งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. นำเสนอโดย นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. โนน ธาตุ กลุ่มที่ 4 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. นำเสนอโดย นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. โนน ธาตุ กลุ่มที่ 4 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. นำเสนอโดย นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. โนน ธาตุ กลุ่มที่ 4 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

2

3

4

5

6 ปัญหาภัยแล้ง แนวทางแก้ไข ขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน จัดทำ ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล

7 ปัญหาขยะ แนวทางแก้ไข ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ เยาวชนและประชาชน ในการ กำจัดขยะ สร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ มีระบบการจัดเก็บขยะและขนถ่าย ขยะจากชุมชนสู่แหล่งกำจัดขยะ อย่างเป็นระบบและถูกวิธี

8 ปัญหาสุขภาพคนใน ท้องถิ่น แนวทางแก้ไข ในความรู้กับประชาชนในเรื่อง สุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่าง ต่อเนื่อง รณรงค์ให้การคัดกรองอย่าง ต่อเนื่องและเป็นระบบ

9 ปัญหาอุบัติเหตุ แนวทางแก้ไข ให้ความรู้ กวดขัน สร้างวินัย จราจรให้ประชาชน จัดทำป้ายจราจรทั้งป้ายห้ามและ ป้ายเตือนอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดกวดขัน วินัยจราจรเพื่อป้องกันภัยที่จะ เกิดขึ้น

10 ปัญหาทางเศรษฐกิจ และรายได้ แนวทางแก้ไข ส่งเสริมให้ใช้สารปรับปรุงดินที่สามารถ ผลิตได้เองจากวัสดุที่มีในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร เช่น การทำข้าวกล้องงอก การปลูกผักแบบออแกนิก โดยใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ ตามความถนัด และเหมาะสม ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

11 ปัญหาการศึกษา แนวทางแก้ไข ส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อน วัยเรียน ส่งเสริมบทบาทครูต่อระบบ การศึกษาอย่างจริงจังและควบคุม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการศึกษาภาค บังคับ

12 สรุป การมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ ยั่งยืน

13


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. นำเสนอโดย นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. โนน ธาตุ กลุ่มที่ 4 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google