งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Management Information Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Management Information Systems"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Management Information Systems
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University 32725 การวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Business Research and Management Information Systems

2 วัตถุประสงค์ของชุดวิชา
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถิติและกระบวนการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ทางการวิจัยธุรกิจ

3 ส่วนที่ 1 การวิจัยธุรกิจ
หนังสือระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ ดร.นราศรี ไวนิชกุล และรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ อุดมศรี

4 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
บทที่ 1 ผู้บริหารกับการตัดสินใจ บทที่ 2 การตัดสินใจ บทที่ 3 ความน่าจะเป็น บทที่ 4 กระบวนการวิจัยธุรกิจ บทที่ 5 การออกแบบวิจัย บทที่ 6 การวัดและการใช้มาตราส่วนและวิธีการเลือกตัวอย่าง บทที่ 7 การสร้างแบบสอบถาม บทที่ 8 การวิจัยเชิงคุณภาพ บทที่ 9 การประมวลผลข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS for Windows บทที่ 10 หลักสถิติที่ใช้ในการวิจัย บทที่ 11 สถิติที่ใช้พารามิเตอร์ บทที่ 12 สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ บทที่ 13 สถิติที่ใช้ในการพยากรณ์ บทที่ 14 การเสนอรายงาน

5 เนื้อหาในแนวการศึกษา
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยธุรกิจ หน่วยที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม หน่วยที่ 3 การออกแบบและการวางแผนการวิจัย หน่วยที่ 4 ประชากรและตัวอย่าง หน่วยที่ 5 ตัวแปรและการวัดของการวิจัย หน่วยที่ 6 เครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพการวิจัย หน่วยที่ 7 การรวบรวมข้อมูล หน่วยที่ 8 สถิติพาราเมตริก หน่วยที่ 9 สถิตินอนพาราเมตริก หน่วยที่ 10 ข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานวิจัย

6 งานที่มอบหมายให้ทำ ชิ้นที่ 1
งานที่มอบหมายให้ทำ ชิ้นที่ 1 ให้นักศึกษาจัดทำโครงร่างการวิจัย 1 เรื่อง พร้อมทั้งจัดทำเนื้อหาในส่วนของการเขียนงานวิจัย บทที่ 1 บทที่2 และบทที่3 ตลอดจนการออกแบบแบบสอบถามที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลมาส่งและนำเสนอเป็นรายบุคคลในการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า

7 เนื้อหาในรายงานวิจัย
บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิดของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย (ประชากร, กลุ่มตัวอย่าง, เครื่องมือ ในการเก็บข้อมูล, สถิติที่ใช้) คำนิยามศัพท์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

8 เนื้อหาในรายงานวิจัย
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

9 เนื้อหาในรายงานวิจัย
บทที่3 วิธีการศึกษา ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล บรรณานุกรม แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

10 งานที่มอบหมายให้ทำ ชิ้นที่ 2
งานที่มอบหมายให้ทำ ชิ้นที่ 2 กิจกรรมที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 ทำการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่นักศึกษาเลือกมาเป็นหัวข้อวิจัยในงานชิ้นที่ 1 โดยค้นจากแหล่งต่อไปนี้ วารสารการจัดการสมัยใหม่ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ วารสารต่างประเทศ (อาจใช้ e-journal) อย่างน้อย 3 ฉบับ* วิทยานิพนธ์ หนังสือ ตำรา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ Web Sites *ให้สำเนาเอกสารวารสารต่างประเทศใส่แฟ้มและส่งทั้งหมด 3 ฉบับ

11 งานที่มอบหมายให้ทำ ชิ้นที่ 2(ต่อ)
งานที่มอบหมายให้ทำ ชิ้นที่ 2(ต่อ) ส่วนที่ 2 นำเอกสารทั้งหมดมาสังเคราะห์และเขียนเป็นความเรียงโดยใช้หลักการเขียนวรรณกรรม ที่มีการอ้างอิงเอกสารในเนื้อหาอย่างถูกต้อง ความยาว 3 หน้ากระดาษเอ 4

12 งานที่มอบหมายให้ทำ ชิ้นที่ 2(ต่อ)
งานที่มอบหมายให้ทำ ชิ้นที่ 2(ต่อ) ส่วนที่ 3 ก่อนเขียนวรรณกรรมให้นักศึกษาจัดทำตารางเพื่อบันทึกว่าแต่ละบทความมีการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่ต้องการศึกษาไว้อย่างไร โดยระบุรายละเอียดที่บทความได้ศึกษาและกล่าวไว้ลงในตาราง

13 ชื่อตัวแปร ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ผู้แต่ง คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

14 งานที่มอบหมายให้ทำ ชิ้นที่ 2(ต่อ)
งานที่มอบหมายให้ทำ ชิ้นที่ 2(ต่อ) ส่วนที่ 4 เขียนบรรณานุกรมที่ใช้อ้างอิงใน เนื้อความส่งโดยเขียนตามหลักการเขียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนด

15 การแบ่งคะแนน สอบไล่วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น.
สัมมนาเสริมการวิจัยธุรกิจ คะแนน E-Seminar MIS คะแนน สอบไล่ประจำภาค 50 คะแนน ข้อสอบตอบสั้นการวิจัยธุรกิจ 10 คะแนน โครงร่างการวิจัยธุรกิจ 15 คะแนน ข้อสอบตอบสั้นระบบสารสนเทศ 5 คะแนน การวิเคราะห์กรณีศึกษา 20 คะแนน สอบไล่วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม เวลา – น.


ดาวน์โหลด ppt Management Information Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google