งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความก้าวหน้าของ การจัดการ ลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา ประเด็นยุทธศาสตร์ : การควบคุมและป้องกันมลพิษ โดย นางสาวจงจิตร์ นีรนาท เมธีกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความก้าวหน้าของ การจัดการ ลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา ประเด็นยุทธศาสตร์ : การควบคุมและป้องกันมลพิษ โดย นางสาวจงจิตร์ นีรนาท เมธีกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความก้าวหน้าของ การจัดการ ลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา ประเด็นยุทธศาสตร์ : การควบคุมและป้องกันมลพิษ โดย นางสาวจงจิตร์ นีรนาท เมธีกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การควบคุมมลพิษ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ ต่าง ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการผลิต และอุปโภคที่ส่งผลกระทบทางลบ ต่อระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตที่ดี ของคนในลุ่มน้ำ

4 1. ลดการปล่อยสารอาหารจากชุมชน อุตสาหกรรม ฟาร์มสุกร และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลงสู่ ทะเลสาบสงขลา 2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบำบัด น้ำเสีย และหรือปรับปรุงเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย ที่เหมาะสม 3. รณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างความ ตระหนักในปัญหามลพิษ 4. บริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ทาง เศรษฐศาสตร์ สังคม และการเมือง 5. ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและ แหล่งกำเนิดมลพิษ 6. ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนในริม คลอง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มาตรก าร

5 พื้นที่แหล่งน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา มีคุณภาพน้ำไม่ต่ำกว่าประเภท ที่ 3 ( พอใช้ ) ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่ง น้ำผิวดิน ตัวชี้วัดแผนแม่บทประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การควบคุมและป้องกัน มลพิษ ระยะสั้น (1 ปี : พ. ศ.2549) ค่า เป้าหมาย : 50% ระยะกลาง (5 ปี : พ. ศ. 2553) ค่า เป้าหมาย : 85% ระยะยาว (10 ปี : พ. ศ. 2558) ค่า เป้าหมาย : 100%

6 จุดติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา

7 กราฟแสดงคุณภาพน้ำ ปี 2541-2549 85% 50%

8 ความก้าว หน้า 1. ลดการปล่อยสารอาหารจากชุมชน อุตสาหกรรม ฟาร์มสุกรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำลง สู่ทะเลสาบสงขลา การกำกับติดตามตรวจสอบ แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่ระบายน้ำทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพของ ผู้ประกอบการ ในการลดมลพิษโดยเทคโนโลยี สะอาด และจัดโครงการนำร่องในแต่ละ ประเภทอุตสาหกรรม

9 2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบ บำบัดน้ำเสีย และ / หรือปรับปรุงเทคโนโลยีการ บำบัดนำเสียที่เหมาะสม จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียนำร่อง ถ่ายทอดเทคโนโยลีการจัดการน้ำเสีย ชุมชน การประเมินปริมาณน้ำเสียและปริมาณ ความสกปรก จากชุมชน ลงสู่แหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ คลองอู่ตะเภา และลำปำ การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อ การฟื้นฟูคุณภาพน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระ

10 3. รณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก ในปัญหามลพิษ เครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์ ฯลฯ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น วารสารเม็ดทราย การจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญด้าน สิ่งแวดล้อม และในโอกาสต่างๆ 4. บริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ทาง เศรษฐศาสตร์ สังคม และการเมือง การเพิ่มขีดความสามารถระบบกำจัดที่ถูก สุขลักษณะที่มีอยู่เดิม การส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท. มีการลด และคัดแยกขยะไปใช้ ประโยชน์

11 5. การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและแหล่งกำเนิดมลพิษ การจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ การศึกษาและประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ (Carrying Capacity) ของแหล่งน้ำใน ทะเลสาบสงขลา ( คลองอู่ตะเภา )

12 ปัญหาและอุปสรรค ยังคงมีการปล่อยสารอาหารลงสู่ แหล่งน้ำ ความร่วมมือขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังอยู่ในวงจำกัด การบูรณาการยังไม่เป็นรูปธรรม จิตสำนึกของผู้เกี่ยวข้องและ ประชาชนยังมีน้อย

13 เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุก อปท. โดยใช้กลไกของแผนปฎิบัติการในแต่ละท้องถิ่น ดำเนินการบูรณาการในระดับลุ่มน้ำสาขา และ เชื่อมโยงกันเป็นลุ่มน้ำย่อย และลุ่มน้ำหลัก เป็นลำดับไป กลยุทธ์ในการ ดำเนินการต่อไป

14 ข้อมูลลำน้ำ ข้อมูลคุณภาพน้ำ ข้อมูลปริมาณน้ำเสีย และปริมาณความสกปรกที่ ลงสู่แหล่งน้ำ บริหารจัดการ ตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติ ดำเนิน การ มีส่วนร่วม และบูรณา การในทุก อปท.

15 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ ของแต่ละองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา

16 คุณภาพน้ำของแต่ ละองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่ลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา ปี 2550

17

18 The end


ดาวน์โหลด ppt ความก้าวหน้าของ การจัดการ ลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา ประเด็นยุทธศาสตร์ : การควบคุมและป้องกันมลพิษ โดย นางสาวจงจิตร์ นีรนาท เมธีกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google