งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ ยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ ยั่งยืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ ยั่งยืน

2 การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) คือ การพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคุณภาพ ชีวิตที่ดีของประชากรโลก

3 องค์ประกอบของการ พัฒนาที่ยั่งยืน ต้องมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีการบำรุงรักษา กำหนดขอบเขตการใช้ ชุมชนมีเศรษฐกิจที่มั่นคง อยู่ดี กินดี มีงานทำ ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความรู้ดี มีมาตรฐาน วางแผนจัดการ อย่างเป็นระบบ

4 หลักการของความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ทางด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากร

5 การสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คือ การทำให้บุคคลตระหนัก และเห็น คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รวมทั้งผลกระทบจากการทำกิจกรรมที่ ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างความรู้สึก รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา เพือเป็น พื้นฐานในการพัฒนาจิตใจของบุคคล ให้ มีพฤติกรรมสอดคล้องกับการอนุรักษ์ ธรรมชาติ

6 ควรมีการสร้างจิตสำนึกที่ดี ปลูกฝังให้ทุกคนตระหนักถึงการสูญเสีย สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นและหายาก ด้วยความระมัดระวัง รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้ให้เพิ่มขึ้น เท่ากับปริมาณที่ต้องการใช้ ปรับปรุงการผลิตใหม่ๆ และใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ ให้การศึกษาแก่ประชาชน เพื่อให้เข้าใจถึง ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

7 แนวทางการปฏิบัติตาม หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดการใช้ พลังงาน ใช้พลังงาน อย่างรู้คุณค่า แสวงหาแหล่ง พลังงานใหม่ การลดมูลฝอยที่ ไม่จำเป็น ผลิตสินค้าที่มี คุณภาพและ ยั่งยืน ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง ง่าย ลดปริมาณการ เกิดขยะ

8 แนวทางการปฏิบัติตาม หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน สงวนและรักษา แหล่ง ทรัพยากรธรรมช าติและ สภาพแวดล้อม เสริมสร้าง ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ให้กับ ประชาชน ร่วม รับผิดชอบ ผลกระทบที่ เกิดจาก สิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยี ผลิต อุตสาหกรรม อย่างมีคุณภาพ ผลิต เทคโนโลยี สะอาด มีความ รับผิดชอบใน การบำบัด ของเสียก่อน ปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

9 บทบาทของสิ่งแวดล้อมต่อมนุษย์ ในการสร้างวัฒนธรรม กำหนดลักษณะประชากร รูปร่างหน้าตา การกระจายที่อยู่ของมนุษย์ กำหนดความเป็นอยู่ของมนุษย์ ปัจจัย 4 อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยา รักษาโรค กำหนดการประกอบอาชีพ ต่างสถานที่ทรัพยากรย่อมแตกต่างกัน

10 บทบาทของมนุษย์ต่อ สิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ใช้ทรัพยากร ในฐานะผู้ทำให้เกิดมลพิษ ในฐานะผู้สร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ขึ้นมา

11 หลักการของความยั่งยืน ที่สอดแทรกอยู่ใน ชีวิตประจำวันของเรา


ดาวน์โหลด ppt การสร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ ยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google