งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทความวิจัย Research Article โดย ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทความวิจัย Research Article โดย ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทความวิจัย Research Article โดย ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 มาตรฐานของบทความวิจัย  ด้านการวิจัย  ด้านการเขียน ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์  ด้านจริยธรรม

3 ด้านการวิจัย  เป็นบทความวิจัยหรือไม่ ? ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์  พิจารณาจากอะไร?

4  บทความนั้นมีฐานจากการวิจัย ? Ø มีความชัดเจนในกระบวนการศึกษา/วิจัย Ø มีระเบียบวิธีที่เป็นที่ยอมรับ Ø ข้อมูลและข้อสรุปสามารถตรวจสอบได้ และน่าเชื่อถือ ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

5  ความสอดคล้อง...  คุณภาพของงานวิจัย?  คำถามวิจัย  กรอบแนวคิด  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การเสนอผลการวิจัย ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

6  กระบวนการวิจัย  การวิจัยเชิงปริมาณ ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์  คุณภาพของงานวิจัย?  การวิจัยเชิงคุณภาพ  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  การวิจัยผสานวิธี

7  ภาษา ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์ ด้านการเขียน  รูปแบบ (format)  การพิมพ์

8  การลอกเลียนผู้อื่น โดยไม่อ้างอิง ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์ ด้านจริยธรรม  การเสนอผลงานที่มีผู้ร่วมวิจัย... ชื่อใครเป็นคนแรก ?

9 ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์ องค์ประกอบของ บทความวิจัย  ส่วนต้น  เนื้อหา  ส่วนท้าย  ชื่อบทความ  ชื่อ ที่อยู่ผู้เขียน  บทคัดย่อ  key words  บทนำ - - ปัญหาวิจัยและความสำคัญ - - วัตถุประสงค์ คำถามวิจัย  การตรวจเอกสาร  วิธีวิจัย  ผลและการอภิปราย  สรุปและข้อเสนอแนะ  เอกสารอ้างอิง

10 ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์ การเขียน บทนำ  ปัญหาวิจัยและความสำคัญ  วัตถุประสงค์ คำถามวิจัย สมมติฐาน  สภาพของปัญหา / สถานการณ์ / ข้อเท็จจริง  เหตุผล / ความจำเป็น (research gaps)  จุดมุ่งหมายของการวิจัย / ปัญหาการวิจัย อ้างอิง  นิยามศัพท์ (เฉพาะคำหลัก)

11 ความจำเป็น (Research gaps)  ผลการวิจัยที่ขัดแย้งกัน  ไม่ปรากฏข้อมูลหรือการศึกษาเรื่องนี้มา ก่อน  มีข้อมูลหรือผลการศึกษาน้อยมาก  จำเป็นต้องมีการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน  มีจุดอ่อนของงานวิจัยที่ ปรากฏ

12 ปัญหาที่พบใน บทนำ  มีรายละเอียดมากเกินไป เข้าสู่ประเด็นปัญหา ช้า  ความสำคัญของปัญหาไม่เด่น  ขาดการอ้างอิง  หัวข้อ ปัญหาวิจัย วัตถุประสงค์ไม่สอดคล้อง กัน  มีส่วนที่ซ้ำกับวิธีการวิจัย  มีนิยามศัพท์ที่ไม่จำเป็น ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

13 การเขียน การตรวจเอกสาร  อาจผสมผสานในปัญหาวิจัยและความสำคัญ  สังเคราะห์แนวคิด / ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  แบ่งหัวข้อ / ย่อหน้าให้น่าอ่าน  เรียบเรียง เชื่อมโยง (ไม่ตัดปะ)  อ้างอิงให้ถูกต้อง ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

14 ปัญหาที่พบใน การตรวจเอกสาร  มีหัวข้อย่อยมากเกินไป  มีรายละเอียดติดต่อกันยาวมากเกินไป  ขาดการสังเคราะห์ / เชื่อมโยงงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  ขาดองค์ความรู้ที่รองรับสมมติฐาน (ในกรณีที่มีสมมติฐาน)  แหล่งอ้างอิงไม่น่าเชื่อถือ  วิธีอ้างอิงไม่ถูกต้อง / ไม่ตรงกับใน เอกสารอ้างอิง ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

15 การเขียน วิธีการวิจัย  อธิบายแนวทางการวิจัย / วิธีการวิจัย  ระบุประชากร& กลุ่มตัวอย่าง - - การสุ่ม / เลือกกลุ่มตัวอย่าง  อธิบายแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล (ไม่ต้องเขียนสูตรสถิติ)  อธิบายกระบวนการเก็บข้อมูล ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

16 ปัญหาที่พบในการเขียน วิธีการวิจัย  ใช้สถิติไม่เหมาะสมวิธีการวิจัย  ขาดข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  ขาดข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย  เขียนไม่ตรงการวิจัย (ระบุว่าเป็นงานวิจัยผสานวิธี แต่...)  ในกรณีที่ระบุว่าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ... ไม่ได้เขียนกระบวนการวิจัยที่ชัดเจน ตามกระบวนทัศน์ ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

17 การเขียน ผลการวิจัยและวิจารณ์  เสนอผลเชิงปริมาณด้วยการบรรยาย ตามด้วยตาราง / graph  เสนอผลเชิงคุณภาพด้วยข้อมูลเชิงบรรยาย diagram, mind map  ใช้ภาษาที่ชัดเจนและถูกต้อง  วิจารณ์ข้อค้นพบ - - ไม่คาดคิด ขัดแย้ง ข้อมูลใหม่ (ได้มาโดยบังเอิญ)... ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

18 ปัญหาที่พบในการเขียนผลการวิจัยและวิจารณ์  ไม่แบ่งเป็นเนื้อหาให้ชัดเจน (เช่น แบ่งตามวัตถุประสงค์)  มีรายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างมากเกินไป  เนื้อหาน้อยมาก  ขาดตารางที่สำคัญ มีแต่ภาคบรรยาย  มีตาราง แต่ไม่ได้ตีความ  มีตารางย่อยๆ มากเกินไป  อ่านตัวเลขในตารางทุกรายการ ไม่สรุป  ตัวเลขที่บรรยาย ไม่ตรงกับในตาราง ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

19 ปัญหาที่พบในการเขียนผลการวิจัยและวิจารณ์  วิจารณ์ตามความคิดของผู้วิจัย  ไม่ได้วิจารณ์จากผลการวิจัย  เขียนซ้ำกับผลการวิจัย ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

20 การเขียน สรุปและข้อเสนอแนะ  สรุปประเด็นสำคัญของข้อค้นพบ  ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับผลการวิจัย  ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป - - ต่อยอด ประยุกต์... ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

21 ปัญหาที่พบในการเขียนสรุปและข้อเสนอแนะ  มีรายละเอียดมากเกินไป  สรุปเกินข้อมูลที่ปรากฏในข้อค้นพบ  ข้อเสนอแนะไม่ได้มาจากผลการวิจัย ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

22 ปัญหาที่พบในการเขียน เอกสารอ้างอิง  ขาดรายการที่อ้างในเนื้อหา  มีรายการเกินจากในเนื้อหา  เขียนชื่อผิด  ระบุปีไม่ตรงกับในเนื้อหา  ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ผิดรูปแบบ  ระบุชื่อไม่ตรงกับในเนื้อหา  ไม่เรียงลำดับ ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

23 สรุปปัญหาที่พบ  งานวิจัยไม่ได้มาตรฐาน  บทคัดย่อยาว และมีรายละเอียดเกินจำเป็น  Abstract ผิดทั้งความหมายและหลักภาษา  Key words ไม่เป็นตัวแทนที่ดีของเรื่อง  หัวข้อ / ชื่อเรื่อง สื่อไม่ตรงกับการวิจัย  Abstract ไม่ตรงกับ บทคัดย่อ ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

24  ขาดการตรวจทานงานก่อนส่งต้นฉบับ  ต้นฉบับไม่สมบูรณ์  งานวิจัยไม่ได้มาตรฐาน  หัวข้อ วัตถุประสงค์ และกรอบ แนวคิด ไม่สอดคล้องกัน สรุปปัญหาที่พบ ( ต่อ ) ดร. สุภาพ ฉัตรา ภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษต รศาสตร์

25


ดาวน์โหลด ppt บทความวิจัย Research Article โดย ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google