งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม น้ำบริโภคสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ. มีระบบการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ -จัดทำทำเนียบเครือข่าย -จัดให้มีช่องทาง *ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม น้ำบริโภคสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ. มีระบบการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ -จัดทำทำเนียบเครือข่าย -จัดให้มีช่องทาง *ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม น้ำบริโภคสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ

2 มีระบบการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ -จัดทำทำเนียบเครือข่าย -จัดให้มีช่องทาง *ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน web board ตู้ปณ. กล่องรับความคิดเห็น Hotline -ประชาสัมพันธ์ * ประกาศรับรองประปาดื่มได้ *รณรงค์ สร้างกระแสเรื่องน้ำ บริโภคสะอาด ปลอดภัย (ประกวด ให้รางวัล air war/ground war) *จัดมหกรรมน้ำบริโภค สัมมนา ตลาดนัดบริโภค *แจ้งเหตุเตือนภัย (fact sheet ข่าวด่วน) กลุมผู้ผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ -ผลักดันให้มีการควบคุมน้ำประปาที่ ผลิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน -พัฒนาระบบควบคุมการผลิต -จัดตั้งคณะกรรมการบริหารประปา หมู่บ้าน/ท้องถิ่น อปท.เข้มแข็ง -สนับสนุนงบประมาณ -พัฒนาแกนนำ -พัฒนาระบบเฝ้าระวัง *ตรวจสอบผู้ประกอบการ *ตรวจสอบคุณภาพน้ำ *ติดตามประเมินผล *จัดทำข้อมูลสถานการณ์ *จัดทำระบบรายงาน -พัฒนาอปท.ต้นแบบด้านการ จัดการคุณภาพน้ำบริโภค ระดับประชาชน (Valuation) ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับกระบวนการ (Management) ระดับพื้นฐาน ( Learning /Development) แผนที่ยุทธศาสตร์น้ำบริโภคสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ ภายในปี พ.ศ. 2555 (ระยะ 3 ปี) โครงการของชุมชน -ผลักดันให้งานเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพ น้ำบริโภคในแผนชุมชน -แสวงหาและประสานแหล่งทุน -จัดตั้งกลุ่มประชาสังคม *กลุ่มผู้ใช้น้ำ *กลุ่มอนุรักษ์น้ำ -จัดตั้งและดำเนินการศูนย์การเรียนรู้และสาธิต เรื่องน้ำบริโภค มีมาตรการทางสังคมสำหรับชุมชน -ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ปชช. พิทักษ์สิทธิในการเลือกซื้อ น้ำบริโภคให้มาตรฐาน -เปิดช่องทางรับการแจ้งเหตุเมื่อพบปัญหาด้านคุณภาพน้ำตั้งแต่ ท้องถิ่น -จัดตั้งคณะกรรมการน้ำระดับ อปท. และ ปชช. ให้มีส่วนร่วมใน กระบวนการ ภาคราชการ -สนับสนุนวิชาการ -สนับสนุนงบประมาณ -วิจัยพัฒนา สมัชชาสุขภาพ -จัดทำข้อเสนอเชิง นโยบาย แหล่งทุน (สสส.สปสช.WHO UN) -สนับสนุนงบประมาณและทุนพัฒนาบุคลากร -สนับสนุนวิชาการ -สนับสนุนสื่อ -สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา -สนับสนุนฐานข้อมูลวิจัย -สนับสนุนแหล่งศึกษา ดูงาน มีนโยบายที่ชัดเจนและ ต่อเนื่อง -ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องใน ระดับนโยบาย -จัดทำ MOU กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง -การถ่ายทอดนโยบาย -ผลักดันผ่านระบบตรวจ ราชการกระทรวง มีระบบการเฝ้าระวังน้ำ บริโภค -จัดเก็บข้อมูล -ศึกษาสถานการณ์ -เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง -ประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ -มีระบบเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำบริโภคและผลกระทบ ต่อสุขภาพ มีระบบการสนับสนุน -พัฒนาห้องปฏิบัติการของ ศูนย์อนามัย -จัดทำและรับรองมาตรฐาน -จัดทำข้อเสนอแนะทาง วิชาการเพื่อยกร่างข้อกำหนด ท้องถิ่น -จัดทำทำเนียบแหล่งทุน -สนับสนุนวิชาการ *วิทยากร *ที่ปรึกษา มีระบบติดตามและ ประเมินผล -ควบคุมคุณภาพ -นิเทศ/ติดตามงาน มีองค์ความรู้+เทคโนโลยี ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ บริโภค -ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและ พัฒนา -การจัดการความรู้ -ฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้อง เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง -ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม -สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -ส่งเสริมระบบการทำงานตามพระราชกฤษฎีกา, การบริหารจัดการที่ดี -ส่งเสริมความเป็นผู้นำ มีระบบข้อมูลที่ทันสมัย - GIS ของน้ำบริโภคที่ได้มาตรฐาน -พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน -จัดทำฐานข้อมูลออนไลด์ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค -พัฒนาศักยภาพบุคลากร -KM -สร้างแรงจูงใจ มีระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน -จัดตั้งเครือข่ายและพัฒนาแกนน้ำ *ให้ความรู้การตรวจสอบคุณภาพน้ำ -พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม -จัดทำระบบข้อมูลเฝ้าระวัง

3 มีระบบการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ -จัดทำทำเนียบเครือข่าย -จัดให้มีช่องทาง *ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน web board ตู้ปณ. กล่องรับความคิดเห็น Hotline -ประชาสัมพันธ์ * ประกาศรับรองประปาดื่มได้ *รณรงค์ สร้างกระแสเรื่องน้ำ บริโภคสะอาด ปลอดภัย (ประกวด ให้รางวัล air war/ground war) *จัดมหกรรมน้ำบริโภค สัมมนา ตลาดนัดบริโภค *แจ้งเหตุเตือนภัย (fact sheet ข่าวด่วน) กลุมผู้ผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ -ผลักดันให้มีการควบคุมน้ำประปาที่ ผลิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน -พัฒนาระบบควบคุมการผลิต -จัดตั้งคณะกรรมการบริหารประปา หมู่บ้าน/ท้องถิ่น อปท.เข้มแข็ง -สนับสนุนงบประมาณ -พัฒนาแกนนำ -พัฒนาระบบเฝ้าระวัง *ตรวจสอบผู้ประกอบการ *ตรวจสอบคุณภาพน้ำ *ติดตามประเมินผล *จัดทำข้อมูลสถานการณ์ *จัดทำระบบรายงาน -พัฒนาอปท.ต้นแบบด้านการ จัดการคุณภาพน้ำบริโภค ระดับประชาชน (Valuation) ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับกระบวนการ (Management) ระดับพื้นฐาน ( Learning /Development) แผนที่ยุทธศาสตร์น้ำบริโภคสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ ภายในปี พ.ศ. 2555 (ระยะ 3 ปี) โครงการของชุมชน -ผลักดันให้งานเฝ้าระวังและพัฒนา คุณภาพน้ำบริโภคในแผนชุมชน -แสวงหาและประสานแหล่งทุน -จัดตั้งกลุ่มประชาสังคม *กลุ่มผู้ใช้น้ำ *กลุ่มอนุรักษ์น้ำ -จัดตั้งและดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ และสาธิตเรื่องน้ำบริโภค มีมาตรการทางสังคมสำหรับชุมชน -ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ปชช. พิทักษ์สิทธิในการเลือกซื้อ น้ำบริโภคให้มาตรฐาน -เปิดช่องทางรับการแจ้งเหตุเมื่อพบปัญหาด้านคุณภาพน้ำตั้งแต่ ท้องถิ่น -จัดตั้งคณะกรรมการน้ำระดับ อปท. และ ปชช. ให้มีส่วนร่วมใน กระบวนการ ภาคราชการ -สนับสนุนวิชาการ -สนับสนุนงบประมาณ -วิจัยพัฒนา สมัชชาสุขภาพ -จัดทำข้อเสนอเชิง นโยบาย แหล่งทุน (สสส.สปสช.WHO UN) -สนับสนุนงบประมาณและทุนพัฒนาบุคลากร -สนับสนุนวิชาการ -สนับสนุนสื่อ -สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา -สนับสนุนฐานข้อมูลวิจัย -สนับสนุนแหล่งศึกษา ดูงาน มีนโยบายที่ชัดเจนและ ต่อเนื่อง -ปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องใน ระดับนโยบาย -จัดทำ MOU กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง -การถ่ายทอดนโยบาย -ผลักดันผ่านระบบตรวจ ราชการกระทรวง มีระบบการเฝ้าระวังน้ำ บริโภค -จัดเก็บข้อมูล -ศึกษาสถานการณ์ -เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง -ประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ -มีระบบเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำบริโภคและผลกระทบ ต่อสุขภาพ มีระบบการสนับสนุน -พัฒนาห้องปฏิบัติการของ ศูนย์อนามัย -จัดทำและรับรองมาตรฐาน -จัดทำข้อเสนอแนะทาง วิชาการเพื่อยกร่างข้อกำหนด ท้องถิ่น -จัดทำทำเนียบแหล่งทุน -สนับสนุนวิชาการ *วิทยากร *ที่ปรึกษา มีระบบติดตามและ ประเมินผล -ควบคุมคุณภาพ -นิเทศ/ติดตามงาน มีองค์ความรู้+เทคโนโลยี ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ บริโภค -ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและ พัฒนา -การจัดการความรู้ -ฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้อง เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง -ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม -สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -ส่งเสริมระบบการทำงานตามพระราชกฤษฎีกา, การบริหารจัดการที่ดี -ส่งเสริมความเป็นผู้นำ มีระบบข้อมูลที่ทันสมัย - GIS ของน้ำบริโภคที่ได้มาตรฐาน -พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลผลการดำเนินงาน -จัดทำฐานข้อมูลออนไลด์ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค -พัฒนาศักยภาพบุคลากร -KM -สร้างแรงจูงใจ มีระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในชุมชน -จัดตั้งเครือข่ายและพัฒนาแกนน้ำ *ให้ความรู้การตรวจสอบคุณภาพน้ำ -พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม -จัดทำระบบข้อมูลเฝ้าระวัง

4 ระดับประชาชน (Valuation) ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับกระบวนการ (Management) ระดับพื้นฐาน ( Learning /Development) แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) ผู้บริหาร ประชาชนเข้าถึงบริการและพึ่งตนเองได้ในเรื่องน้ำบริโภคสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ มีระบบการเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำบริโภค มีระบบการ สนับสนุน มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการ พัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค มีระบบข้อมูลที่ทันสมัย กลุ่มผู้ผลิตน้ำประปาที่มี คุณภาพ อปท.เข้มแข็ง ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค โครงการของชุมชน ภาคราชการ มีนโยบายที่ชัดเจน และต่อเนื่อง เป็นองค์กรที่มี สมรรถนะสูง มีระบบการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตาม และประเมินผล มีองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการ พัฒนาคุณภาพน้ำ บริโภค

5 ระดับประชาชน (Valuation) ระดับภาคี (Stakeholder) ระดับกระบวนการ (Management) ระดับพื้นฐาน ( Learning /Development) แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM) ผู้จัดการ ประชาชนเข้าถึงบริการและพึ่งตนเองได้ในเรื่องน้ำบริโภคสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ มีระบบเฝ้าระวังน้ำบริโภค -มีระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ บริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพ มีระบบการสนับสนุน -จัดทำข้อเสนอแนะทางวิชาการ เพื่อยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่น มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ บริโภค -พัฒนาศักยภาพด้านบุคลากร มีระบบข้อมูลที่ทันสมัย -พัฒนาโปรแกรม ฐานข้อมูลการดำเนินงาน กลุ่มผู้ผลิตน้ำประปาที่ มีคุณภาพ - ผลักดันให้มีการ ควบคุมน้ำประปาที่ ผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน อปท.เข้มแข็ง -พัฒนา อปท.ต้นแบบด้าน การจัดการคุณภาพน้ำ บริโภค เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค -จัดตั้งเครือข่ายและพัฒนาแกนนำ โครงการของชุมชน -ผลักดันให้งานเฝ้าระวัง และพัฒนาคุณภาพน้ำ บริโภคในแผนชุมชน ภาคราชการ -สนับสนุนวิชาการ มีนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่อง -จัดทำ MOU กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง -สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีระบบการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ - รณรงค์สร้างกระแส เรื่องน้ำ บริโภค สะอาด ปลอดภัย มีระบบติดตามและประเมินผล -นิเทศ/ติดตามงาน มีองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการ จัดการคุณภาพน้ำบริโภค -ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม น้ำบริโภคสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ. มีระบบการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ -จัดทำทำเนียบเครือข่าย -จัดให้มีช่องทาง *ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google