งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอันพึงประสงค์และ การจัดบริการ อาชีวอนามัยในสถานี อนามัย รศ. ดร. นพ. พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช LL.B., M.D., Ph.D. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอันพึงประสงค์และ การจัดบริการ อาชีวอนามัยในสถานี อนามัย รศ. ดร. นพ. พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช LL.B., M.D., Ph.D. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอันพึงประสงค์และ การจัดบริการ อาชีวอนามัยในสถานี อนามัย รศ. ดร. นพ. พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช LL.B., M.D., Ph.D. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 E-mail: pwiwata@mail.med.cmu.ac.th

2 ประสบการณ์การ ดำเนินงาน แผนงานสร้างเสริม สุขภาพ แรงงานนอกระบบในภาค การเกษตร

3 5) การปรับรุงระบบบริการสุขภาพที่มีอยู่ ให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพของ แรงานนอกระบบ  โครงการ การสร้างเสริมความแข็งแกร่ง ด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับองค์กร ภาคบริการสาธารณสุขในภาคกลาง  การสร้างระบบฐานข้อมูลสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกการเฝ้าระวัง การเจ็บป่วยจากการทำงาน สร้างและจัดระบบบริการ สุขภาพของสถานบริการในการทำงานให้เกษตรกร

4 ระบบข้อมูลสุขภาพและ ปัจจัยเสี่ยง รูปแบบการจัดบริการ ระบบฐานข้อมูลสถานี อนามัย :(HCIS) Health Center Information System การวิเคราะห์ ประมวลผล

5 ระบบฐานข้อมูลสถานี อนามัย : Health Center Information System (HCIS) MS Access 97 จัดการ ฐานข้อมูล ให้บริการ สาธารณสุข ประมวลผล

6 เพิ่มข้อมูล ผู้ป่วยโรค จากการ ประกอบ อาชีพ การบันทึกข้อมูลการ ให้บริการ

7 เกษตรก รรม อุตสาห กรรม การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคจาก การประกอบอาชีพ

8 รายงาน MS Excel

9 ข้อมูล WEB BASE WEB SERVER

10 เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียม เพื่อสนับสนุนหน่วยบริการ

11 สร้างรูปแบบการจัดบริการดูแล สุขภาพฯ ในสถานบริการ

12 ระบบบริการอาชีวอนามัย อันพึงประสงค์

13 ระบบบริการสุขภาพ “ การดำเนินการเพื่อยกฐานะสุขภาพ อนามัยของประชาชนให้ดีขึ้นโดยมี กิจกรรมครอบคลุม 4 ด้านคือ การ รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ ทั้งนี้อาจดำเนินการโดยรัฐหรือ ประชาชนด้วยกันเอง ”

14 แนวคิดระบบบริการ สุขภาพ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างการเรียนรู้และ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน (Primary care unit) ขั้นตอนที่ 2 การค้นหา / ขยายพันธมิตร ขั้นตอนที่ 3 การสำรวจข้อมูลทั้งด้าน ปริมาณและคุณภาพ ขั้นตอนที่ 4 การจัดเวทีกลุ่ม / ภาคีที่ เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำฐานข้อมูลด้าน สุขภาพและอาชีวอนามัย ขั้นตอนที่ 6 สร้างระบบบริการสุขภาพ แรงงานนอกระบบทั้งเชิงรับและเชิง รุก

15 ประเภทของระบบ บริการสุขภาพ 1. การบริการเชิงรุก ได้แก่ การ จัดรูปแบบบริการที่เน้นด้านสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค 2. การบริการเชิงรับ การจัดรูปแบบ บริการที่เน้นด้านการรักษาและฟื้นฟู สภาพ

16 ระบบบริการสุขภาพเชิง รุก 1. การสำรวจสภาพการทำงาน เบื้องต้น 2. การจัดทำฐานข้อมูล 3. การจัดเก็บข้อมูลลงใน Family folder 4. การให้บริการตรวจคัดกรอง สุขภาพตามความเสี่ยง 5. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค

17 ระบบบริการสุขภาพเชิง รับ 1. การให้บริการในสถานพยาบาล / PCU 2. การจัดทำระบบการบันทึกข้อมูล และรวบรวมรายงานที่สำคัญ 3. การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบ อาชีพ 4. การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคจาก การประกอบอาชีพ และเสนอแนะ การฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการ ติดตามปรับปรุงสภาพการทำงาน

18 การ พัฒนา จนท. การขยาย พันธมิตร / เครือข่าย การสำรวจ ข้อมูล การ จัดเวที การ จัดทำ ฐานข้ อมูล การ จัดบริการ เชิงรับ และรุก


ดาวน์โหลด ppt ระบบอันพึงประสงค์และ การจัดบริการ อาชีวอนามัยในสถานี อนามัย รศ. ดร. นพ. พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช LL.B., M.D., Ph.D. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google