งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม การเสนอกระบวนงานบริการเพื่อขอรับ การประเมิน “ รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ. ศ.2554”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม การเสนอกระบวนงานบริการเพื่อขอรับ การประเมิน “ รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ. ศ.2554”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม การเสนอกระบวนงานบริการเพื่อขอรับ การประเมิน “ รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ. ศ.2554”

2 การพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน 1. ประเภทรางวัล 2. เงื่อนไขการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับรางวัล 3. แนวทางการจัดทำรายงาน 4. เกณฑ์การพิจารณารางวัล 5. เกณฑ์การตรวจประเมิน

3 1) รางวัลรายกระบวนงาน 2) รางวัลภาพรวมกระบวนงาน 3) รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วน ราชการ 4) รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ 1) ประเภทรางวัล

4 1) รางวัลรายกระบวนงาน 2) เงื่อนไขการเสนอกระบวนงานเพื่อขอรับรางวัล 1. เป็นกระบวนงานที่เสนอลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานในปีใดก็ได้ 2. เป็นกระบวนงานหลักที่สำคัญที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก หรือ ผลการพิจารณาส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก 3. เป็นกระบวนงานที่มีมาตรฐานบริการไม่ต่ำกว่ากระบวนการเดียวกัน ที่เคยได้รับรางวัลในปีก่อนๆ 4. เป็นกระบวนงานที่หน่วยงานบริการนั้นยังไม่เคยได้รับรางวัลดีเด่นมาก่อน

5 2) รางวัลภาพรวมกระบวนงาน 2) เงื่อนไขการเสนอกระบวนงานเพื่อขอรับรางวัล 1. ส่วนราชการ ( กรม ) เท่านั้น เป็นผู้เสนอขอรับรางวัล 2. เป็นกระบวนงานหลักที่มีความสำคัญ 3. เป็นกระบวนงานที่มีหน่วยบริการไม่น้อยกว่า 5 แห่ง 4. พิจารณาจากผลงานในทุกหน่วยบริการ ซึ่งอาจมีทั้งในส่วนกลาง ( กรม ) และส่วนภูมิภาค

6 2) เงื่อนไขการเสนอกระบวนงานเพื่อขอรับรางวัล 1. เป็นกระบวนงานที่มีลักษณะการบริการที่ต้องผ่านการพิจารณาหลายส่วนราชการ 2. เป็นกระบวนงานที่มีขั้นตอนการดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างน้อย 3 ส่วนราชการ ( กรม / จังหวัด ) 3) รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ

7 2) เงื่อนไขการเสนอกระบวนงานเพื่อขอรับรางวัล 1. การสร้างสรรค์งานบริการใหม่ที่สามารถสร้างประโยชน์กับประชาชน 2. สร้างสรรค์วิธีการทำงานในเรื่องขั้นตอนการทำงานหรือวิธีการปฏิบัติใหม่ ในกระบวนการให้บริการที่สามารถลดเวลาและขั้นตอนอย่างเฉียบพลัน 3. เป็นการนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ในการให้บริการหรือการเพิ่มช่องทาง และรูปแบบการให้บริการ 4. เป็นการเพิ่มคุณลักษณะใหม่ให้กับงานบริการเดิม ซึ่งเป็นการเพิ่มรูปแบบ การเข้าถึงงานบริการ กระบวนงานที่กรมเสนอเข้าประกวด - 4) เกณฑ์การพิจารณารางวัลนวัตกรรมการให้บริการ

8 1) รางวัลรายกระบวนงาน เตรียมข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ (แบบฟอร์ม 1.1 ) รายงานผลดำเนินงานเชิงคุณภาพ (แบบฟอร์ม 1.2 ) รายงานผลการประเมินตนเอง (แบบฟอร์ม1.3) ส่งเอกสารไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเวลาที่กำหนด 3) แนวทางการจัดทำรายงาน

9 2) รางวัลภาพรวมกระบวนงาน เตรียมข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ (แบบฟอร์ม 2.1 ) รายงานผลดำเนินงานเชิงคุณภาพ (แบบฟอร์ม 2.2 ) รายงานผลการประเมินตนเอง (แบบฟอร์ม2.3) ส่งเอกสารไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเวลาที่กำหนด 3) แนวทางการจัดทำรายงาน

10 3) รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ เตรียมข้อมูล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อขอรับรางวัล กระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ (แบบฟอร์ม 3.1 ) ส่งเอกสารไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเวลาที่กำหนด 3) แนวทางการจัดทำรายงาน

11 4) รางวัลนวัตกรรมให้บริการ เตรียมข้อมูล จัดทำรายงานนวัตกรรมให้บริการของ กระบวนการที่กรมประสงค์ที่เสนอเพื่อ ขอรับรางวัล (แบบฟอร์ม 4.1 ) รายงานผลการประเมินตนเอง (แบบฟอร์ม4.2) ส่งเอกสารไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเวลาที่กำหนด 3) แนวทางการจัดทำรายงาน

12 4) เกณฑ์การพิจารณารางวัล 1. เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ มี 4 มิติ รวม 400 คะแนน คือ มิติระยะเวลาที่ลดลง (100 คะแนน ) มิติความพึงพอใจของประชาชน (100 คะแนน ) มิติการอำนวยความสะดวก (100 คะแนน ) มิติจำนวนผู้มาใช้บริการต่อหน่วยเวลา (100 คะแนน ) 2. เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ มี 4 มิติ รวม 600 คะแนน คือ มิติด้านกระบวนการในการลดขั้นตอนและระยะเวลา (200 คะแนน ) มิติด้านการให้ความสำคัญกับประชาชนและการ บริการ (150 คะแนน ) มิติด้านการอำนวยความสะดวก (150 คะแนน ) มิติด้านการส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ การเรียนรู้ (100 คะแนน ) รางวัลรายกระบวนงาน รางวัลภาพรวมกระบวนงาน และรางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ แบ่งออก เป็น 2 เกณฑ์ คือ

13 รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ มีเกณฑ์การพิจารณาแยกเป็น 2 มิติ ดังนี้ 1) มิติด้านระดับความใหม่และระดับความคิดสร้างสรรค์ มี คะแนน 500 คะแนน โดยพิจารณาจาก - การสร้างสรรค์งานบริการใหม่ - การสร้างสรรค์วิธีการทำงานใหม่ - การนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ - การเพิ่มคุณลักษณะใหม่โดยเน้นการ ทำงานเชิงรุก 4) เกณฑ์การพิจารณารางวัล

14 2) มิติด้านผลการดำเนินงาน มี 500 คะแนน แนวทางการพิจารณาประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ มีคะแนน 250 คะแนน โดยการพิจารณาจะให้ความสำคัญกับ เรื่อง - การลดบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน - ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพ มีคะแนน 250 คะแนน โดยพิจารณาจะให้ความสำคัญกับเรื่อง - การยกระดับความพึงพอใจของ ประชาชน - การอำนวยความสะดวกในด้านการ ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนและความเสมอภาค 4) เกณฑ์การพิจารณารางวัล

15 แนวทางการตรวจประเมินเพื่อให้รางวัล ระยะที่ 1 ตรวจประเมินจากรายงานผลการดำเนินการ ของส่วนราชการ ผลงานเชิงปริมาณ (400 คะแนน) ผลงานเชิงปริมาณ (400 คะแนน) ผลงานเชิงคุณภาพประกอบกับผลการประเมินตนเอง ผลงานเชิงคุณภาพประกอบกับผลการประเมินตนเอง (600 คะแนน) (600 คะแนน) ระยะที่ 2 ตรวจเยี่ยมผลการปฏิบัติงานจริง ปรับลดคะแนนตามสัดส่วนตัวคูณ ปรับลดคะแนนตามสัดส่วนตัวคูณ (คะแนนที่ได้จากระยะที่ 1 คูณด้วยสัดส่วนตัวคูณ) (คะแนนที่ได้จากระยะที่ 1 คูณด้วยสัดส่วนตัวคูณ) เกณฑ์การปรับลดคะแนน เกณฑ์การปรับลดคะแนน 5) เกณฑ์การตรวจประเมิน

16 เกณฑ์การตรวจประเมิน การตรวจประเมินกระบวนงานที่เสนอขอรับรางวัลคุณภาพ การให้บริการประชาชนทุกประเภท รางวัลกำหนดเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 : ตรวจประเมินจากรายงานผลการ ดำเนินงานของส่วนราชการ ( คะแนนเต็ม 1000 คะแนน ) เป็นการตรวจประเมินที่พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน สำคัญต่างๆ ที่บ่งชี้ว่าส่วนราชาการได้รายงานผลการ ดำเนินการอย่างถูกต้อง ได้แก่ เอกสารการจดบันทึก เกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการสำหรับ กระบวนงานที่ขอรับการประเมินเอกสารที่เกี่ยวกับการวัด ความพึงพอใจของประชาชน สิ่งอำนวยความสะดวกที่ สำคัญ สถิติผู้รับบริการโดยเฉลี่ยต่อวัน 5) เกณฑ์การตรวจประเมิน

17 ระยะที่ 2 : ตรวจเยี่ยมประเมินจากการปฏิบัติงาน จริงในพื้นที่ของหน่วยงาน ที่ได้คะแนนการตรวจประเมิน ระยะที่ 1 มากกว่า 750 คะแนน โดยเป็นการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานจริง เปรียบเทียบกับรายงานการประเมินตนเองของส่วน ราชการ ซึ่งมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 1. หากผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริงไม่ พบความเบี่ยงเบนจากการรายงานประเมินตนเองก็ได้ คะแนนเท่ากับที่ผู้ตรวจประเมินให้ไว้จากการตรวจ ประเมินระยะที่ 1 2. หากผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริงพบ ความเบี่ยงเบนในทางลบ เมื่อเปรียบเทียบกับรายงาน ประเมินตนเอง ก็ให้ปรับลดคะแนนลงตามสัดส่วน 5) เกณฑ์การตรวจประเมิน

18 เกณฑ์การให้คะแนน ตัวคูณระดับความเบี่ยงเบนที่พบ 1ไม่พบความเบี่ยงเบน 0.95 – 0.85พบความเบี่ยงเบนแต่ไม่มีนัยสำคัญ 0.80 – 0.70พบความเบี่ยงเบนที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ 0.60 – 0.40พบความเบี่ยงเบนที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ 0.30 – 0.10พบความเบี่ยงเบนที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถืออย่างรุนแรง 5) เกณฑ์การตรวจประเมิน

19 Q & A


ดาวน์โหลด ppt 1 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม การเสนอกระบวนงานบริการเพื่อขอรับ การประเมิน “ รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ. ศ.2554”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google