งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ความรู้ของสำนักวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 1 1.1 หนังสือรายงานประจำปี 2552 ประวัติ สวพ ผลงานในอดีต องค์ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ความรู้ของสำนักวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 1 1.1 หนังสือรายงานประจำปี 2552 ประวัติ สวพ ผลงานในอดีต องค์ความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ความรู้ของสำนักวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 1 1.1 หนังสือรายงานประจำปี 2552 ประวัติ สวพ ผลงานในอดีต องค์ความรู้

2 องค์ความรู้ของสำนักวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 1 1.2 ซีดีองค์ความรู้ทั้งหมดของสำนักวิจัยและพัฒนา คู่มือปฏิบัติงาน 10 เล่ม บทคัดย่องานวิจัย 181 เรื่อง เอกสารเผยแพร่ 12 เรื่อง ซอฟท์แวร์ 3 ชุด

3 องค์ความรู้ของสำนักวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 1 1.3 หนังสือครบรอบ 60 ปี สำนักวิจัยและพัฒนา

4 แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานวิจัยของกรมชลประทาน ส่วนที่ 2 เสนอกรมแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานวิจัย ของกรม จัดทำยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ด้าน การวิจัย จัดระดมสมองของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างงานวิจัย แบบบูรณาการ

5 แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานวิจัยของกรมชลประทาน ส่วนที่ 2

6 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ส่วนที่ 3 RADA Gate Model II ราคา 500,000 บาท สนใจ ติดต่อได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนา

7 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ส่วนที่ 3 SAPRIN WEEDER ราคา 25,000 บาท ผลิตได้ 1 ชุด / สัปดาห์ สนใจ ติดต่อได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนา

8 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ส่วนที่ 3 PRIN PUMP ราคา 20,000 บาท สนใจ ติดต่อได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนา

9 การทดลองทางชลศาสตร์ ส่วนที่ 4 ห้องทดลองทางชล ศาสตร์ที่ใหญ่สุด ในอดีต มีการ ทดลองแบบจำลอง ทางชลศาสตร์มาก แต่ปัจจุบันไม่มี ตรวจสอบ พฤติกรรมการไหล ของน้ำ ตรวจสอบปัญหา การกัดเซาะชายฝั่ง ตรวจสอบปัญหา ตะกอนในทางน้ำ ปัจจุบันการสอบ เทียบเครื่องมือ ต่างๆ มีน้อยมาก

10 ความพร้อมบริการทดสอบและวิเคราะห์ คุณภาพวัสดุเพื่อสนับสนุนโครงการ SP2 ส่วนที่ 5 ศูนย์บริการทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพ ลดขั้นตอน ระยะเวลา ทดสอบ การรายงานผลทาง เว็บไซต์ สำนักวิจัยและพัฒนา มีการติดตามประสิทธิภาพการ ทดสอบ ให้เป็นตามมาตรฐานเวลา ปริมาณวัสดุทดสอบเพิ่มมากขึ้น ( ก. พ.52 มี 2,257 ตัวอย่าง, กพ.53 มี 4,965 ตัวอย่าง )

11 ส่วนที่ 5

12 การศึกษาเพื่อวางมาตรฐานการทดสอบ ด้านวิศวกรรม ส่วนที่ 6 จากการสัมมนาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องกับ งานทดสอบ สำนักชลประทานที่ 1-17 จำนวน 538 คน ในปี 2552 พบว่า จำเป็นต้องมีมาตรฐานการทดสอบใน ทุก สชป. ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะ มีผลกระทบกับคุณภาพการก่อสร้าง โดยมาตรฐานการทดสอบที่ต้อง ดำเนินการมี 4 ด้าน ดังนี้ 1 มาตรฐานเครื่องมือ 2 มาตรฐานวิธีการทดสอบ 3 มาตรฐานบุคลากรทดสอบ 4 มาตรฐานการบริการทดสอบ เป็นภารกิจที่สำนักวิจัยและพัฒนาต้อง ดำเนินการต่อไป สำหรับประเด็น ปัญหาที่ได้รับจาก การแลกเปลี่ยน ประสบการณ์จะนำมา หารือร่วมกับ สอบ สชป และ สคญ เพื่อให้ได้ข้อสรุป เสนอกรมต่อไป


ดาวน์โหลด ppt องค์ความรู้ของสำนักวิจัยและพัฒนา ส่วนที่ 1 1.1 หนังสือรายงานประจำปี 2552 ประวัติ สวพ ผลงานในอดีต องค์ความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google