งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
นำเสนอโดย นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.โนนธาตุ กลุ่มที่ 4 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

2

3

4

5 สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไข

6 ปัญหาภัยแล้ง แนวทางแก้ไข
ขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน จัดทำซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล

7 ปัญหาขยะ แนวทางแก้ไข ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชน ในการกำจัดขยะ สร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ มีระบบการจัดเก็บขยะและขนถ่ายขยะจากชุมชนสู่แหล่งกำจัดขยะอย่างเป็นระบบและถูกวิธี

8 ปัญหาสุขภาพคนในท้องถิ่น
แนวทางแก้ไข ในความรู้กับประชาชนในเรื่องสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง รณรงค์ให้การคัดกรองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

9 ปัญหาอุบัติเหตุ แนวทางแก้ไข
ให้ความรู้ กวดขัน สร้างวินัยจราจรให้ประชาชน จัดทำป้ายจราจรทั้งป้ายห้ามและป้ายเตือนอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดกวดขันวินัยจราจรเพื่อป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น

10 ปัญหาทางเศรษฐกิจและรายได้
แนวทางแก้ไข ส่งเสริมให้ใช้สารปรับปรุงดินที่สามารถผลิตได้เองจากวัสดุที่มีในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เช่น การทำข้าวกล้องงอก การปลูกผักแบบออแกนิก โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ ตามความถนัดและเหมาะสม ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

11 ปัญหาการศึกษา แนวทางแก้ไข ส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน
ส่งเสริมบทบาทครูต่อระบบการศึกษาอย่างจริงจังและควบคุมประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการศึกษาภาคบังคับ

12 สรุป การมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google