งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถิติและกระบวนการวิจัย เพื่อประยุกต์ใช้ทางการวิจัยธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถิติและกระบวนการวิจัย เพื่อประยุกต์ใช้ทางการวิจัยธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถิติและกระบวนการวิจัย เพื่อประยุกต์ใช้ทางการวิจัยธุรกิจ

3  หนังสือระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ ผู้แต่ง  ศาสตราจารย์ ดร.นราศรี ไวนิชกุล และรอง ศาสตราจารย์ชูศักดิ์ อุดมศรี

4  บทที่ 1 ผู้บริหารกับการตัดสินใจ  บทที่ 2 การตัดสินใจ  บทที่ 3 ความน่าจะเป็น  บทที่ 4 กระบวนการวิจัยธุรกิจ  บทที่ 5 การออกแบบวิจัย  บทที่ 6 การวัดและการใช้มาตราส่วนและวิธีการเลือกตัวอย่าง  บทที่ 7 การสร้างแบบสอบถาม  บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณภาพ  บทที่ 9 การประมวลผลข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS for Windows  บทที่ 10 หลักสถิติที่ใช้ในการวิจัย  บทที่ 11 สถิติที่ใช้พารามิเตอร์  บทที่ 12 สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์  บทที่ 13 สถิติที่ใช้ในการพยากรณ์  บทที่ 14 การเสนอรายงาน

5  หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยธุรกิจ  หน่วยที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม  หน่วยที่ 3 การออกแบบและการวางแผนการวิจัย  หน่วยที่ 4 ประชากรและตัวอย่าง  หน่วยที่ 5 ตัวแปรและการวัดของการวิจัย  หน่วยที่ 6 เครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพการวิจัย  หน่วยที่ 7 การรวบรวมข้อมูล  หน่วยที่ 8 สถิติพาราเมตริก  หน่วยที่ 9 สถิตินอนพาราเมตริก  หน่วยที่ 10 ข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานวิจัย

6  ให้นักศึกษาจัดทำโครงร่างการวิจัย 1 เรื่อง พร้อมทั้งจัดทำเนื้อหาในส่วนของการเขียน งานวิจัย บทที่ 1 บทที่2 และบทที่3 ตลอดจนการออกแบบแบบสอบถามที่จะใช้ ในการเก็บข้อมูลมาส่งและนำเสนอเป็น รายบุคคลในการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า

7  บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิดของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย (ประชากร, กลุ่มตัวอย่าง, เครื่องมือ ในการเก็บข้อมูล, สถิติที่ใช้) คำนิยามศัพท์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

8  บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

9  บทที่3วิธีการศึกษา ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล บรรณานุกรม  แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

10  กิจกรรมที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วยรายละเอียด ต่อไปนี้  ส่วนที่ 1 ทำการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่นักศึกษาเลือกมาเป็น หัวข้อวิจัยในงานชิ้นที่ 1 โดยค้นจากแหล่งต่อไปนี้ วารสารการจัดการสมัยใหม่ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ วารสารต่างประเทศ (อาจใช้ e-journal) อย่างน้อย 3 ฉบับ* วิทยานิพนธ์ หนังสือ ตำรา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ Web Sites  *ให้สำเนาเอกสารวารสารต่างประเทศใส่แฟ้มและส่งทั้งหมด 3 ฉบับ

11  ส่วนที่ 2 นำเอกสารทั้งหมดมาสังเคราะห์และ เขียนเป็นความเรียงโดยใช้หลักการเขียน วรรณกรรม ที่มีการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหา อย่างถูกต้อง ความยาว 3 หน้ากระดาษเอ 4

12  ส่วนที่ 3 ก่อนเขียนวรรณกรรมให้นักศึกษา จัดทำตารางเพื่อบันทึกว่าแต่ละบทความมี การศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่ต้องการศึกษาไว้ อย่างไร โดยระบุรายละเอียดที่บทความได้ ศึกษาและกล่าวไว้ลงในตาราง

13 ชื่อตัว แปร ที่ 1 ชื่อตัว แปร ที่ 2 ชื่อตัว แปร ที่ 3 ชื่อตัว แปร ที่ 4 ชื่อตัว แปร ที่ 5 ผู้แต่ง คนที่ 1 ผู้แต่ง คนที่ 2 ผู้แต่ง คนที่ 3 ผู้แต่ง คนที่ 4 ผู้แต่ง คนที่ 5

14  ส่วนที่ 4 เขียนบรรณานุกรมที่ใช้อ้างอิงใน เนื้อความส่งโดยเขียนตามหลักการเขียนที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนด

15  สัมมนาเสริมการวิจัยธุรกิจ 25 คะแนน  E-Seminar MIS 25 คะแนน  สอบไล่ประจำภาค 50 คะแนน ข้อสอบตอบสั้นการวิจัยธุรกิจ10 คะแนน โครงร่างการวิจัยธุรกิจ15 คะแนน ข้อสอบตอบสั้นระบบสารสนเทศ 5 คะแนน การวิเคราะห์กรณีศึกษา20 คะแนน สอบไล่วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น.


ดาวน์โหลด ppt  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถิติและกระบวนการวิจัย เพื่อประยุกต์ใช้ทางการวิจัยธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google