งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ทรัพยากรเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ทรัพยากรเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน โชคชัย บุตรครุธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ทรัพยากรเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน โชคชัย บุตรครุธ

2 1 ความหมายของการใช้ ทรัพยากรเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน 1.1 การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็น คำที่มีรากฐานมาจากหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1.2 การใช้ทรัพยากรเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน

3 2. การอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน เพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน 2.1 ปลูกพืชคลุมดิน 2.2 บำรุงรักษาคุณภาพ ของดิน 2.3 ใช้ประโยชน์จากที่ดิน ให้เหมาะสมกับสภาพของ ดิน 2.4 ควบคุมและป้องกันการ พังทลายของดิน

4 3. การอนุรักษ์ทรัพยากร น้ำ เพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน 3.1 ควบคุมและรักษา คุณภาพของแหล่งต้นน้ำ ลำธาร โดยรักษาผืนป่า บริเวณภูเขาสูงให้สมดุล สมบูรณ์ต่อไป 3.2 รักษาคุณภาพของ แม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งเป็น แหล่งน้ำดิบที่ใช้ทำประปา หรือใช้ในการอุปโภคและ บริโภค โดยไม่ทิ้งขยะของ เสียจากครัวเรือนและโรงงาน อุตสาหกรรม

5 4. การอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ เพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน 4.1 กำหนดนโยบายป่าไม้ แห่งชาติ เพื่อเป็นแนว ทางการจัดการและพัฒนา ทรัพยากรป่าไม้ 4.2 ดำเนินการอนุรักษ์ พื้นที่ป่าไม้ของประเทศ โดยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐประสานความร่วมมือ กับประชาชนในพื้นที่

6 5. การอนุรักษ์ทรัพยากร แร่ธาตุ เพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน (1) จัดทำแผนแม่บทเกี่ยวกับการ ใช้ทรัพยากรแร่ธาตุของประเทศ (2) ส่งเสริมการสำรวจพื้นที่หา แหล่งแร่ธาตุใหม่ ๆ เพิ่มเติม (3) ส่งเสริมการศึกษาวิจัย เพื่อน นำแร่ธาตุชนิดต่างๆ มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่าง คุ้มค่า

7 6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฯกับการ ใช้ทรัพยากรเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักในการ วางแผนพัฒนาประเทศ 6.1 เน้นการมีส่วนร่วมของ ท้องถิ่นและชุมชน (1) การจัดการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (2) อนุรักษ์พื้นที่ป่า และจัดการ แก้ไขปัญหาทรัพยากรดินที่เสื่อม โทรม

8 6.2 เน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติของ ประเทศให้มีความอุดมสมบูรณ์ 6.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารและจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 6.4 รักษาคุณภาพของ สิ่งแวดล้อม 6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฯกับการ ใช้ทรัพยากรเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt การใช้ทรัพยากรเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google