งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

2 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ (Ottawa Charter 2529)
การสร้างนโยบายสาธารณะที่ให้ความสนใจกับมิติสุขภาพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สร้างเสริมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ การสร้างศักยภาพของปัจเจกบุคคลในการดูแลสุขภาพตนเอง ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

3 กฎบัตรกรุงเทพ (Bangkok Charter 2548)
การส่งเสริมสุขภาพเป็นบทบาทหลักของหน่วยงานภาครัฐทุกฝ่าย โดยการกำหนดนโยบาย แผนงานใดๆ ต้องคำนึงถึงสุขภาพ โดยใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยผลักดันให้เกิด ระบบประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) ระบบกลไก ตัวชี้วัด การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment :HIA) การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA ) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(Environmental Impact Assessment :EIA) ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ HIA
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ มาตรา 57 ประชาชนมีสิทธิในการได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงาน ก่อนการอนุญาตหรือดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใด…. ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 5

6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ HIA
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550 มาตรา 67 มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ HIA
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม ในการร่วมกันพิจารณาผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดต่อประชาชน และหัวใจสำคัญคือ สิทธิและกระบวนการมีส่วนร่วมในสังคม ม.11 ,ม.25(5) ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ HIA
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ ได้กำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ต้องดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพด้วย พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มิได้กำหนดเรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพไว้โดยตรง แต่ได้ควบคุมการประกอบกิจการตามกฎหมายก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพโดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตัดสินใจ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 8

9 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
รัฐธรรมนูญฯ 2550 ประกาศ ทส. สิทธิของชุมชน พรบ.สุขภาพฯ รายการโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ม.67ว2 โครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ม.11 บุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการทำ HIA จากนโยบายสาธารณะ ประกาศคณะกรรมการ สช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การทำ HIA 2552 ประกาศ อก. = ? 1.ทำ EIA และ HIA 2.รับฟังความคิดเห็นของ ปชช. 3.องค์การอิสระให้ความเห็น ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

10 รับฟังความคิดเห็นของ ปชช
จัดทำรายงานฯ สผ คชก สผ รับฟังความคิดเห็นของ ปชช องค์การอิสระ รัฐ,รัฐ+เอกชน เอกชน กก.วล หน่วยงานอนุมัติ ครม ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google