งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. กรอบการนำเสนอ กรอบแนวคิดการพัฒนาสังคม ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ปัจจุบัน ประเด็นท้าทาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. กรอบการนำเสนอ กรอบแนวคิดการพัฒนาสังคม ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ปัจจุบัน ประเด็นท้าทาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2 กรอบการนำเสนอ กรอบแนวคิดการพัฒนาสังคม ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ปัจจุบัน ประเด็นท้าทาย ข้อเสนอยุทธศาสตร์เพื่อจัดการกับ ประเด็นท้าทาย

3  พัฒนาคนไทยให้มีผลิต ภาพสูงขึ้น & มีจิตสำนึก ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  มีระบบที่เสริมสร้างการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  มีการใช้ประโยชน์จาก ทุนทางสังคมและ ทรัพยากร ธรรมชาติ อย่างเหมาะสม การพัฒนา ทรัพยากร ธรรมชาติ& สิ่งแวดล้อม การ พัฒนา เศรษฐกิ จ การ พัฒนา คนและ สังคม กรอบแนวคิดการพัฒนาสังคม ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน

4 คุณภาพ/ผลิตภาพ ต่ำ & ปรับตัว ไม่ทัน ปัญหาการ บริหาร จัดการ ไม่ตระหนัก ในคุณค่า&นำ ทุนทางสังคมมา ใช้ประโยชน์ ความยากจน & การกระจาย รายได้ สถานการณ์& ปัญหาของการ พัฒนาที่ไม่ ยั่งยืน สภาพแวดล้อม & สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา คุณภาพ ชีวิต

5 สถานการณ์ & ปัญหาของ การพัฒนาที่ ไม่ยั่งยืน คุณภาพ/ผลิตภาพ ต่ำ & ปรับตัวไม่ทัน ปัญหา คุณภาพ ชีวิต ปัญหาการ บริหาร จัดการ ไม่ตระหนัก ในคุณค่า & นำ ทุนทางสังคมมา ใช้ประโยชน์ ความยากจน & การ กระจาย รายได้

6 เร่งรัด/ปรับวิธีดำเนินการ พัฒนาคุณภาพ คนไทย พัฒนาระบบ การคุ้มครอง ทางสังคม ธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญ กับ ทุนทาง สังคม & นำมาใช้ ประโยชน์มาก ขึ้น ประเด็น ท้าทาย

7 ข้อเสนอยุทธศาสตร์ เพื่อจัดการกับประเด็นท้าทาย ข้อเสนอยุทธศาสตร์ เพื่อจัดการกับประเด็นท้าทาย

8 การพัฒนา ศักยภาพคน เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การผลิตกำลังคนที่เน้น Demand- Driven ปรับปรุงระบบการส่งเสริมสุขภาพ & การป้องกันโรค การฝึกอาชีพในชนบท -> เศรษฐกิจ ชุมชน เร่งปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุน เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (Supply to Demand Driven)

9 สร้างหลักประกันความมั่นคง และ การออม จัดกระบวนการกลไกเพื่อสร้างการมี ส่วนร่วมของประชาสังคมในการจัด สวัสดิการสังคมของชุมชน ปรับระบบข้อมูลให้ชี้ถึงตัวคน และมุ่งการ เตือนภัย/เฝ้าระวัง โดยชุมชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างระบบการคุ้มครองทาง สังคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้าน ยาเสพติดในสถานศึกษา /อุบัติภัย การพัฒนาระบบ การคุ้มครองทาง สังคม

10 การสร้างระบบ การบริหาร จัดการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร นอกภาครัฐ และ อปท. ใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อการ จัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม พัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหาร จัดการในหน่วยงานทุกระดับ พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในทุก ระดับ

11 การเสริมสร้าง & พัฒนาทุนทาง สังคม รณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญ & การใช้ประโยชน์ทุนทางสังคม จัดทำ Social Capital Mapping พัฒนากลไกให้ทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมในการพัฒนาทุนทาง สังคม เร่งฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงาม สนับสนุนค่านิยมที่ถูกต้อง ส่งเสริมการสังเคราะห์วัฒนธรรม/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

12 ข้อเสนอยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การพัฒนาศักยภาพคน เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การผลิตกำลังคนที่เน้น Demand Dr การฝึกอาชีพในชนบท ปรับปรุงบริหารจัดการ สุขภาพ& การป้องกันโรค การพัฒนาระบบการคุ้มครอง ทางสังคม สร้างหลักประกันความมั่นคง&การออม จัดกลไกเพื่อสร้างการมีส่วน ร่วมของประชาสังคมในการ จัดสวัสดิการชุมชน ปรับระบบข้อมูล มุ่งเตือนภัย / เฝ้าระวัง โดยชุมชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างระบบการคุ้มครองฯอย่าง ต่อเนื่อง โดยเฉพาะยาเสพติดใน สถานศึกษา/อุบัติภัย การสร้างระบบการ บริหารจัดการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ องค์กร นอกภาครัฐ และ อปท. ใช้มาตรการการเงินการคลัง พัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหาร จัดการในทุกระดับ พัฒนาระบบธรรมภิบาลในทุกระดับ การพัฒนา ทุนทางสังคม รณรงค์ให้ตระหนักถึง ความสำคัญ & การใช้ ประโยชน์ จัดทำ Social Capital Mapping เร่งฟื้นฟูวัฒนธรรมที่ดีงาม & สนับสนุนค่านิยมที่ถูกต้อง พัฒนากลไกให้ทุกฝ่ายมี่ส่วนร่วม ในการพัฒนาทุนทางสังคม ส่งเสริมการสงเคราะห์วัฒนธรรม/ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. กรอบการนำเสนอ กรอบแนวคิดการพัฒนาสังคม ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ปัจจุบัน ประเด็นท้าทาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google