งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บ้านคลองกั่ว หมู่ 7 ต. เขาพระ อ. รัตภูมิ จ. สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บ้านคลองกั่ว หมู่ 7 ต. เขาพระ อ. รัตภูมิ จ. สงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บ้านคลองกั่ว หมู่ 7 ต. เขาพระ อ. รัตภูมิ จ. สงขลา

2 หลักการทำงานหรือหลักเกณฑ์ / กฏเกณฑ์ ทำความเข้าใจกับผู้นำก่อน และทำให้ เห็นว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ แนะนำ เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวของ ชาวบ้านเอง ตั้งแต่ถิ่นที่อยู่ อาศัยมีร่มเงา มีรายได้เพิ่มจากการปลูกพืช ชนิดอื่นแทรกในสวนยางพารา ทำฝายต้นน้ำกักตะกอนไม่ให้ไหลลงสู่ ทะเลสาบสงขลา ทำให้น้ำใส คลองและแม่น้ำไม่ตื้นเขิน ทั้งยังไม่เป็นสาเหตุ หนึ่งของปัญหาน้ำท่วม จ. สงขลา ด้วย

3 หลักการทำงานหรือหลักเกณฑ์ / กฏเกณฑ์ มีกฎและกติกาการดูแลรักษาป่า บ้าน คลองกั่ว ไว้ให้ปฏิบัติตาม เช่น ส่งเสริมให้ปลูกไม้ใช้สอยในบริเวณสวน ยางพาราของตนเอง ห้ามทำลายป่าไม้ที่มีอยู่เดิมของหมู่บ้าน การ ตัดไม้ในที่สาธารณะ ของหมู่บ้าน หรือป่าอนุรักษ์ ต้องผ่านความ เห็นชอบจากกรรมการหมู่บ้าน อย่างน้อย 2 ใน 3 ร่วมกันอนุรักษ์ฝายน้ำ ประจำหมู่บ้าน ส่งเสริมให้เยาวชนและชาวบ้านมีใจรักป่าและ แม่น้ำลำคลอง

4 ความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาระบบนิเวศลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา คืนสู่สภาพธรรมชาติเดิมมากที่สุด - พื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู - ป่าชายเลนและป่าพรุได้รับการฟื้นฟู และบำรุงรักษา - มีการจัดตั้งหมู่บ้านรักษ์ป่า ( หมู่บ้านสีเขียว ) ไม่น้อย กว่า 90 หมู่บ้าน - สามารถเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ได้แก่ ปลาดุกรำพัน ปลาพรหม ปลาตุ่ม ปลาเม่น และปลาลำปำ เป็นต้น

5 ความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 2. ใช้ประโยชน์ทรัพยากรลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับ ศักยภาพและสมดุล โดยประชาชนมีส่วนร่วม - เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำฯ มีการทำเกษตร ผสมผสาน - ที่ดินเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูเพื่อใช้ - มีคลองสายหลัก 22 สาย ได้รับการขุดลอกเพื่อ ระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 3. ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษให้อยู่ในระดับ มาตรฐาน - มีแบบระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมชุมชนยาง รมควัน 1 ชุด และวิธีการ บำบัดน้ำเสียที่ทำ ให้ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสลดลง และวิธีการกำจัดสาหร่าย หนาม - แหล่งกำเนิดมลพิษโดยรอบทะเลสาบสงขลาปฏิบัติ ตามกฎหมายมากขึ้น - ชุมชนขนาดเล็กมีความรู้ความสามารถดำเนินการ บำบัดน้ำเสียของตนเอง

6 ข้อดี 1. ความชุ่มชื้นของป่าต้นน้ำมีมากขึ้น ปัญหาการ ชะล้างพังทลายลดลง 2. เกิดการฟื้นตัวของความหลากหลายทาง ชีวภาพมากขึ้น 3. ยกระดับคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่วิกฤตของ ทะเลสาบสงขลา 4. มีการใช้ประโยชน์น้ำบาดาลที่เหมาะสม ไม่เกิน อัตราการทดแทนทาง ธรรมชาติ ทำ ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 5. ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นตามศักยภาพของ ทรัพยากร ข้อด้อย 1. ต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูทรัพยากร ทางธรรมชาติ 2. ผืนป่าต้นน้ำลดลงเนื่องจากผืนป่าที่ สมบูรณ์ถูกบุกรุกทำลาย

7 ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะ เกิด 1. การทำให้ชาวบ้านรับฟังและเข้าใจ พร้อมทั้ง ร่วมมือปฏิบัติในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้นำมาให้เป็นเรื่อง ยาก เพราะความสัมพันธ์ในอดีตไม่ดีนัก 2. จากที่จังหวัดสงขลา เกิดมีการก่อการร้ายทำ ให้การเข้าถึงของเจ้าหน้าที่รัฐถูกต่อต้านได้ง่ายจาก ชาวบ้านเจ้าของพื้นที่ แนวความคิดในการแก้ไข อุปสรรค 1. พยายามสร้างความเชื่อมั่นและความ ใกล้ชิดของชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น จัด กิจกรรมทำร่วมกันในชุมชน 2. แนะนำให้ชาวบ้านรับรู้ถึงข้อดีและ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำโครงการหมู่บ้านสี เขียว 3. ปลูกจิตสำนึกให้มีการรักและดูแลพื้นที่ ในท้องถิ่นของตน

8 หากนำมาประยุกต์ใช้ต้องเตรียมการ อย่างไร 1. ศึกษาสภาพพื้นที่ว่ามีความสมบูรณ์มากน้อย เพียงใด 2. ศึกษาคุณภาพดินว่าเหมาะสมกับการปลูก พืชชนิดใด 3. ให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากร 4. มีการแบ่งกลุ่มรับผิดชอบหน้าที่ในการดูแล โครงการ หมู่บ้านสีเขียว

9


ดาวน์โหลด ppt บ้านคลองกั่ว หมู่ 7 ต. เขาพระ อ. รัตภูมิ จ. สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google