งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างที่ ก. พ. กำหนดไว้เดิม โครงสร้างที่ขอ ปรับปรุงใหม่ ผลการพิจารณาของ คณะกรรมการ สำนักชลประทานที่ 1-17 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. ส่วนวิศวกรรม บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างที่ ก. พ. กำหนดไว้เดิม โครงสร้างที่ขอ ปรับปรุงใหม่ ผลการพิจารณาของ คณะกรรมการ สำนักชลประทานที่ 1-17 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. ส่วนวิศวกรรม บริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างที่ ก. พ. กำหนดไว้เดิม โครงสร้างที่ขอ ปรับปรุงใหม่ ผลการพิจารณาของ คณะกรรมการ สำนักชลประทานที่ 1-17 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. ส่วนวิศวกรรม บริหาร 3. ส่วนจัดสรรน้ำและ บำรุงรักษา 4. ส่วนปฏิบัติการ 5. ส่วนเครื่องจักรกล 6. โครงการ ชลประทาน ( จังหวัด ) 7. โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 1-17 1. ส่วนอำนวยการ 2. ส่วนวิศวกรรม บริหาร 3. ส่วนจัดสรรน้ำและ บำรุงรักษา 4. ส่วนพัฒนาและ ปรับปรุงแหล่งน้ำ 5. ส่วนเครื่องจักรกล 6. สำนักงาน ชลประทาน ( จังหวัด ) 7. สำนักงานบริหาร จัดการน้ำชลประทาน สำนักชลประทานที่ 1-17 1. ส่วนอำนวยการ 2. กลุ่มวิศวกรรม บริหาร 3. กลุ่มจัดสรรน้ำและ บำรุงรักษา 4. กลุ่มพัฒนาและ ปรับปรุงแหล่งน้ำ 5. ส่วนเครื่องจักรกล 6. สำนักงาน ชลประทาน ( จังหวัด ) 7. สำนักงาน โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษา

2 โครงสร้างที่ ก. พ. กำหนดไว้เดิม โครงสร้างที่ขอ ปรับปรุงใหม่ ผลการพิจารณา ของคณะกรรมการ สำนักชลประทานที่ 1- 17 8. ศูนย์ศึกษาการ พัฒนา อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 8. ศูนย์ศึกษาการ พัฒนา อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 8.1 กลุ่มบริหาร 8.1.1 ฝ่ายบริหาร ทั่วไป 8.1.2 ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ 8.1.3 ฝ่าย ปฏิบัติการ เครื่องกล 8.2 กลุ่ม วิชาการ 8.2.1 กลุ่มงาน ศึกษาและพัฒนา แหล่งน้ำ 8.2.2 กลุ่มงาน ศึกษาและพัฒนา ป่าไม้ 8.2.3 กลุ่มงาน ศึกษาและพัฒนา ที่ดิน 8. ศูนย์ศึกษาการ พัฒนา อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 8.1 กลุ่ม บริหาร 8.1.1 ฝ่ายบริหาร ทั่วไป 8.1.2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 8.1.3 ฝ่าย ปฏิบัติการ เครื่องกล 8.2 กลุ่ม วิชาการ 8.2.1 กลุ่มงาน ศึกษาและพัฒนา แหล่งน้ำ 8.2.2 กลุ่มงาน ศึกษาและพัฒนา ป่าไม้ 8.2.3 กลุ่มงาน ศึกษาและพัฒนา ที่ดิน

3 โครงสร้างที่ ก. พ. กำหนดไว้เดิม โครงสร้างที่ขอ ปรับปรุงใหม่ ผลการพิจารณา ของคณะกรรมการ สำนักชลประทานที่ 1- 17 8.2.4 กลุ่มงาน ศึกษาและพัฒนา เกษตรกรรม 8.2.5 กลุ่มงาน ศึกษาและพัฒนา ปศุสัตว์ 8.2.6 กลุ่มงาน ศึกษาและพัฒนา ประมง 8.2.7 กลุ่มงาน ศึกษาและพัฒนา สาธารณสุข 8.2.8 กลุ่มงาน ส่งเสริมอาชีพ อุตสาหกรรมใน ครอบครัว 8.2.9 กลุ่มงานส่งเสริม การเกษตร 8.2.10 กลุ่มงาน พัฒนาชุมชน 8.2.4 กลุ่มงาน ศึกษาและพัฒนา เกษตรกรรม 8.2.5 กลุ่มงาน ศึกษาและพัฒนา ปศุสัตว์ 8.2.6 กลุ่มงาน ศึกษาและพัฒนา ประมง 8.2.7 กลุ่มงาน ศึกษาและพัฒนา สาธารณสุข 8.2.8 กลุ่มงาน ส่งเสริมอาชีพ อุตสาหกรรมใน ครอบครัว 8.2.9 กลุ่มงานส่งเสริม การเกษตร 8.2.10 กลุ่มงาน พัฒนาชุมชน

4 โครงสร้างที่ ก. พ. กำหนดไว้เดิม โครงสร้างที่ขอ ปรับปรุงใหม่ ผลการพิจารณา ของคณะกรรมการ สำนักชลประทานที่ 1- 17 8.3 กลุ่มขยายผล 8.3.1 กลุ่มงาน ส่งเสริมและ พัฒนา ทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้อม 8.3.2 กลุ่มงาน ส่งเสริมและ สนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว พระราชดำริ 8.3.3 กลุ่มงาน ส่งเสริมและ พัฒนาการใช้น้ำ 8.3.4 กลุ่มงาน ฝึกอบรมและ ถ่ายทอด เทคโนโลยี 8.3.5 กลุ่มงาน ส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ ชีวิต 8.3 กลุ่มขยายผล 8.3.1 กลุ่มงาน ส่งเสริมและพัฒนา ทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่งแวดล้อม 8.3.2 กลุ่มงาน ส่งเสริมและ สนับสนุนเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนว พระราชดำริ 8.3.3 กลุ่มงาน ส่งเสริมและ พัฒนาการใช้น้ำ 8.3.4 กลุ่มงาน ฝึกอบรมและ ถ่ายทอด เทคโนโลยี 8.3.5 กลุ่มงาน ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต

5 โครงสร้างที่ ก. พ. กำหนดไว้เดิม โครงสร้างที่ขอ ปรับปรุงใหม่ ผลการพิจารณาของ คณะกรรมการ สำนักชลประทานที่ 1-17 9. โครงการ ปฏิบัติการคันคูน้ำ 10. โครงการ ก่อสร้าง 1-2 9. สำนักงานพัฒนา ระบบชลประทานระดับ ไร่นา 10. สำนักงานพัฒนา แหล่งน้ำ 1-2 9. สำนักงานพัฒนา ระบบชลประทาน ระดับไร่นา 10. สำนักงาน ก่อสร้างชลประทาน 1-2


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างที่ ก. พ. กำหนดไว้เดิม โครงสร้างที่ขอ ปรับปรุงใหม่ ผลการพิจารณาของ คณะกรรมการ สำนักชลประทานที่ 1-17 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. ส่วนวิศวกรรม บริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google