งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อนักศึกษาเจ้าของผลงาน ( เรียงตามลำดับ ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ พรรณี ( ใช้ชื่อสถาบันของท่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อนักศึกษาเจ้าของผลงาน ( เรียงตามลำดับ ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ พรรณี ( ใช้ชื่อสถาบันของท่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อนักศึกษาเจ้าของผลงาน ( เรียงตามลำดับ ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ พรรณี ( ใช้ชื่อสถาบันของท่าน ) ชื่อนักศึกษาเจ้าของผลงาน ( เรียงตามลำดับ ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ พรรณี ( ใช้ชื่อสถาบันของท่าน ) ชื่อผลงานนวัตกรรม (JasmineUPC 73) วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย การอภิปรายผล รายการอ้างอิง บทนำ ในการเขียนโปสเตอร์ หัวข้อใหญ่ เช่น บทนำ วัตถุประสงค์ ฯลฯ ให้ใช้อักษร JasmineUPC ขนาด 53 ตัวหนา ส่วนหัวข้อย่อย ให้ใช้ TH Sarabun New ขนาด 36 ตัวหนา ส่วนหัวข้อย่อยอันดับ ที่ 2 และเนื้อหาให้ใช้ TH Sarabun New ขนาด 30 ตัวหนา คำอธิบายตารางให้วางที่ตำแหน่งเหนือตาราง ใช้อักษรแบบ เดียวกับเนื้อหาคือ TH Sarabun New ขนาด 30 ตัวหนาและเอียง และเส้นตารางกำหนดให้เป็นไปตามตัวอย่างที่กำหนดในตารางที่ 1 ส่วนรูปภาพให้มีขนาดเหมาะสม และกำหนดให้มีคำอธิบายรูป ดัง แสดงในตัวอย่าง ตัวอย่างรายการอ้างอิง ยึดตามรูปแบบ APA (TH Sarabun New Font Size 30) จรัส สุวรรณเวลา. (2553). จุดบอดบนทางสู่ธรรมาภิบาล บทบาท ของบอร์ดองค์การมหาชน ( พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บุญเสริม บุญเจริญผล. (2553). จีดีพี อะไรกันหนัก หนา ( ออนไลน์ ). เข้าถึงได้ จาก : http://www.jobpub.com/articles/showarticle.a sp?id=630 [2553, 9 ตุลาคม ]. ฟิสค์, ปีเตอร์. (2553). ลูกค้าอัจฉริยะ แปลจากเรื่อง Customer genius ( วัฒนา มานะวิบูลย์, แปล ). กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์. วงศ์เดือน ภานุวัฒนากูล และสุรพงษ์ ยิ้มละมัย. (2553). อัตลักษณ์ ของคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองหาดใหญ่. ศิลป ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2(1), หน้า 26-41. Davis, Beverly M. (2004). The impact of leadership on employee motivation (Online). Available: http://www.lib.umi.com/digital dissertations/gateway/fullcitation & abstract/AAT MQ89924 [2005, May 27]. Morgan, Nigel, Pritchard, Annette, & Pride, Roger. (2010). Destination branding: Creating the unique destination proposition. London: Elsevier. Robinson, Peter (Ed.). (2009). Operations management in the travel industry. Cambridge, MA: CAB International. กลุ่มตัวอย่าง : ……….. TH Sarabun New Font (Size 30)……………. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย : ตัวแปรต้น ……….. TH Sarabun New Font (Size 30)……………. ตัวแปรตาม ……….. TH Sarabun New Font (Size 30)……………. สมมติฐานในการวิจัย : ……….. TH Sarabun New Font (Size 30)……………. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : ……….. TH Sarabun New Font (Size 30)……………. การเก็บรวบรวมข้อมูล : ……….. TH Sarabun New Font (Size 30)……………. การวิเคราะห์ข้อมูล : ……….. TH Sarabun New Font (Size 30)……………. ……….. TH Sarabun New Font (Size 30)……………. รายงาน ค่าสถิติหลังจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ……….. TH Sarabun New Font (Size 30)……………. แหล่งความ แปรปรวน dfSSMSF Subjects14832644.89220.57 เพศ 11266.72 5.74* สถานการณ์ 2287.44143.7211.52*** เพศ * สถานการณ์ 246.1923.101.85 ความคลาดเคลื่อน 2963693.7012.48 รวม 44937938.94 ตาราง 1 ( ตัวอย่าง ) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-Way Analysis of Variance) เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศกับ สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อการแสดงพฤติกรรม ก้าวร้าวต่อคู่รักโดยรวมของวัยรุ่นตอนปลายที่มีระดับการควบคุม ตนเองต่ำ (N = 150) * p <.05, *** p <.001 การแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 [1 st I-TECH INNOVA 2015] ตรา ประจำ สถาบัน ของท่าน ( ถ้ามี ) การแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 The 1 st National Exhibition of Innovative Industrial Technology 1 st I-TECH INNOVA 2015 รูปที่ 1 – ภาพกลุ่มเมฆฝนที่ที่ก่อตัวเหนือทะเล ซึ่งเกิดขึ้นจากการ ทำฝนเทียมบริเวณชายฝั่ง


ดาวน์โหลด ppt ชื่อนักศึกษาเจ้าของผลงาน ( เรียงตามลำดับ ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ พรรณี ( ใช้ชื่อสถาบันของท่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google