไขและได้ข้อมูลตามที่ กำหนด โดยแนวทางต้องผ่านความ เห็นชอบจาก อปสข. ( ข้อ 9.3) 1.2 จ่ายตามผลงาน บริการ สปสช. เขต 13 ให้กำหนดแนวทาง เป็นอย่างอื่นได้อย่างน้อยต้องเป็นไป ตามเงื่อนไขและได้ข้อมูลตามที่ กำหนด โดยแนวทางต้องผ่านความ เห็นชอบจาก อปสข. ( ข้อ 10.2) 1.3 จ่ายตามเกณฑ์ คุณภาพและผลงาน บริการปฐมภูมิ ไม่น้อย กว่า 32 บาทต่อผู้ มีสิทธิ - Global budget ระดับเขตตาม จำนวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน และ บูรณาการการบริหารจัดการรวมกับ งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐานที่ จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ โดยแนวทาง ต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. ( ข้อ 11.1) จำนวน 4 บาทต่อผู้ มีสิทธิ (Global Budget) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ การจัดบริการปฐมภูมิ สามารถบูรณา การกับงบสนับสนุนและส่งเสริมการ จัดบริการของงบค่าบริการอื่นได้ ตาม แนวทางและแผนงานที่ อปสข. เห็นชอบ

6 รายการวงเงิน ระดับเขต แนวทางบริหารจัดการ 2. บริการผู้ป่วยในทั่วไปบริหารระดับเขต โดยจัดสรรเงินเป็น Global budget ระดับเขต ( ข้อ 14) ไม่เกิน 20 บาทต่อผู้มี สิทธิ - ให้กันเงินไว้เพื่อจ่ายตามเกณฑ์ คุณภาพผลงานบริการ โดยให้ อปสข. พิจารณาแนวทางการจ่ายตามข้อเสนอ ของ สปสช. เขต และที่เหลือให้จ่ายด้วย ระบบ DRG version 5 ยกเว้นกรณีการ รักษานิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว ( ข้อ 15.1) - การใช้บริการภายในเขต ให้อัตราจ่าย ต่อ adjRW เป็นอัตราเดียวในแต่ละ Global budget ระดับเขต และสามารถ กำหนดอัตราจ่ายเป็นอย่างอื่นเพื่อจูงใจ ให้มีการพัฒนาระบบบริการภายในเขต แต่ต้องไม่เกิน 9,600 บาทต่อ adjRW โดยผ่านความเห็นชอบของ อปสข. ( ข้อ 15.3.4) - การจ่ายให้หน่วยบริการ สปสช. เขต สามารถกำหนดอัตราจ่ายต่อ adjRW เบื้องต้นที่อัตราหนึ่ง โดยผ่านความ เห็นชอบจาก อปสข. ( ข้อ 15.4.1) - กรณีจ่ายปิด Global budget ระดับ เขตแล้วหากมีเงินเหลือให้ อปสข. พิจารณาส่วนที่เหลือให้หน่วยบริการ เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ต่างๆ ได้ ( ข้อ 15.4.2 (3))

7 รายการวงเงิน ระดับ เขต แนวทางบริหารจัดการ 3. บริการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกัน โรค 3.1 บริการสร้าง เสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคสำหรับ บริการระดับพื้นที่ (P&P area health services) ส่วนที่ เหลือ จาก จัดสรร ให้ กองทุนฯ ระดับ ท้องถิ่น - จัดสรรเป็น Global budget ระดับเขตตามจำนวนประชากร ไทยในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายบริการ P&P ที่เป็น ปัญหาเฉพาะพื้นที่หรือตาม นโยบายสำคัญ บริการที่ต้อง บริหารจัดการในภาพรวมระดับ เขตหรือจังหวัด การตามจ่าย ค่าบริการแทนหน่วยบริการ โดย แนวทางการจ่ายต้องผ่านความ เห็นชอบจาก อปสข. ( ข้อ 27.2) 3.2 บริการสร้าง เสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคสำหรับ บริการพื้นฐาน (P&P basic services) 20 บาท ต่อคน - บูรณาการการบริหารจัดการที่ ระดับเขตรวมกับงบจ่ายตาม เกณฑ์คุณภาพและผลงาน บริการปฐมภูมิ ในข้อ 11.1 ( ข้อ 28.3) - สปสช. เขต 13 ให้สามารถ บูรณาการงบ P&P area health services และ P&P basic services และกำหนด หลักเกณฑ์การจ่ายเป็นอย่างอื่น ได้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบ ของ อปสข. ( ข้อ 30)

8 รายการวงเงิน ระดับ เขต แนวทางบริหารจัดการ 3. บริการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกัน โรค 3.3 สนับสนุนและ ส่งเสริมการ จัดบริการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกัน โรค ไม่น้อย กว่า 6 บาทต่อ ประชาก รไทยทุก คน - จัดสรรเป็น global budget บริหารจัดการระดับเขต สปสช. เขตกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายโดยผ่านความ เห็นชอบจาก อปสข.

9 รายการวงเงิน ระดับ เขต แนวทางบริหารจัดการ 4. บริการการแพทย์ แผนไทย 4.1 งบค่าบริการ เพิ่มเติม ไม่น้อย กว่า 6.79 บาทต่อ ผู้มีสิทธิ - สปสช. เขต สามารถเพิ่มเติม เกณฑ์ระดับพื้นที่ได้ในการจ่าย ค่าใช้จ่ายให้หน่วยบริการตาม ความเห็นชอบจาก อปสข. - บริหารจัดการเป็นระดับเขต โดยจัดสรรเงินเป็น Global budget ระดับเขตตามจำนวนผู้ มีสิทธิและผลงานบริการในปีที่ ผ่านมา ในสัดส่วน 50:50 และ แนวทางการจ่ายต้องผ่านความ เห็นชอบจาก อปสข. ( ข้อ 38.1.1)

10 10


ดาวน์โหลด ppt คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต พื้นที่ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติปี ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google