งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 1 การประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมสตาร์ จ. ระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 1 การประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมสตาร์ จ. ระยอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 1 การประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมสตาร์ จ. ระยอง

2 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 2 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ แนวใหม่ (Ottawa Charter 2529) การสร้างนโยบายสาธารณะที่ให้ความ สนใจกับมิติสุขภาพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การสร้างสิ่งแวดล้อมที่สร้างเสริม สุขภาพ การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ การสร้างศักยภาพของปัจเจกบุคคลใน การดูแลสุขภาพตนเอง

3 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 3 กฎบัตรกรุงเทพ (Bangkok Charter 2548) การส่งเสริมสุขภาพเป็นบทบาท หลักของหน่วยงานภาครัฐทุก ฝ่าย โดยการกำหนดนโยบาย แผนงานใดๆ ต้องคำนึงถึง สุขภาพ โดยใช้การประเมินผล กระทบต่อสุขภาพเป็นเครื่องมือ สนับสนุนการดำเนินงาน การส่งเสริมสุขภาพเป็นบทบาท หลักของหน่วยงานภาครัฐทุก ฝ่าย โดยการกำหนดนโยบาย แผนงานใดๆ ต้องคำนึงถึง สุขภาพ โดยใช้การประเมินผล กระทบต่อสุขภาพเป็นเครื่องมือ สนับสนุนการดำเนินงาน

4 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 10 ( พ. ศ. 2550-2554 ) พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ สิ่งแวดล้อมโดยผลักดันให้เกิด ระบบประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) ระบบกลไก ตัวชี้วัด การประเมินผลกระทบ ทางสุขภาพ (Health Impact Assessment :HIA) การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA ) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment :EIA)

5 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ. ศ. 2550 - มาตรา 57 ประชาชนมีสิทธิในการได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงาน ก่อนการอนุญาต หรือดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมี ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่น ใด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ. ศ. 2550 - มาตรา 57 ประชาชนมีสิทธิในการได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงาน ก่อนการอนุญาต หรือดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจมี ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่น ใด …. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ HIA

6 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ. ศ. 2550 มาตรา 67 มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิของ บุคคลในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และ ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ มาตรา 67 มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสิทธิของ บุคคลในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และ ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำ มิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี ส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้าน สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำ มิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี ส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้าน สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐที่ เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อม ได้รับความคุ้มครอง สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐที่ เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อม ได้รับความคุ้มครอง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ HIA

7 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 7 พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ. ศ. 2550 มีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้การประเมินผล กระทบต่อสุขภาพเป็นกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันในสังคม ในการร่วมกันพิจารณา ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดต่อ ประชาชน และหัวใจสำคัญคือ สิทธิและ กระบวนการมีส่วนร่วมในสังคม มีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้การประเมินผล กระทบต่อสุขภาพเป็นกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันในสังคม ในการร่วมกันพิจารณา ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดต่อ ประชาชน และหัวใจสำคัญคือ สิทธิและ กระบวนการมีส่วนร่วมในสังคม ม.11, ม.25(5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ HIA

8 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 8 ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. 2535 ได้ กำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ต้องดำเนินการ ตามแนวทางการประเมินผลกระทบทาง สุขภาพด้วย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ HIA พรบ. การสาธารณสุข พ. ศ. 2535 มิได้กำหนดเรื่องการประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพไว้โดยตรง แต่ได้ควบคุมการประกอบ กิจการตามกฎหมายก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สุขภาพโดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในการตัดสินใจ

9 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 9 รัฐธรรมนูญฯ 2550 สิทธิของ ชุมชน ม.67 ว 2 โครงการ ที่มีผลกระทบต่อ ชุมชนอย่างรุนแรง พรบ. สุขภาพฯ ม.11 บุคคลมี สิทธิร้องขอให้ มีการทำ HIA จากนโยบาย สาธารณะ ประกาศ คณะกรรมการ สช. ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ ทำ HIA 2552 1. ทำ EIA และ HIA 2. รับฟังความ คิดเห็นของ ปชช. 3. องค์การอิสระให้ ความเห็น ประกาศ ทส. รายการ โครงการที่ มี ผลกระทบ ต่อชุมชน อย่าง รุนแรง ประกาศ อก. = ?

10 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 10 จัดทำ รายงานฯ คชก สผ รับฟัง ความ คิดเห็น ของ ปชช องค์การ อิสระ หน่วยงาน อนุมัติ กก. วล ครม เอกชน รัฐ, รัฐ + เอกชน


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 1 การประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมสตาร์ จ. ระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google