งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทชุมชนกับการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรใน พื้นที่ลุ่มน้ำ : กรณีศึกษา บ้านแสนสุข ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (The Role’s Community for Agriculture.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทชุมชนกับการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรใน พื้นที่ลุ่มน้ำ : กรณีศึกษา บ้านแสนสุข ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (The Role’s Community for Agriculture."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทชุมชนกับการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรใน พื้นที่ลุ่มน้ำ : กรณีศึกษา บ้านแสนสุข ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (The Role’s Community for Agriculture Chemicals at Watershed Area : Case Study of SaenSuk Village, SiKham Sub-district, MaeChan District, ChiangRai Province) โดย นิเวศน์ เหลี่ยมพันธุ์ 1 วรชัย กิติวิริยะชัย 2 สมชัย เบญจชย 3 และนพรัตน์ แสงแก้ว 4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2 1. เพื่อศึกษาบทบาทของชุมชน ต่อการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่คำ ( บ้านแสน สุข ) 2. เพื่อเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ผลกระทบจากการ ใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรในพื้นที่ ลุ่มน้ำแม่คำ วัตถุประสง ค์

3 คำถามวิจัย 1. ชุมชนรู้จักสารเคมีเพื่อการเกษตร ได้อย่างไร ใช้เพราะอะไร 2. ชุมชนรู้ถึงผลกระทบจากการใช้ สารเคมีเพื่อ การเกษตรหรือไม่ 3. บทบาทชุมชนต่อการใช้สารเคมี เพื่อการเกษตร

4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน ร่วม 1. สำรวจข้อมูลเบื้องต้น กำหนด ปัญหา กำหนดกลุ่มเป้าหมายและ จำนวน 2. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เกษตรกรที่ใช้สารเคมี 4 คน และผู้นำชุมชน 4 คน ระเบียบวิธีวิจัย

5 3. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ตามแบบ สัมภาษณ์ 4. วิเคราะห์ข้อมูล 5. อภิปราย สรุปผลโดยการ พรรณนา นำเสนอผลการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย

6 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 2. การใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร 2.1 ชนิดปุ๋ยเคมีและวิธีการใช้ 2.2 ชนิดสารเคมีกำจัด ศัตรูพืชและวิธีการใช้ 3. ผลกระทบจากสารเคมีเพื่อ การเกษตร ผลการศึกษาวิจัย

7 4. การแก้ไขปัญหาผลกระทบ จากสารเคมีเพื่อ การเกษตร 5. บทบาทองค์กรภาคต่างๆ ใน การแก้ไขปัญหา ผลกระทบจากสารเคมีเพื่อ การเกษตร 6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อื่นๆ ผลการศึกษาวิจัย

8 1. เป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าอา ข่า 2. สารเคมีกับชุมชนบ้านแสนสุข 3. ผลกระทบจากการใช้สารเคมี เพื่อการเกษตร 4. ชุมชนหัวก้าวหน้า VS ชุมชน ต้องการความรู้เพิ่มเติม วิเคราะห์ผลการ ศึกษาวิจัย

9 5. บทบาทของชุมชนต่อการใช้ สารเคมีเพื่อการเกษตร 5.1 ผู้นำชุมชน 5.2 ชุมชนหัวก้าวหน้า 5.3 ชุมชนที่ต้องการความรู้ เพิ่มเติม 5.4 การแสดงแบบอย่าง 5.5 การแสวงหาความร่วมมือ วิเคราะห์ผลการ ศึกษาวิจัย

10 กรอบแนวความคิด ก่อนศึกษาเก็บข้อมูล

11 กรอบแนวความคิด หลังศึกษาเก็บข้อมูล

12 1. สภาพพื้นที่ / สถานที่ * ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบ ขั้นบันได * ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหมู่บ้าน และใกล้เส้นทาง คมนาคม เพื่อเป็นแหล่ง พักผ่อนหย่อนใจและการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ * ฟื้นฟูด้านป่าไม้โดยชุมชนเพื่อ ชุมชน สรุปและข้อเสนอแนะ

13 2. ลักษณะทางสังคม * ส่งเสริมการรวบรวมภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี ดั้งเดิม นำไปสู่การปฏิบัติ เชื่อมโยงวิถีชีวิตปัจจุบัน * ส่งเสริมด้านความรู้ความเข้าใจ เรื่องต่างๆ ที่ชุมชน ต้องการ สรุปและข้อเสนอแนะ

14 3. ด้านเศรษฐกิจรายได้ * ให้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้อาชีพที่ เหมาะสม สรุปและข้อเสนอแนะ

15 4. ด้านสิ่งแวดล้อม * ให้มีสภาพเป็นป่าริมห้วยไม่ น้อยกว่า 15 เมตร เพื่อดักตะกอนกรองสารเคมี ก่อนไหลลงห้วย * ให้ประสานหน่วยงาน / องค์กร สารอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดิน / ป้องกันหรือกำจัดแมลง ศัตรูพืช * ให้มีแปลงสาธิตเกษตรไม่ใช้ สารเคมีที่สัมฤทธิ์ผล สรุปและข้อเสนอแนะ

16 5. ด้านการบริหารจัดการ * ส่งเสริมกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่าง ต่อเนื่อง * ให้เกิดกฎกติกาที่สอดคล้องกับ กาลเวลาที่เหมาะสม * ชุมชนมีส่วนร่วมคิด พูด ทำ และ ร่วมรับผลที่เกิดขึ้น ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการยอมรับ * ให้กำหนดเป้าหมายเป็น % ลด สารเคมี และ % ที่เพิ่มขึ้นของชีวภาพที่ ทดแทน สรุปและข้อเสนอแนะ

17 ผังสรุปข้อเสนอแนะ

18 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทชุมชนกับการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรใน พื้นที่ลุ่มน้ำ : กรณีศึกษา บ้านแสนสุข ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (The Role’s Community for Agriculture.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google