งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนฯปี ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนฯปี ๒๕๕๗"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที่ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี ๒๕๕๗

2 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนฯปี ๒๕๕๗

3 หลักเกณฑ์และแนวทาง บริหารจัดการกองทุน ปีงบประมาณ 2557 ในวงเงินระดับเขต
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่จำเป็นภายในเขตพื้นที่ กระจายอำนาจให้มีการบริหารจัดการ โดยกลไกภายใต้คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) จัดสรรเป็นวงเงินแบบมีเพดานระดับเขตตามเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต (global budget ระดับเขต)

4 สรุปวงเงินแบบมีเพดานระดับเขตพื้นที่

5 รายการ วงเงินระดับเขต แนวทางบริหารจัดการ 1.บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 1.1 จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ สปสช.เขต 13 ให้กำหนดแนวทางเป็นอย่างอื่นได้อย่างน้อยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและได้ข้อมูลตามที่กำหนด โดยแนวทางต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. (ข้อ 9.3) 1.2 จ่ายตามผลงานบริการ สปสช.เขต 13 ให้กำหนดแนวทางเป็นอย่างอื่นได้อย่างน้อยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและได้ข้อมูลตามที่กำหนด โดยแนวทางต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. (ข้อ 10.2) 1.3 จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ไม่น้อยกว่า 32 บาทต่อผู้มีสิทธิ - Global budget ระดับเขตตามจำนวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน และบูรณาการการบริหารจัดการรวมกับงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐานที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ โดยแนวทางต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. (ข้อ 11.1) จำนวน 4 บาทต่อผู้มีสิทธิ (Global Budget) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการจัดบริการปฐมภูมิ สามารถบูรณาการกับงบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการของงบค่าบริการอื่นได้ ตามแนวทางและแผนงานที่ อปสข.เห็นชอบ

6 รายการ วงเงินระดับเขต แนวทางบริหารจัดการ 2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป บริหารระดับเขต โดยจัดสรรเงินเป็น Global budget ระดับเขต (ข้อ 14) ไม่เกิน 20 บาทต่อผู้มีสิทธิ - ให้กันเงินไว้เพื่อจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ โดยให้ อปสข.พิจารณาแนวทางการจ่ายตามข้อเสนอของ สปสช.เขต และที่เหลือให้จ่ายด้วยระบบ DRG version 5 ยกเว้นกรณีการรักษานิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว (ข้อ 15.1) - การใช้บริการภายในเขต ให้อัตราจ่ายต่อ adjRW เป็นอัตราเดียวในแต่ละ Global budget ระดับเขต และสามารถกำหนดอัตราจ่ายเป็นอย่างอื่นเพื่อจูงใจให้มีการพัฒนาระบบบริการภายในเขต แต่ต้องไม่เกิน 9,600 บาทต่อ adjRW โดยผ่านความเห็นชอบของ อปสข. (ข้อ ) - การจ่ายให้หน่วยบริการ สปสช.เขต สามารถกำหนดอัตราจ่ายต่อ adjRW เบื้องต้นที่อัตราหนึ่ง โดยผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. (ข้อ ) - กรณีจ่ายปิด Global budget ระดับเขตแล้วหากมีเงินเหลือให้ อปสข. พิจารณาส่วนที่เหลือให้หน่วยบริการเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขต่างๆ ได้ (ข้อ (3))

7 รายการ วงเงินระดับเขต แนวทางบริหารจัดการ 3. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 3.1 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการระดับพื้นที่ (P&P area health services) ส่วนที่เหลือจากจัดสรรให้กองทุนฯ ระดับท้องถิ่น - จัดสรรเป็น Global budget ระดับเขตตามจำนวนประชากรไทยในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริการ P&P ที่เป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่หรือตามนโยบายสำคัญ บริการที่ต้องบริหารจัดการในภาพรวมระดับเขตหรือจังหวัด การตามจ่ายค่าบริการแทนหน่วยบริการ โดยแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. (ข้อ 27.2) 3.2 บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P basic services) 20 บาทต่อคน - บูรณาการการบริหารจัดการที่ระดับเขตรวมกับงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ในข้อ 11.1 (ข้อ 28.3) - สปสช.เขต 13 ให้สามารถบูรณาการงบ P&P area health services และ P&P basic services และกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเป็นอย่างอื่นได้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของ อปสข. (ข้อ 30)

8 รายการ วงเงินระดับเขต แนวทางบริหารจัดการ 3. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 3.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ไม่น้อยกว่า 6 บาทต่อประชากรไทยทุกคน - จัดสรรเป็น global budget บริหารจัดการระดับเขต สปสช.เขตกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายโดยผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.

9 รายการ วงเงินระดับเขต แนวทางบริหารจัดการ 4. บริการการแพทย์แผนไทย 4.1 งบค่าบริการเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 6.79 บาทต่อผู้มีสิทธิ - สปสช.เขต สามารถเพิ่มเติมเกณฑ์ระดับพื้นที่ได้ในการจ่ายค่าใช้จ่ายให้หน่วยบริการตามความเห็นชอบจาก อปสข. - บริหารจัดการเป็นระดับเขต โดยจัดสรรเงินเป็น Global budget ระดับเขตตามจำนวนผู้มีสิทธิและผลงานบริการในปีที่ผ่านมา ในสัดส่วน 50:50 และแนวทางการจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. (ข้อ )

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนฯปี ๒๕๕๗

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google