งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอันพึงประสงค์และการจัดบริการ อาชีวอนามัยในสถานีอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอันพึงประสงค์และการจัดบริการ อาชีวอนามัยในสถานีอนามัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอันพึงประสงค์และการจัดบริการ อาชีวอนามัยในสถานีอนามัย
รศ.ดร.นพ.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช LL.B., M.D., Ph.D. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

2 ประสบการณ์การดำเนินงาน แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ แรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร

3 5) การปรับรุงระบบบริการสุขภาพที่มีอยู่ให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพของแรงานนอกระบบ
โครงการ การสร้างเสริมความแข็งแกร่งด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้กับองค์กรภาคบริการสาธารณสุขในภาคกลาง การสร้างระบบฐานข้อมูลสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากการทำงาน สร้างและจัดระบบบริการสุขภาพของสถานบริการในการทำงานให้เกษตรกร

4 ระบบข้อมูลสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง
ระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัย :(HCIS) Health Center Information System การวิเคราะห์ ประมวลผล รูปแบบการจัดบริการ

5 ระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัย : Health Center Information System (HCIS)
MS Access 97 จัดการฐานข้อมูล ให้บริการสาธารณสุข ประมวลผล

6 การบันทึกข้อมูลการให้บริการ
เพิ่มข้อมูลผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพ

7 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม

8 รายงาน MS Excel

9 ข้อมูล WEB BASE WEB SERVER

10 เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมเพื่อสนับสนุนหน่วยบริการ

11 สร้างรูปแบบการจัดบริการดูแลสุขภาพฯ ในสถานบริการ

12 ระบบบริการอาชีวอนามัยอันพึงประสงค์

13 ระบบบริการสุขภาพ “การดำเนินการเพื่อยกฐานะสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้นโดยมีกิจกรรมครอบคลุม 4 ด้านคือ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ ทั้งนี้อาจดำเนินการโดยรัฐหรือประชาชนด้วยกันเอง”

14 แนวคิดระบบบริการสุขภาพ
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน (Primary care unit) ขั้นตอนที่ 2 การค้นหา/ขยายพันธมิตร ขั้นตอนที่ 3 การสำรวจข้อมูลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ขั้นตอนที่ 4 การจัดเวทีกลุ่ม/ภาคีที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพและอาชีวอนามัย ขั้นตอนที่ 6 สร้างระบบบริการสุขภาพแรงงานนอกระบบทั้งเชิงรับและเชิงรุก

15 ประเภทของระบบบริการสุขภาพ
1. การบริการเชิงรุก ได้แก่ การจัดรูปแบบบริการที่เน้นด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2. การบริการเชิงรับ การจัดรูปแบบบริการที่เน้นด้านการรักษาและฟื้นฟูสภาพ

16 ระบบบริการสุขภาพเชิงรุก
การสำรวจสภาพการทำงานเบื้องต้น การจัดทำฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลลงใน Family folder การให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพตามความเสี่ยง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

17 ระบบบริการสุขภาพเชิงรับ
การให้บริการในสถานพยาบาล / PCU การจัดทำระบบการบันทึกข้อมูลและรวบรวมรายงานที่สำคัญ การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพ และเสนอแนะการฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการติดตามปรับปรุงสภาพการทำงาน

18 การขยายพันธมิตร/เครือข่าย การจัดบริการเชิงรับและรุก
การพัฒนาจนท. การขยายพันธมิตร/เครือข่าย การสำรวจข้อมูล การจัดเวที การจัดทำฐานข้อมูล การจัดบริการเชิงรับและรุก


ดาวน์โหลด ppt ระบบอันพึงประสงค์และการจัดบริการ อาชีวอนามัยในสถานีอนามัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google