งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทบทวน วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง THE LITERATURE REVIEW กรอบแนวคิด CONCEPTUAL FRAEWORK สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทบทวน วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง THE LITERATURE REVIEW กรอบแนวคิด CONCEPTUAL FRAEWORK สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทบทวน วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง THE LITERATURE REVIEW กรอบแนวคิด CONCEPTUAL FRAEWORK สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง

2 เมื่อจะทำวิจัย … การทบทวนวรรณคดีที่ เกี่ยวข้องคืออะไร ? ทำไมต้องทบทวนวรรณคดีที่ เกี่ยวข้อง ? ควรทบทวนวรรณคดีที่ เกี่ยวข้องเมื่อใด ? การทบทวนวรรณคดีที่ เกี่ยวข้องทำอย่างไร ? เขียนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องใน งานวิจัยอย่างไร ?

3 กรอบแนวคิด กรอบแนวคิดคืออะไร ? กรอบแนวคิดคืออะไร ? องค์ประกอบสำคัญของ กรอบแนวคิดมี องค์ประกอบสำคัญของ กรอบแนวคิดมี อะไรบ้าง ? อะไรบ้าง ? ทฤษฎีหมายถึงอะไร นำไปใช้ในงานวิจัยอย่างไร ? ทฤษฎีหมายถึงอะไร นำไปใช้ในงานวิจัยอย่างไร ?

4 จริยธรรมของการทบทวน วรรณคดีฯ ***** อ้างอิงเจ้าของ ข้อมูล ***** **** ปกปิดชื่อ สถานที่จริง ***** ( ก รณีอ้างคำสัมภาษณ์ใน งานวิจัยเชิงคุณภาพ ) ( ก รณีอ้างคำสัมภาษณ์ใน งานวิจัยเชิงคุณภาพ )

5 การทบทวนวรรณคดีที่ เกี่ยวข้องคืออะไร ? การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่ ใช้ในการวิจัย จากแหล่งข้อมูลต่างๆ... - ตำรา - ตำรา - รายงานวิจัย - รายงานวิจัย - รายงานต่างๆ - รายงานต่างๆ

6 ความรู้ สิ่งที่ได้จากการ ทบทวนฯ ปัญหาวิจัย การออกแบบวิจัย ทฤษฎี แนวคิด กรอบแนวคิด สมมติฐาน ตัวแปร เครื่องมือวิจัย การ สร้างและการตรวจสอบ คุณภาพ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการ เลือก / สุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การ วิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย

7 ทำไมต้องทบทวนวรรณคดีที่ เกี่ยวข้อง ? ได้ความรู้ของเรื่องที่จะทำวิจัย และปัญหาวิจัย เป็นความรู้ ข้อมูลพื้นฐาน สำหรับการสร้างกรอบ แนวคิดในการวิจัย ตัดปัญหาการทำวิจัยซ้ำซ้อน มีความก้าวหน้าในการวิจัยหา ความรู้ใหม่ หรือนำไปแก้ปัญหา ในงาน

8 ควรทบทวนวรรณคดีที่ เกี่ยวข้องเมื่อใด ? มีปัญหาวิจัย เมื่อนักวิจัยพร้อม... - เวลา รู้แหล่งค้นคว้า - รู้หลัก เทคนิคการ สกัดข้อมูล - รู้วิธีเขียน เรียบ เรียง เชื่อมโยงข้อมูล

9 การทบทวนวรรณคดีที่ เกี่ยวข้องทำอย่างไร ? กำหนด Key words & Concept กำหนด แหล่งข้อมูลค้นคว้า ดำเนินการค้นคว้า คัดเลือกเรื่องที่ ใช่ อ่าน - บันทึก จัดระบบอ้างอิง วิเคราะห์ สังเคราะห์ เขียน... mapping ความเรียง (Polit & Hungler,1999)

10 ลำดั บที่ แหล่งข้อมู ล ชื่อผู้ แต่ง เรื่องเนื้อหาโดยสรุป 1 มูลนิธิโรคข้อ ในพระ อุปถัมภ์ใน สมเด็จ พระเทพ รัตนราชสุดาฯ retrieved November 13,2007 from www.thaiart hritis.org www.thaiart hritis รศ. พญ. วิไล คุปต์ นิรัติศัย กุล การใช้ เครื่อง มือใน การ ฟื้นฟู สภาพ เข่า ความร้อนบำบัด แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ความร้อน ตื้น กับความร้อนลึก ความร้อนตื้น ได้แก่ แผ่น ร้อน ไขขี้ผึ้งพาราฟินเหลว............. ความร้อนลึก เป็นความร้อน ที่สามารถลงลึกได้ถึงชั้น กล้ามเนื้อส่วนลึก เอ็น และ เยื่อหุ้มข้อชั้นลึก ได้แก่...... ข้อควรระวัง........ 2. คู่มือโรคข้อ จาก ห้องสมุด คุณหญิงหลง เลขที่........ หน้า....... สุรศักดิ์ นิลกานุ วงศื ปวดข้อ เข่า.................. Keyward ข้อเข่าเสื่อม ( ชุติวรรณ, 2551)

11 เขียนวรรณคดีที่เกี่ยวข้องใน งานวิจัยอย่างไร ? # เนื้อหา... แบบเขียนนำด้วยชื่อผู้แต่ง แบบเขียนนำด้วยเนื้อหา แบบบูรณาการ # เค้าโครงบททบทวนฯ... * เรียงลำดับหัวข้อ * เขียนเนื้อหาทีละข้อพร้อม รายละเอียด

12 กรอบ แนวคิดคืออะไร ? ความคิดรวบยอดของงานวิจัย ข้อเท็จจริง แสดงถึงตัวแปร ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี ผลการ วิเคราะห์สถานการณ์ ที่ เกี่ยวข้อง

13 องค์ประกอบสำคัญของ กรอบแนวคิดมี อะไรบ้าง ? ทฤษฎี แนวคิด ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

14 ทฤษฎีหมายถึงอะไร นำไปใช้ ในงานวิจัยอย่างไร ? ทฤษฎี... แก่นของความรู้ ข้อสรุปข้อเท็จจริง ทฤษฎี... แก่นของความรู้ ข้อสรุปข้อเท็จจริง ใช้กำหนดปัญหาวิจัย ใช้กำหนดปัญหาวิจัย กำหนดทิศทางการวิจัย กำหนดทิศทางการวิจัย นำไปใช้ในการอธิบาย สถานการณ์ นำไปใช้ในการอธิบาย สถานการณ์ ความสัมพันธ์ หรือทำนาย เหตุการณ์ ความสัมพันธ์ หรือทำนาย เหตุการณ์ เกิดความรู้ใหม่ เกิดความรู้ใหม่

15 การเขียนอ้างอิงและ บรรณานุกรม การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา การเขียนบรรณานุกรมตาม แบบ APA (The American Psychological Association)

16 กลุ่มนำเสนอหัวข้อ วิจัย หัวข้อโครงการวิจัย คำถามวิจัย ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย การทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง ( เค้าโครงหัวข้อ นิยามศัพท์ ) กรอบแนวคิดการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt การทบทวน วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง THE LITERATURE REVIEW กรอบแนวคิด CONCEPTUAL FRAEWORK สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google